Gå direkt till innehållet

Personalens välbefinnande, jämlikhet och jämställdhet i centrum

Delområdet socialt ansvar anknyter till följande av FN:s mål för hållbar utveckling:

 • Jämställdhet mellan könen (5)
 • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)
 • Fredliga och inkluderande samhällen (16)

PRS sociala ansvar består framför allt av ansvar för att utveckla personalens arbetsförhållanden, arbetshälsa, arbetssäkerhet och kompetens samt ansvar för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten mellan könen.

En mångfaldig personal och en eftertraktad arbetsgivare

Vi främjade PRS ansvarsarbete genom att för varje delområde av ansvarsfullheten definiera ämbetsverksspecifika mål för åren 2023–2028. Våra mål i fråga om socialt ansvar:
 • Vår personal är mångfaldig
 • Vi är en attraktiv arbetsmiljö för alla och till exempel ålder, kön, modersmål, etnisk bakgrund eller partiell arbetsförmåga är inte begränsningar.
 • Vi är en eftertraktad och ansvarsfull arbetsgivare
 • Vi är den bästa arbetsgivaren i vår storleksklass med stöd av indikatorer för arbetets betydelsefullhet och en kompetent och välmående personal.

Vi vill vara en arbetsplats där alla har jämlika arbetsförhållanden och jämlika möjligheter att utvecklas i en uppmuntrande och accepterande atmosfär.

Genom följande åtgärder vill vi säkerställa lika möjligheter för alla att delta och leda:

 • I framtiden kommer vi att fästa större uppmärksamhet än tidigare vid personalens mångfald.
 • Vi ser till att arbetsgruppernas sammansättning iakttar jämställdhet och likabehandling.
 • Vi säkerställer att jämlikheten förverkligas i rekryteringen och personalens karriärutveckling.

Vår personal har en mycket homogen etnisk bakgrund. Målet för de kommande åren är att så småningom öka mångfalden bland de anställda även ur denna synvinkel. En utmaning när det gäller att öka mångfalden är dock till exempel statsförvaltningens lagstadgade språkkunskapskrav.

Personalens förslag till ansvarsfullt agerande

Under 2023 ombads personalen ge förslag till åtgärder som främjar PRS ansvarsmål. Det kom 78 förslag. Ledningen behandlade förslagen och valde en del av dem som främjande åtgärder från och med 2024. De bästa förslagen belönades med biobiljetter.

Som åtgärder inom socialt ansvar belönades följande förslag:

 • Försök med anonym rekrytering.
 • Pilottestas under 2024 för en del av rekryteringarna.
 • Alla våningar i huset görs tillgängliga.
 • Genomförs i samband med lokaländringar i samarbete med Senatsfastigheter 2025.
 • Teamspecifik ansvarsdag för varje anställd.
 • Ärendet bereds under 2024 och ansvarsdagen genomförs från och med 2025.

Personalen nöjd med det jämlika bemötandet

Vi ställer upp våra mål för utvecklingen av jämställdhet och likabehandling i den jämställdhetsplan som utarbetas vartannat år samt i den likabehandlingsplan som utarbetas vart fjärde år. Båda planerna uppdaterades 2022. Jämställdhetsplanen för 2025–2026 uppdateras nästa gång 2024. Likabehandlingsplanen för 2027–2030 uppdateras nästa gång 2026.

Vi följer upp personalens erfarenhet av jämställdhet och likabehandling med hjälp av den årliga VMBaro-enkäten samt fristående jämställdhets- och likabehandlingsenkäter.

Jämställdheten vid PRS (VMBaro)

Vitsordet för jämställdhet vid PRS har hållits på en hög nivå. Åren 2021–2023 var vitsordet 4,5 och 2020 var det 4,4 (på skalan 1–5).

Likabehandlingen vid PRS (VMBaro)

Vitsordet för likabehandling vid PRS har stigit småningom under årens lopp. År 2023 var vitsordet 4,5, åren 2021–2022 var vitsordet 4,4 och år 2020 var vitsordet 4,2 (på skalan 1–5).

Jämställdheten i fråga om löner uppnåddes bättre än tidigare

Vi följer upp löneutvecklingen för kvinnor och män vid PRS i den årliga jämförelserapporten om lönesättningen. I rapporten följer vi upp både kvinnors och mäns löner inom olika kravnivåer samt fördelningen av kvinnor och män på olika kravnivåer.

Lika lön för kvinnor och män inom kravnivåerna mäts med det så kallade likalönsindexet. Den har under de senaste åren legat PRS mycket nära talet 100, dvs. kvinnor och män har haft ungefär samma lönenivå inom kravnivåerna. År 2023 var likalönsindexet närmare jämställdhet än året innan.

På basis av likalönsindexet kan vi följa upp hur tidigare vidtagna åtgärder påverkar lönejämställdheten samt reagera på eventuella nya åtgärder som behövs.

Statens likalönsindex är tyvärr inte tillämpligt på PRS klassificering av kravnivåer och bör därför inte heller användas som jämförelseobjekt. 

Likalönsindexet vid PRS

Likalönsindexet vid PRS var 101,4 år 2023 (jämförelsemånad augusti). År 2022 var indexet 101,7 och 2021 var det 101,9. Indexet för 2020 var 100,9.

Arbetshälsan beaktas på ett genuint sätt

Vi vill garantera varje arbetstagare en arbetsplats där man verkligen ser till arbetshälsan.
Vi tar hand om arbetsförhållandena, arbetshälsan och -säkerheten, kompetensutvecklingen, minskningen av ojämlikheten samt verksamhetens stabilitet och lagenlighet.

Vi säkerställer välbefinnandet i arbetet på många olika sätt.

Vår verksamhetskultur stöder coachande ledarskap. Vi rekommenderar interna teamdiskussioner där teamen kommer överens om målen för verksamheten. Under de utvecklingssamtal som årligen förs på individnivå kommer man överens om kompetensutveckling och säkerställer att uppgiftsbeskrivningarna är aktuella. 

Med dessa åtgärder skapar vi en gemensam uppfattning om arbetssituationerna, organiseringen av uppgifterna och eventuellt det stöd som behövs för att uppnå målen. Verksamhetsmodellen stöder också PRS verksamhetsprinciper: öppen, respektfull och sakkunnig.

Vi har dessutom omfattande företagshälsovårdstjänster och följer regelbundet upp arbetshälsan med olika nyckeltal och regelbundna enkäter. Utöver den årliga mer omfattande VMBaro-enkäten om arbetstillfredsställelse gör vi också kortare minienkäter.

På så sätt upprätthåller vi diskussionen i teamen samt en lägesbild av lednings- och chefsarbetet, arbetsförhållandena, arbetsbelastningen och andra faktorer som påverkar arbetshälsan. Vi behandlar resultaten på olika nivåer i organisationen, främjar en välmående arbetsgemenskap, agerar i enlighet med tyngdpunkt på tidigt stöd och ingriper i god tid i avvikelser genom korrigerande åtgärder. Vi stöder våra anställda om arbetsförmågan försämras och söker tillsammans lösningar på problemen.

År 2023 steg den totala arbetstillfredsställelsen till den högsta nivån i mäthistorien (4,1). Läs mer om resultaten av enkäten om arbetstillfredsställelse i vår årsberättelse.