Gå direkt till innehållet

Antalet varumärkesansökningar jämnades ut

Antalet ansökningar om nationella och internationella varumärken (målland Finland) låg på samma nivå som året innan. Även antalet registreringar av design (mönsterrätt) hölls på samma nivå som året innan.

Antalet nationella varumärkesansökningar förblev oförändrat

År 2023 tog PRS emot 2 617 ansökningar om nationella varumärken och 2022 var antalet 2 665.


Avgjorda nationella varumärkesansökningar

Antalet avgjorda nationella varumärkesansökningar ökade. År 2023 avgjordes 2 849 ansökningar, då 2 500 ansökningar avgjordes 2022.


Internationella varumärkesärenden

Behandlade Madrid-ansökningar (ursprungsland Finland)

Antalet behandlade Madrid-ansökningar (ursprungsland Finland) ökade något. År 2023 behandlades 57 ansökningar och år 2022 48 ansökningar.


Avgjorda Madrid-ansökningar (målland Finland)

Antalet avgjorda Madrid-ansökningar (målland Finland) låg på samma nivå som året innan. År 2023 avgjordes 951 ansökningar, medan motsvarande antal år 2022 var 945.


Registrerade mönsterrätt (design)

Antalet registrerade design hölls på samma nivå som året innan. År 2023 gjordes 63 designregistreringar, medan motsvarande siffra år 2022 var 58.

Förnyelsen av de elektroniska tjänsterna fortsatte

Vi förnyade tjänsten som ursprungligen var avsedd för dokument om patent och nyttighetsmodeller så att företagen även kan ta emot dokument om varumärken och mönsterrätter i tjänsten.

Den förnyade tjänsten publicerades i slutet av 2023 och dess namn är PRS dokumenttjänst. Tjänsten är avsedd för företag och ombud som gör många ansökningar om immateriella rättigheter.

Vi fortsatte arbetet med att förnya informationstjänsten för varumärken. Projektet är en del av verksamheten i det samarbetsnätverk som huvudsakligen finansieras av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet EUIPO. Nätverket utvecklar och upprätthåller system för hantering av varumärken och mönsterrätter samt elektroniska tjänster.

Examina för ombud för industriellt rättsskydd

Godkända i den gemensamma delen

Antalet godkända i den gemensamma delen i ombudsexamen minskade något. År 2023 var antalet godkända 8, medan antalet år 2022 var 11.


Godkända i patenträtt

Även inom delområdet patenträtt var antalet godkända examina färre än året innan. År 2023 var antalet godkända 3, medan antalet år 2022 var 6.


Godkända i varumärkesrätt

Antalet godkända i delområdet varumärkesrätt i examen för ombud för industriellt rättsskydd var oförändrat. Både 2023 och 2022 godkändes 3 personer.


Godkända i mönsterrätt

År 2023 var antalet godkända i examen för ombud för industriellt rättsskydd inom delområdet mönsterrätt 2, medan 1 godkändes år 2022.


Vi ord­na­de kam­pan­jer om im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter

Vi in­led­de en kom­mu­ni­ka­ti­ons­kam­panj för att på­min­na fö­re­ta­gen om im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter.
I kam­pan­jen väc­ker vi med­ve­ten­het om i syn­ner­het möns­ter­rät­ten som är av­sedd för att skyd­da pro­duk­tens ut­se­en­de och som är den minst kän­da och ut­nytt­ja­de for­men av skydd av im­ma­te­ri­ell egen­dom.
I kam­pan­jen Im­ma­te­ri­el­la be­rät­tel­ser er­bjuds fö­re­ta­gar­na kon­kre­ta ex­em­pel och af­färs­lös­ning­ar ge­nom att ut­nytt­ja fram­gångs­ri­ka fö­re­tag som am­bas­sa­dö­rer för skyd­det av im­ma­te­ri­el­la rät­tig­he­ter. Eu­ro­pe­is­ka uni­o­nens im­ma­te­ri­al­rätts­myn­dig­het EUI­PO är den hu­vud­sak­li­ga fi­nan­siä­ren av kam­pan­jen.

Läs mer om Immateriella berättelser (på finska).Öppnas i en ny flik