Siirry suoraan sisältöön

Tavaramerkkihakemusten määrä tasaantui

Kansallisten ja kansainvälisten tavaramerkkihakemusten (kohdemaana Suomi) määrä pysyi edellisvuoden lukemissa. Myös rekisteröityjen mallien määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

Kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä ennallaan

Vuonna 2023 kansallisia tavaramerkkihakemuksia tuli PRH:een 2 617 ja vuonna 2022 niitä tuli 2 655.


Ratkaistut kansalliset tavaramerkkihakemukset

Ratkaistujen kansallisten tavaramerkkihakemusten määrä nousi. Vuonna 2023 ratkaistiin 2 849 hakemusta, kun vuonna 2022 niitä ratkaistiin 2 500.


Kansainväliset tavaramerkkiasiat

Käsitellyt Madrid-hakemukset (alkuperämaa Suomi)

Käsiteltyjen Madrid-hakemusten (alkuperämaa Suomi) määrä nousi hieman. Vuonna 2023 käsiteltiin 57 hakemusta ja vuonna 2022 käsiteltiin 48 hakemusta.


Ratkaistut Madrid-hakemukset (kohdemaa Suomi)

Ratkaistujen Madrid-hakemusten (kohdemaa Suomi) määrä pysytteli edellisvuoden lukemissa. Vuonna 2023 ratkaistiin 951, kun vuonna 2022 vastaava luku oli 945.


Rekisteröidyt mallit

Rekisteröityjen mallien määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Vuonna 2023 rekisteröitiin 63 mallia, kun luku vuonna 2022 oli 58.

Sähköisten palvelujen uudistaminen jatkui

Uudistimme alun perin patenttien ja hyödyllisyysmallien asiakirjoille tarkoitettua palvelua siten, että yritykset voivat vastaanottaa palvelussa myös tavaramerkki- ja mallioikeusasiakirjoja. 

Uudistettu palvelu julkaistiin vuoden 2023 lopulla, ja sen nimi on PRH:n asiakirjapalvelu. Palvelu on tarkoitettu yrityksille ja asiamiehille, jotka tekevät paljon aineettomia oikeuksia koskevia hakemuksia.

Jatkoimme työtä tavaramerkin hakemuspalvelun uudistamiseksi. Projekti on osa EU:n tavaramerkki- ja mallioikeusvirasto EUIPO:n pääosin rahoittaman yhteistyöverkoston toimintaa. Verkostossa kehitetään ja ylläpidetään tavaramerkkien ja mallioikeuksien käsittelyjärjestelmiä ja sähköisiä palveluja.

Teollisoikeusasiamiestutkinnot

Yhteisessä osassa hyväksytyt

Teollisoikeusasiamiestutkinnon yhteisessä osassa hyväksyttyjen määrä laski hieman. Vuonna 2023 hyväksyttyjä oli 8, kun vuonna 2022 heitä oli 11.


Patenttioikeudessa hyväksytyt

Myös teollisoikeusasiamiestutkinnon patenttioikeudessa hyväksyttyjä oli edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2023 hyväksyttyjä oli 3, kun vuonna 2022 heitä oli 6.


Tavaramerkkioikeudessa hyväksytyt

Teollisoikeusasiamiestutkinnon tavaramerkkioikeudessa hyväksyttyjen määrä oli ennallaan. Sekä vuonna 2023 että vuonna 2022 hyväksyttyjä oli 3.


Mallioikeudessa hyväksytyt

Vuonna 2023 teollisoikeusasiamiestutkinnon mallioikeudessa hyväksyttyjä oli 2, kun vuonna 2022 hyväksyttiin 1.


Kam­pan­joim­me ai­neet­to­mis­ta oi­keuk­sis­ta

Aloi­tim­me vies­tin­tä­kam­pan­jan, jol­la ha­luam­me muis­tut­taa yri­tyk­siä ai­neet­to­mis­ta oi­keuk­sis­ta. Kam­pan­jas­sa he­rä­täm­me tie­toi­suut­ta eri­tyi­ses­ti tuot­teen ul­ko­muo­don suo­jaa­mi­seen tar­koi­te­tus­ta mal­lioi­keu­des­ta, joka on ai­neet­to­man omai­suu­den suo­ja­muo­dois­ta vä­hi­ten tun­net­tu ja hyö­dyn­net­ty.

Ai­neet­to­mia ta­ri­noi­ta -kam­pan­jas­sa yrit­tä­jil­le tar­jo­taan kon­kreet­ti­sia esi­merk­ke­jä ja lii­ke­toi­min­ta­rat­kai­su­ja hyö­dyn­tä­mäl­lä me­nes­ty­nei­tä yri­tyk­siä ai­neet­to­mien oi­keuk­sien suo­jaa­mi­sen lä­het­ti­läi­nä. EU:n ta­va­ra­merk­ki- ja mal­lioi­keus­vi­ras­to EUI­PO on kam­pan­jan pää­asial­li­nen ra­hoit­ta­ja.

Tutustu Aineettomiin tarinoihin.