Siirry suoraan sisältöön

Talous pysyi vakaana

Taloudellinen tilanteemme pysyi vakaana ja saavutimme hyvin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuodelle 2023 sovitut taloudelliset tavoitteet.

Asiakasmaksuista kertyneet tulot olivat ennakoitua suuremmat. Toiminnalle välttämättömien tietojärjestelmien ylläpidon ja uudistamisen vuoksi viraston menot ja investointitarpeet ovat kuitenkin kasvussa. Tähän varauduttiin vuoden 2024 alussa voimaan tulleilla asiakasmaksujen korotuksilla ja julkisen talouden suunnitelmaan tehdyillä määrärahaesityksillä.

Vuonna 2023 tulot (sisältäen nettotuotot ja valtion budjetista saatavat määrärahat) olivat yhteensä 61,1 miljoonaa euroa ja menot 58,2 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rakenne

PRH on ns. nettobudjetoitu virasto. Tämä tarkoittaa, että suurin osa toimintakuluistamme katetaan maksuilla, joita perimme esimerkiksi ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä ja tietopalveluista. Lain mukaan maksujen tulee kattaa PRH:lle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut kustannuksia vastaavasti.

PRH sai 3,4 miljoonaa euroa määrärahaa kattamaan yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä aiheutuvia menoja. Yhdistysasioiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon.

Määrärahoina saimme myös säätiövalvontaan 880 000 euroa, teollisoikeusrekisterin ylläpitoon 80 000 euroa sekä tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaan 120 000 euroa.
Määrärahana oli käytössä myös tilintarkastusvalvonnan kattamiseen saatu 2,3 miljoonaa euroa ja yhteisöpatentin aiheuttamien tulonmenetysten kompensaatioon saatu 1,6 miljoonaa euroa. Kaupparekisterin toimintojen kehittämiseen saimme 1,5 miljoonaa euroa.

Yrityksen digitalous -hankkeeseen oli käytössä määrärahaa 1,8 miljoonaa euroa sekä siirtomäärärahoina 360 000 euroa vuodelta 2021 ja 1,6 miljoonaa euroa vuodelta 2022.

Lisäksi PRH:lla oli käytössä 1,3 miljoonaa euroa määrärahaa kaupparekisterin järjestelmien ja sähköisen ilmoittamisen uudistamiseen sekä 3,2 miljoonaa euroa vuoden 2022 siirtomäärärahaa edunsaajarekisterin rakentamiseen.

Toiminnan tuotot ja kokonaiskulut

Tuotto- ja kululaskelmalla toiminnan tuotot olivat yhteensä 51,2 miljoonaa euroa, jotka koostuivat lähes kokonaan maksullisen toiminnan tuotoista.

Tuotot nousivat edellisvuodesta noin miljoona euroa. Tuottojen kasvu johtui pääosin kaupparekisterin muutosilmoitusten määrän lisääntymisestä.

Toiminnan kokonaiskulut ilman poistoja olivat 58,2 miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoteen oli 4,2 miljoonaa euroa. Merkittävimmin kasvoivat henkilöstökulut, jotka nousivat 2,8 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot kasvoivat edellisvuodesta maltillisemmin 700 000 eurolla.

Poistot pienenivät edellisvuodesta. Tämä johtui siitä, että niissä käyttöomaisuushyödykkeissä, joiden poistot päättyivät vuonna 2023, poistojen määrä oli 2,5 miljoonaa euroa edellisvuotta pienempi.

Tuottojen jakautuminen tulosalueittain 2023

Vuonna 2023 toiminnan tuotot olivat yhteensä 51,2 miljoonaa euroa, ja ne jakautuivat tulosalueittain seuraavasti:

  • Yritykset ja yhteisöt 29,20 miljoonaa
  • Patentit ja tavaramerkit 21,89 miljoonaa
  • Muut tulosalueet 0,12 miljoonaa.

Kulurakenne 2023

Vuonna 2023 kulut olivat yhteensä 58,2 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:

  • Henkilöstökulut 32,72 miljoonaa
  • Palvelujen ostot 22,29 miljoonaa
  • Vuokrat 2,25 miljoonaa
  • Muut kulut 0,75 miljoonaa
  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,17 miljoonaa

Tase

PRH:n taseen erä muut pitkävaikutteiset menot, yhteensä 27,6 miljoonaa euroa, liittyy toiminnassa tarvittaviin tietojärjestelmiin. Muista pitkävaikutteisista menoista 18,8 miljoonaa euroa koskee kaupparekisterin ja yhdistysrekisterin järjestelmiä, 6,8 miljoonaa euroa patentti- ja tavaramerkkihakemusten käsittelyjärjestelmiä, 1,2 miljoonaa euroa maksujenkäsittelyjärjestelmää ja 800 000 euroa muita hallinnon järjestelmiä.

Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 7,9 miljoonaa euroa, ja ne sisältyvät taseessa ennakkomaksuihin ja keskeneräisiin hankintoihin. Niistä merkittävimmät muodostuivat tilinpäätöshetkellä vielä keskeneräisistä kaupparekisterin järjestelmien ja sähköisten palvelujen kehittämishankkeista.

Tilikauden aikana hankkeita valmistui kaikkiaan 18 miljoonan euron edestä. Ne sisältyvät taseessa muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Merkittävimmät valmistuneet hankkeet olivat tietokantatuotteen muutos, patenttien käsittelyjärjestelmä, järjestelmäkehittämisen testausympäristöjen kehittäminen, maksujenkäsittelyjärjestelmä sekä YTJ:n yritys- ja yhteisöhaun uudistus.

Lyhytaikaiset saamiset kasvoivat noin 0,3 miljoonaa, mikä liittyi lähinnä myyntisaamisten lisääntymiseen.

Saadut ennakot koostuvat patenttiasiakkaiden varoista. Saatujen ennakoiden määrän kasvu edellisvuoteen verrattuna johtui patentin asiakastilin käyttäjämäärän kasvusta.

Siirtovelat kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 1,7 miljoonaa euroa.