Siirry suoraan sisältöön

Uusien yritysten määrä laski hieman

Vuonna 2023 uusia yrityksiä perustettiin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Käsittelimme huomattavasti edellisvuotta enemmän muutoksia yritysten rekisteritietoihin. Saimme purettua ilmoitusten käsittelyruuhkaa ja lyhennettyä etenkin uusien yritysten perustamisilmoitusten käsittelyaikoja.

Kaupparekisteriin tulleiden perustamisilmoitusten määrä ennallaan

Kaupparekisteriin tulleiden perustamisilmoitusten määrä pysyi ennallaan: Vuonna 2023 perustamisilmoituksia tuli 38 833, kun vuonna 2022 niitä tuli 38 665.


Käsitellyt perustamisilmoitukset

Käsiteltyjen perustamisilmoitusten määrä aleni hieman. Vuonna 2023 käsittelimme 37 974 uuden yrityksen perustamisilmoitusta, kun vuonna 2022 käsittelimme niitä 38 910.


Käsitellyt muutosilmoitukset

Käsiteltyjen muutosilmoitusten määrä nousi huomattavasti. Vuonna 2023 käsittelimme 271 903 muutosilmoitusta, kun vuonna 2022 käsittelimme 230 601 ilmoitusta.


Käsitellyt edunsaajailmoitukset

Käsiteltyjen edunsaajailmoitusten määrä nousi selvästi. Vuonna 2023 käsittelimme 51 233 edunsaajailmoitusta. Vuonna 2022 käsittelimme 37 088 ilmoitusta.


Yrityskiinnitysasiat

Kaupparekisteriin tulleiden yrityskiinnitysasioiden määrä pysyi jokseenkin samana. Vuonna 2023 yrityskiinnitysasioita tuli 4 238 ja vuonna 2022 niitä tuli 4 428.


Uusi laki edistää kaupparekisterin tietojen ajantasaisuutta

Uusi kaupparekisterilaki astui voimaan kesäkuun alussa 2023. Uusi laki tuo kaupparekisterin tietojen käyttäjille varmuutta siitä, että rekisterin tiedot ovat aiempaa kattavampia ja laadukkaampia. PRH:lle laki antaa tehokkaampia keinoja edistää rekisteritietojen ajantasaisuutta.

Uutta lakia sovelletaan vaiheittain. Osa uusista säännöksistä tulee voimaan vuosina 2025–2026.

Kuluneena vuonna valmistauduimme uusiin säännöksiin kehittämällä järjestelmiämme ja sähköisiä asiointipalvelujamme. Lue lisää uudesta kaupparekisterilaista.Avautuu uuteen välilehteen

Uusia sähköisiä palveluja

Keväällä 2023 otimme käyttöön uudistetun yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) tietopalvelun (YTJ:n yritys- ja yhteisöhaun). Palvelu sisältää perustiedot kaikista yrityksistä ja yhteisöistä, joilla on Y-tunnus, ja se on yksi käytetyimmistä PRH:n sähköisistä palveluista. Uudistimme palvelun muun muassa asiakaspalautteen perusteella.

Kehitimme sähköistä ilmoittamista julkaisemalla kokonaan uuden osakeyhtiön perustamispalvelun. Uuden palvelun avulla osakeyhtiön voi perustaa sähköisesti useimmissa sellaisissa tilanteissa, joissa se ei aiemmin ollut mahdollista.

Uudistimme myös osakeyhtiön ohjatun perustamispaketin, jossa palvelu luo yhtiölle perustamissopimuksen ja yhtiöjärjestyksen.

Sähköisten asiointi- ja tietopalvelujen uudistaminen jatkuu tulevina vuosina.

Yrityksen digitalous -hanke valmisteli jatkotoimenpiteitä

PRH:n koordinoima Yrityksen digitalous -hanke eteni aikataulussa.

Kuluneena vuonna hanke muun muassa selvitti yritysten ja yhteisöjen digilompakkoa asiakkaiden ja lainsäädännön näkökulmista ja edisti eri tavoin sähköisen kuitin (eKuitti) käyttöönottoa.

PRH yhteistyössä hankkeen kanssa mahdollisti eKuitin saamisen ensimmäisenä valtionhallinnon kirjanpitoyksikkönä. PRH:n palvelupisteessä Helsingissä maksava asiakas saa ostoksestaan eKuitin, jos hän on tehnyt sopimuksen eKuitteja toimittavan palveluntarjoajan kanssa.

Hanke jatkoi digitalouden ekosysteemin valmisteluja muun muassa toteuttamalla työkaluja, joilla laajojen kokonaisuuksien yhteistoimintaa voidaan kehittää yritysten ja markkinoiden tilannekuvan pohjalta.

Hanke päättyy vuoden 2024 lopussa. Sen jälkeen digitalouden ekosysteemin vastuuministeriönä toimii työ- ja elinkeinoministeriö ja vastuuvirastona PRH.
Lue lisää hankkeesta ja sen tuotoksista: www.yrityksendigitalous.fiAvautuu uuteen välilehteen

Edis­tim­me di­gi­taa­li­sia ti­lin­pää­tök­siä

PRH:n ta­voit­tee­na on li­sä­tä di­gi­taa­li­ses­sa ra­ken­tei­ses­sa muo­dos­sa ole­vien ti­lin­pää­tös­ten osuut­ta.

Kaup­pa­re­kis­te­riin il­moi­te­taan vuo­sit­tain noin 260 000 ti­lin­pää­tös­tä. Niis­tä pie­ni osa on di­gi­taa­li­sia.

Ku­lu­nee­na vuon­na edis­tim­me di­gi­taa­lis­ten ti­lin­pää­tös­ten käyt­töä osa­na Yri­tyk­sen di­gi­ta­lous -han­ket­ta muun muas­sa kah­den oh­jel­mis­to­toi­mit­ta­jan kans­sa teh­dyil­lä ko­kei­luil­la.

Val­mis­tau­duim­me kes­tä­vyys­ra­port­tei­hin

Aloi­tim­me val­mis­te­lut suur­ten yri­tys­ten kes­tä­vyys­ra­port­tien vas­taa­not­ta­mi­seen osa­na ti­lin­pää­tös­tä. Pörs­siy­ri­tyk­siä ja mui­ta suu­ria yri­tyk­siä kos­ke­va vel­voi­te kes­tä­vyys­ra­por­toin­nis­ta al­kaa vai­heit­tain vuon­na 2024 al­ka­vas­ta ti­li­kau­des­ta läh­tien.

Kes­tä­vyys­ra­por­til­la suu­ret yri­tyk­set ra­por­toi­vat hal­lin­nos­taan ja toi­min­tan­sa vai­ku­tuk­sis­ta ym­pä­ris­töön ja yh­teis­kun­taan. Nii­den täy­tyy jat­kos­sa il­moit­taa kes­tä­vyys­ra­port­ti ja kaik­ki muut ti­lin­pää­tök­seen si­säl­ty­vät asia­kir­jat di­gi­taa­li­si­na kaup­pa­re­kis­te­riin.

PRH hy­väk­syy kes­tä­vyys­ra­por­toin­tia var­men­ta­vat ti­lin­tar­kas­ta­jat ja val­voo hei­dän toi­min­taan­sa.