Siirry suoraan sisältöön

Useita toimenpiteitä väärinkäytösten torjumiseksi

Väärinkäytösten torjunta liittyy YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta, hyvä hallinto (16).

PRH:ssa ei havaittu taloudenhoitoon liittyviä väärinkäytöksiä tai rikoksia vuoden 2023 aikana. Myöskään EU-rahoitukseen liittyviä säännönvastaisuuksia tai takaisinperintään liittyviä tapahtumia ei ollut.

Taloussääntömme mukaan jokaisella prh:laisella on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Päävastuu väärinkäytösten torjunnasta on PRH:n johdolla.

Kanava väärinkäytöksistä ilmoittamiseen

Luotettavan sisäisen ilmoituskanavan kehittäminen oli yksi neljästä vuonna 2022 tunnistetusta väärinkäytösten torjunnan toimenpiteistä, joita lähdimme edistämään PRH:ssa.

Avasimme henkilökunnan käyttöön ilmoittajansuojelulain edellyttämän sisäisen ilmoituskanavan maaliskuussa 2023. Avasimme ilmoituskanavan vähimmäisedellytystä laajempaan käyttöön, sillä ilmoituksen voi tehdä ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusten lisäksi myös muista väärinkäytöshavainnoista tai -epäilyistä.

Lisäksi ilmoittaminen PRH:ssa on mahdollista omilla yhteystiedoilla tai nimettömänä. Näin toimimalla haluamme alentaa kynnystä erilaisista väärinkäytöksistä ilmoittamiseen.

Vaikka havaitussa väärinkäytöksessä ei olisi kyse ilmoittajansuojelulain tarkoittamasta vakavasta teosta, voi väärinkäytös kuitenkin olla esimerkiksi PRH:n eettisten ohjeiden vastainen, ja siihen on puututtava.

Vuonna 2023 käsittelimme yhden ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuulumattoman ilmoituksen. Saadun selvityksen perusteella ilmeni, ettei asiassa ollut tapahtunut väärinkäytöstä, mutta ilmoitus antoi kuitenkin aihetta tarkastella PRH:n sisäistä ohjeistusta tarkemmin.

Vuonna 2023 PRH:lle ei tullut ilmoituksia toimivaltaisena viranomaisena käsiteltäväksi oikeuskanslerinviraston ulkoisen ilmoituskanavan kautta.

Ilmoituskanavalla on tärkeä merkitys PRH:n lainmukaisuuden varmistamisessa. Ensimmäisen toimintavuoden jälkeen selvitämme henkilökuntamme kokemuksia ilmoituskanavasta, jotta voimme kehittää kanavaa suuntaan, joka palvelisi ilmoittamista entistä paremmin.

Aloitimme työn korruptiontorjuntamallin käyttöönottamiseksi

Muut vuonna 2022 tunnistetuista väärinkäytösten torjunnan toimenpiteistä liittyivät korruptioon ja korruptiotietoisuuden lisäämiseen sekä korruptionvastaisen toiminta- ja raportointimallin käyttöönottoon.

Viestimme henkilökunnallemme, että korruptioon ja lahjontaan liittyvistä havainnoista tai epäilyistä tulee tehdä ilmoitus sisäiseen ilmoituskanavaan.

Järjestimme vuoden 2023 aikana ensimmäisen työpajan, jossa kerättiin ajatuksia korruptiosta ja siitä, miten se voisi ilmetä PRH:ssa. Hyödynnämme työpajan tuloksia valtionhallinnon korruptiontorjuntaohjeiden mukaisen toimintamallin valmistelussa ja käyttöönotossa vuoden 2024 aikana.

Pakotteiden tehostettua täytäntöönpanoa

Vuonna 2023 tehostimme pakotteiden kansallista täytäntöönpanoa usein eri toimin. Teimme tarkastuksia meille saapuviin asioihin ja ylläpitämiimme rekistereihin sekä ilmoitimme havainnoistamme toimivaltaisille viranomaisille.

Järjestäydyimme sisäisesti ja perustimme PRH:n pakotetyöryhmän tiiviin yhteistyön varmistamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Laadimme politiikan pakotteiden toimeenpanemiseksi PRH:ssa. Työ pakotetietoisuuden lisäämiseksi PRH:ssa jatkuu.

Jatkoimme edunsaajarekisterin kehittämistä

Yrityksiin liittyy kohonnut rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riski, koska yritysten toiminnan takana vaikuttavat henkilöt eivät aina toimi omissa nimissään.

Riskin pienentämiseksi yrityksille on säädetty velvollisuus ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan ja pitää tiedot ajan tasalla. PRH on rekisteröinyt edunsaajatietoja heinäkuusta 2019 alkaen.

Vuonna 2023 jatkoimme kattavan, ajantasaisen ja laatusisällöltään varmistetun edunsaajarekisterin ja -tietopalvelun kehittämistä. Ajantasaisuuden ja kattavuuden lisäksi pyrkimyksenä on muun muassa digitalisoida viranomaisten prosesseja ja lisätä tietojen automaattista käsittelyä.

EU:n BORIS (Beneficial Ownership Registers’ Interconnection System) -järjestelmän kautta myös muiden jäsenmaiden vastaavien tahojen tulee saada pääsy edunsaajatietoihin. Vuonna 2023 jatkoimme järjestelmiemme kehittämistä, jotta saamme luotua toimivan yhteyden kansallisesta rekisteristä EU:n ylläpitämään edunsaajarekisterien yhteenliittymään.

Edunsaajarekisterin kehittäminen on osa EU:n digitaalisuushanketta, jota rahoitetaan elpymis- ja palautumistukipaketista (RRF).

Edunsaajatietojen ilmoittamisen aste nousi

Uudistimme vuonna 2023 osakeyhtiöiden sähköisiä perustamisilmoituksia, joissa uudet yhtiöt voivat ilmoittaa edunsaajatietonsa heti perustamisen yhteydessä eikä vasta rekisteröinnin jälkeen.

Uudistuksen tavoitteena oli, että osakeyhtiöiden edunsaajatietojen ilmoittamisen aste nousee huomattavasti. Edunsaajailmoituksia tehtiinkin vuonna 2023 huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.

Vuonna 2023 lähetimme myös muistutuskirjeen edunsaajatietojen ilmoittamisesta yli 44 000 osakeyhtiölle ja osuuskunnalle. Valmistelimme myös selvitystila- ja poistomenettelyä, jonka seurauksena vuodesta 2024 alkaen edunsaajailmoituksen laiminlyönti voi johtaa osakeyhtiön ja osuuskunnan poistamiseen kaupparekisteristä.

Edunsaajatietojen ilmoittaminen osana osakeyhtiön perustamista toteutettiin EU-rahoituksella.

Valvoimme ja neuvoimme tilintarkastajia

Tilintarkastajilla on keskeinen rooli epäilyttävien liiketoimien havaitsemisessa ja siten myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa.

Rahanpesulaki asettaa tilintarkastajille velvoitteita, joiden noudattamista PRH valvoo.
Päivitimme tilintarkastajille annetun ohjeistuksen rahanpesulain osittaisuudistuksen takia. Lisäksi edistimme vuonna 2022 aloitettuja pakotelainsäädännön noudattamiseen liittyviä tutkinta-asioita. Vuonna 2023 ei aloitettu uusia rahanpesutarkastuksia.

PRH:n tehtävänä on myös neuvoa tilintarkastajia. Vuonna 2023 järjestimme tilintarkastajille kaksi info- ja keskustelutilaisuutta rahanpesulaista.

Toimimme myös rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnan kansallisessa viranomaisyhteistyöryhmässä.