Siirry suoraan sisältöön

Henkilöstön hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo keskiössä

Sosiaalisen vastuun osa-alue liittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
 • Sukupuolten välinen tasa-arvo (5)
 • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8)
 • Rauhaa, oikeudenmukaisuutta ja hyvä hallinto (16)

PRH:n sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea vastuuta henkilöstön työolosuhteiden, työterveyden ja -turvallisuuden ja osaamisen kehittämisestä sekä vastuuta vähentää eriarvoisuutta ja lisätä sukupuolten tasa-arvoa.

Tältä sivulla voit lukea lisää seuraavista:

Monimuotoinen henkilöstö ja haluttu työnantaja

Edistimme PRH:n vastuullistyötä määrittelemällä kullekin vastuullisuuden osa-alueelle virastokohtaiset tavoitteet vuosille 2023–2028. Sosiaalisen vastuun tavoitteemme ovat:

 • Henkilöstömme on monimuotoista
 • Olemme houkutteleva työympäristö kaikille, eivätkä rajoitteina ole esimerkiksi ikä, sukupuoli, äidinkieli, etninen tausta, tai osatyökyky.
 • Olemme haluttu ja vastuullinen työnantaja
 • Olemme työn merkityksellisyyden sekä osaavan ja hyvinvoivan henkilöstön mittareilla paras työnantaja omassa kokoluokassaan.

Haluamme olla työpaikka, jossa kaikilla on tasa-arvoiset työskentelyolosuhteet ja tasapuoliset mahdollisuudet kehittyä kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Haluamme varmistaa kaikille yhtäläiset osallistumis- ja johtamismahdollisuudet seuraavilla toimilla:

 • Kiinnitämme tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän huomiota henkilöstön monimuotoisuuteen.
 • Huolehdimme siitä, että työryhmien kokoonpanoissa noudatetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
 • Varmistamme rekrytoinneissa ja henkilöstön urakehityksessä tasa-arvon toteutumisen.

Etniseltä taustaltaan henkilöstömme on varsin homogeenista. Tulevien vuosien tavoitteena onkin vähitellen kasvattaa työntekijöiden moninaisuutta myös tästä näkökulmasta. Moninaisuuden lisäämisen haasteena ovat kuitenkin esimerkiksi valtionhallinnon lakisääteiset kielitaitovaatimukset.

Henkilöstön ehdotukset vastuullisuusteoiksi

PRH:n henkilöstöltä pyydettiin vuoden 2023 aikana ehdotuksia PRH:n vastuullisuustavoitteita edistäviksi teoiksi. Ehdotuksia tuli 78. Johto käsitteli ehdotukset ja valitsi osan niistä edistettäviksi toimenpiteiksi vuodesta 2024 alkaen. Parhaat ehdotukset palkittiin elokuvalipuilla.

Sosiaalisen vastuun tekoina palkittiin seuraavat ehdotukset:

 • Anonyymin rekrytoinnin kokeileminen.
 • Pilotoidaan vuoden 2024 aikana osassa rekrytointeja.
 • Toimitalon jokainen kerros esteettömäksi.
 • Toteutetaan toimitilamuutosten yhteydessä yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen kanssa vuonna 2025.
 • Jokaiselle työntekijälle tiimikohtainen vastuullisuuspäivä.
 • Asiaa valmistellaan vuonna 2024 ja vastuullisuuspäivä toteutetaan vuodesta 2025 alkaen.

Henkilöstö tyytyväistä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun

Asetamme tavoitteemme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi joka toinen vuosi laadittavassa tasa-arvosuunnitelmassa sekä joka neljäs vuosi laadittavassa yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Molemmat suunnitelmat päivitettiin vuonna 2022. Tasa-arvosuunnitelma vuosille 2025–2026 päivitetään seuraavan kerran vuonna 2024.

Yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2027–2030 päivitetään seuraavan kerran vuonna 2026.
Seuraamme henkilöstömme kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta vuosittaisella VMBaro-kyselyllä sekä erillisillä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyillä.

Tasa-arvon toteutuminen PRH:ssa (VMBaro)

Arvosana tasa-arvon toteutumisesta PRH:ssa on pysynyt korkealla tasolla. Vuosina 2021–2023 arvosana oli 4,5, ja vuonna 2020 se oli 4,4 (asteikolla 1–5).


Yhdenvertaisuuden toteutuminen PRH:ssa (VMBaro)

Arvosana yhdenvertaisuuden toteutumisesta PRH:ssa on noussut hiljalleen vuosien mittaan. Vuonna 2023 arvosana oli 4,5, vuosina 2021–2022 arvosana oli 4,4, ja vuonna 2020 se oli 4,2 (asteikolla 1–5).


Palkkatasa-arvo toteutui entistä paremmin

Seuraamme naisten ja miesten palkkauksen kehitystä PRH:ssa vuosittaisessa palkkauksen vertailuraportissa. Siinä tarkastelemme naisten ja miesten palkkoja eri vaativuustasojen sisällä ja naisten ja miesten jakautumista eri vaativuustasoille.

Naisten ja miesten samapalkkaisuutta vaativuustasojen sisällä mitataan niin kutsutulla samapalkkaisuusindeksillä. Se on ollut viime vuosina PRH:ssa hyvin lähellä lukua 100, eli naisilla ja miehillä on ollut jokseenkin saman tasoinen palkkaus vaativuustasojen sisällä. Vuonna 2023 samapalkkaisuusindeksi oli lähempänä tasa-arvoa kuin edeltävänä vuonna.

Samapalkkaisuusindeksin perusteella voimme seurata aikaisemmin tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta palkkatasa-arvoon sekä reagoida mahdollisesti tarvittaviin uusiin toimenpiteisiin.

Valtion samapalkkaisuusindeksiä ei valitettavasti saa PRH:n vaativuustasoluokituksella, joten sitä ei ole tässä mielekästä käyttää vertailukohtana. 

Samapalkkaisuusindeksi PRH:ssa

Samapalkkaisuusindeksi PRH:ssa oli vuonna 2023 (vertailukuukausi elokuu) 101,4. Vuonna 2022 indeksi oli 101,7 ja vuonna 2021 se oli 101,9. Vuoden 2020 indeksi oli 100,9.


Työhyvinvoinnista huolehditaan aidosti

Haluamme taata jokaiselle työntekijällemme työpaikan, jossa työhyvinvoinnista aidosti huolehditaan.

Pidämme huolta työolosuhteista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisen kehittämisestä, eriarvoisuuden vähentämisestä sekä toiminnan vakaudesta ja lainmukaisuudesta.

Varmistamme työhyvinvointia monin eri keinoin.

Toimintakulttuurimme tukee valmentavaa johtamista. Suosittelemme tiimien sisäisiä keskusteluja, joissa tiimit sopivat toiminnan tavoitteista. Yksilötasolla vuosittain käytävissä kehityskeskusteluissa sovitaan osaamisen kehittämisestä ja varmistetaan tehtävänkuvien ajantasaisuus.

Näillä toimenpiteillä muodostamme yhteisen käsityksen työtilanteista, tehtävien organisoimisesta ja mahdollisesti tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavasta tuesta.

Toimintamalli tukee myös PRH:n toimintaperiaatteita: avoin, arvostava ja asiantunteva.

Meillä on lisäksi kattavat työterveyspalvelut ja seuraamme säännöllisesti työhyvinvointia erilaisilla tunnusluvuilla ja säännöllisillä kyselyillä. Vuosittaisen laajemman työtyytyväisyyskysely VMBaron lisäksi teemme lyhyempiä minikyselyitä.

Näin pidämme yllä keskustelua tiimeissä sekä tilannekuvaa johtamis- ja esihenkilötyöstä, työolosuhteista, työkuormituksesta ja muista työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.
Käsittelemme tuloksia organisaation eri tasoilla, edistämme hyvinvoivaa työyhteisöä, toimimme varhaisen tuen hengen mukaisesti ja puutumme ajoissa poikkeamiin korjaavilla toimenpiteillä. Tuemme työntekijöitämme työkyvyn heikentyessä ja haemme yhdessä ratkaisuja ongelmiin.

Kokonaistyötyytyväisyys nousi vuonna 2023 mittaushistorian korkeimmalle tasolle (4,1). Lue lisää työtyytyväisyyskyselyn tuloksista vuosikertomuksestamme.