Gå direkt till innehållet

Flera åtgärder för att bekämpa oegentligheter

Delområdet bekämpning av oegentligheter anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling Fred och rättvisa, god förvaltning (16).

Vid PRS observerades inga oegentligheter eller brott i anslutning till hanteringen av ekonomin 2023. Det förekom inte heller några oegentligheter eller återkravshändelser i anslutning till EU-finansieringen.

Enligt vår ekonomistadga är alla PRS-anställda skyldiga att anmäla observerade oegentligheter. Huvudansvaret för att bekämpa oegentligheter ligger hos PRS ledning.

Kanal för rapportering av oegentligheter

Utvecklingen av en tillförlitlig intern rapporteringskanal var en av fyra åtgärder för att bekämpa oegentligheter som identifierades 2022 och som vi började främja vid PRS.

I mars 2023 öppnade vi en sådan intern rapporteringskanal för personalen som förutsätts i visselblåsarlagen. Vi öppnade rapporteringskanalen för mer omfattande användning än minimikravet, eftersom inte bara händelser som omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen kan rapporteras, utan även andra observationer eller misstankar om oegentligheter.

Dessutom är det möjligt att rapportera händelser till PRS med egna kontaktuppgifter eller anonymt.

På detta sätt vill vi sänka tröskeln för att rapportera olika typer av oegentligheter. Även om det vid en upptäckt oegentlighet inte skulle vara fråga om en sådan allvarlig överträdelse som avses i visselblåsarlagen, kan oegentligheten dock strida mot till exempel PRS etiska anvisningar och leda till åtgärder.

År 2023 behandlade vi en rapporterad oegentlighet som inte omfattas av tillämpningsområdet för visselblåsarlagen. Av den erhållna utredningen framgick att det inte hade skett någon oegentlighet i ärendet, men rapporten gav ändå anledning att granska PRS interna anvisningar noggrannare.

År 2023 fick PRS inga rapporter för behandling i egenskap av behörig myndighet via justitiekanslersämbetets externa rapporteringskanal.

Rapporteringskanalen är viktig för att säkerställa PRS lagenlighet. Efter det första verksamhetsåret utreder vi personalens erfarenheter av rapporteringskanalen så att vi kan utveckla kanalen i en riktning som skulle betjäna rapporteringen ännu bättre.

Vi inledde arbetet med att ta i bruk en modell för bekämpning av korruption

Övriga åtgärder för att bekämpa oegentligheter som identifierades 2022 gällde korruption och ökad medvetenhet om korruption samt ibruktagande av en verksamhets- och rapporteringsmodell mot korruption.

Vi informerar vår personal om att observationer eller misstankar om korruption och mutor ska rapporteras via den interna rapporteringskanalen.

Under 2023 ordnade vi den första workshoppen där vi samlade in tankar om korruption och hur den kunde ta sig uttryck vid PRS. Vi utnyttjar resultaten från workshoppen i beredningen och ibruktagandet av en verksamhetsmodell enligt statsförvaltningens anvisningar för bekämpning av korruption under 2024.

Effektivare verkställande av sanktioner

Under 2023 har vi vidtagit flera åtgärder för att effektivisera det nationella verkställandet av sanktioner. Vi har granskat de ärenden som kommer till oss och de register som vi upprätthåller samt meddelat de behöriga myndigheterna om våra observationer.

Vi organiserade oss internt och tillsatte en sanktionsarbetsgrupp vid PRS för att säkerställa ett nära samarbete och sprida information. Vi utarbetar en policy för verkställande av sanktioner vid PRS. Arbetet med att öka medvetenheten om sanktioner vid PRS fortsätter.

Vi fortsatte att utveckla registret över förmånstagare

Företagen förknippas med en förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom de personer som ligger bakom företagens verksamhet inte alltid agerar i eget namn.

För att minska risken är företagen skyldiga att anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och hålla uppgifterna uppdaterade. PRS har registrerat uppgifter om förmånstagare sedan juli 2019.

År 2023 fortsatte vi att utveckla ett omfattande, uppdaterat och till kvalitetsinnehållet säkrat register över förmånstagare. Utöver aktualitet och täckning strävar vi bland annat efter att digitalisera myndigheternas processer och öka den automatiska behandlingen av uppgifter.

Via EU:s BORIS-system (Beneficial Ownership Registers' Interconnection System) ska även motsvarande aktörer i andra medlemsländer få tillgång till uppgifterna om förmånstagare. År 2023 fortsatte vi att utveckla våra system för att skapa en fungerande förbindelse från det nationella registret till EU:s sammanslutning av register över förmånstagare.

Utvecklingen av registret över förmånstagare är en del av EU:s digitaliseringsprojekt, som finansieras ur faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).


Graden av anmälan av uppgifter om förmånstagare ökade

Under 2023 omarbetade vi de elektroniska etableringsanmälningarna där nya aktiebolag kan anmäla sina uppgifter om förmånstagare genast i samband med etableringen och inte först efter registreringen.

Målet med omarbetningen var att graden av anmälan av uppgifter om förmånstagare i aktiebolag ska öka avsevärt. År 2023 gjordes betydligt fler anmälningar om förmånstagare än under tidigare år.

År 2023 skickade vi också en påminnelse till över 44 000 aktiebolag och andelslag om anmälan av uppgifter om förmånstagare. Vi beredde också ett förfarande för likvidation och avförande ur registret, som från och med 2024 kan leda till att aktiebolag och andelslag avförs ur handelsregistret om anmälan av förmånstagare försummas.

Anmälan av uppgifter om företagare som en del av etableringen av aktiebolag har genomförts med EU-finansiering.

Vi övervakade och handledde revisorer

Revisorerna har en central roll när det gäller att upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner och därmed också i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagen om penningtvätt ålägger revisorerna skyldigheter vars efterlevnad övervakas av PRS.
Vi uppdaterade anvisningarna till revisorerna på grund av delreformen av lagen om penningtvätt. Dessutom främjade vi utredningsärenden i anslutning till iakttagandet av sanktionslagstiftningen vilka inleddes 2022. År 2023 inleddes inga nya granskningar med anknytning till penningtvätt.

PRS har också till uppgift att ge råd till revisorerna. År 2023 ordnade vi två informations- och diskussionstillfällen för revisorerna om lagen om penningtvätt.

Vi deltar också i den nationella myndighetssamarbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.