Gå direkt till innehållet

Automatisering gör företagens och myndigheternas kontakter smidigare

Företagens rapporteringsarbete minskar när ekonomisk information överförs elektroniskt direkt till myndigheterna. Grunden för nya slags system byggs upp i projektet Företagets digitala ekonomi som Patent- och registerstyrelsen (PRS) samordnar och i vilket Skatteförvaltningen aktivt deltar.

Elektroniska ärenden med myndigheterna är redan vardag för finländarna, men knappt någon information förmedlas mellan olika tjänster. Data från den förhandsifyllda deklarationen i MinSkatt kommer direkt från flera källor och det är enkelt för personen att fylla i blanketten.

Motsvarande enkelhet planeras också för företag, som behöver utföra omfattande lagstadgad rapportering till PRS, Skatteförvaltningen och Statistikcentralen. Skatteförvaltningens generaldirektör Markku Heikura har en vision om överföring av uppgifter i realtid:

"Målet är att göra rapporteringen så enkel som möjligt för den som gör rätt och samtidigt säkerställa att uppgifterna är korrekta. Största delen av den information som behövs är i digital form och rapportmallarna är standardiserade och strukturerade, men rapporteringen fungerar enligt den traditionella världens spelregler: vissa dokument skickas inom utsatt tid.”


Mark­ku He­iku­ra un­der­stry­ker att ny tek­nik ökar pro­duk­ti­vi­te­ten en­dast när den ut­nytt­jas på ett för­nuf­tigt sätt.


Gemensamt projekt leder mot informationsöverföring i realtid

Skatteförvaltningen behandlar varje år cirka 1 500 miljoner transaktioner, av vilka 100 miljoner kommer från Europeiska unionen. Utan automatiskt beslutsfattande som grundar sig på beräkningsregler skulle arbetet knappast lyckas. Heikura jämför överföringen av informationsmaterial med logistiken för varor och automatiseringen av processer.

Idealet är att få informationen att automatiskt överföras till de relevanta registren i registreringsskedet. Ett sådant ekosystem för digital ekonomi kräver långsiktigt samarbete mellan näringslivet och myndigheterna.

Informationsöverföringsnätet som behövs har byggts upp inom ramen för arbets- och näringsministeriets (ANM) fyraåriga projekt Företagets digitala ekonomi, som också är kopplat till det mer omfattande nordiska projektet Nordic Smart Government & Business.

Projektet Företagets digitala ekonomi samordnas av PRS, vars nätsamarbete med Skatteförvaltningen inleddes i början av millenniet när företags- och organisationsdatasystemet byggdes upp.

Projektet Företagets digitala ekonomi avslutas i slutet av 2024, men genomförandet av det digitala ekosystemet förutsätter en stark satsning och framförhållning av arbets- och näringsministeriet (ANM) och PRS.

"Vid Skatteförvaltningen granskar vi vilka affärsmodeller som håller på att utvecklas, vad som är betydande och hur man bör förbereda sig. Därför har vi också kunnat vara uppmärksamma på ekonomiska uppgifter och eventuell skattesmitning för kryptovalutaaktörer och användare av sociala medier. ”

Enligt Heikura betalar man också för lärdomar när man skapar nytt, men till slut gynnas alla: företagens arbetsmängd minskar, skattekontrollen effektiveras och företagsinformationen förmedlas snabbt till samarbetspartner och myndigheter.‍

Originaltext på finska: Päivi Helander
Bilder: Nina Kaverinen

Skatteförvaltningen

  • Genomför beskattningen av personer och organisationer i Finland
  • Strävar efter att hjälpa kunderna att agera självständigt och korrekt i skatteärenden
  • Samarbetar med inhemska och internationella intressentgrupper och deltar bl.a. i EU:s planerade modernisering av mervärdesskattesystemet (VIDA)
  • Skickar influtna skatter månatligen till staten, kommunerna, FPA, församlingarna och skogsvårdsföreningarna
  • Verksamhetsställen på 55 orter, drygt 5 000 anställda (2023)
-