Gå direkt till innehållet

Vi förberedde oss för registreringen av hållbarhetsrevisorer

Vi förberedde oss på lagändringarna om företagens hållbarhetsrapportering som trädde i kraft i slutet av 2023. På basis av lagändringarna ska PRS registrera hållbarhetsrevisorer och hållbarhetsrevisionssammanslutningar.

Efter registreringen kan revisorn använda titeln hållbarhetsrevisor (HBR). Hållbarhetsrevisorerna granskar företagens hållbarhetsrapportering. Revisorerna kan under vissa förutsättningar registrera sig som hållbarhetsrevisorer med stöd av övergångsbestämmelsen i revisionslagen.

Från och med 2025 ordnar vi specialiseringsexamen för dem som ansöker om behörighet som hållbarhetsrevisor.

Rekordmånga examinander

Antalet deltagare i GR- och CGR-examina har uppvisat en ökande trend under de senaste åren och 2023 var inget undantag: under det gångna året deltog ett rekordstort antal examinander i GR- och CGR-examina, sammanlagt 369. Antalet godkända steg också jämfört med året innan.

Enligt en responsenkät förbättrades examinandernas nöjdhet med examen betydligt jämfört med året innan. Examinanderna var klart nöjdare med både GR- och CGR-examen än året innan.

Revisorsexamina

Godkända i GR-examen

Antalet godkända i GR-examen ökade betydligt. År 2023 var antalet godkända 93, medan 73 revisorer fick godkänt år 2022.


Godkända i CGR-examen

Även antalet godkända i CGR-examen ökade klart jämfört med året innan. År 2023 var antalet godkända 61, medan 49 revisorer fick godkänt år 2022.


Godkända i OFGR-examen

Antalet godkända i OFGR-examen minskade. År 2023 godkändes 5, medan antalet år 2022 uppgick till 9.


Kvalitetsgranskningar och undersökningar

Godkännande som revisor och revisionssammanslutning

Antalet godkännanden minskade något. År 2023 var antalet godkännanden 109, medan antalet år 2022 uppgick till 119.


Avbrytande av godkännande som revisor och revisionssammanslutning

Antalet avbrutna godkännanden var ungefär oförändrat. År 2023 avbröts 128 godkännanden och år 2022 var antalet 125.


Kvalitetsgranskningsbeslut som gäller revisorer och revisionssammanslutningar

Antalet kvalitetsgranskningsbeslut ökade betydligt. År 2023 fattades 189 kvalitetsgranskningsbeslut, medan siffran för år 2022 var 149.


Revisionstillsynens avgöranden

Antalet avgöranden inom revisionstillsynen minskade något. År 2023 togs 30 avgöranden, medan antalet år 2022 var 35.


Revisionsnämndens beslut i undersökningsärenden

Antalet beslut av revisionsnämnden ökade. År 2023 meddelade nämnden 40 beslut, medan siffran för år 2022 var 31.