Gå direkt till innehållet

Arbetstillfredsställelsen återigen på rekordnivå

I statsförvaltningens enkät om arbetstillfredsställelse (VMBaro) uppnåddes igen ett nytt rekord i mäthistorien, då medelvärdet för den totala arbetstillfredsställelsen vid PRS blev 4,06.

I den årliga enkäten fanns styrkorna precis som året innan i verksamhetskulturen, arbetets innehåll och möjligheterna att påverka, arbetsgivarbilden och värderingarna samt arbets- och verksamhetsmiljön.

Resultaten från enkäten om arbetstillfredsställelse 2022–2023 (VMBaro)

Arbetstillfredsställelse som helhet

Personalens arbetstillfredsställelse som helhet ökade. År 2023 var arbetstillfredsställelsen som helhet 4,06, medan siffran för 2022 var 4,02 (på skalan 1–5).


Chefsarbete och ledning

Helhetsvitsordet för chefsarbete och ledarskap steg. År 2023 var helhetsvitsordet 4,00, medan vitsordet 2022 var 3,98.


PRS är en bra arbetsplats

Vitsordet för påståendet "PRS är en bra arbetsplats" steg. År 2023 var vitsordet 4,45, medan det 2022 var 4,39.


Rättvis behandling av chefen

Vitsordet för rättvis behandling av chefen sjönk. År 2023 var vitsordet 4,50, medan det 2022 var 4,55.

Rättvis behandling av arbetskamrater

Vitsordet för rättvis behandling av arbetskamraterna steg. År 2023 var vitsordet 4,59, medan det 2022 var 4,53.

Vi utvecklade rekryteringen och introduktionen

Antalet rekryteringar började minska betydligt under 2023. Antalet ansökningar ökade dock. På basis av det ökade antalet ansökningar är PRS en allt mer eftertraktad arbetsgivare. Vi utvecklade vår rekryteringsprocess för att få den kompetens som behövs i så rätt tid som möjligt.

För att introducera de nya PRS-medarbetarna utarbetar vi ett omfattande introduktionsprogram som en del av statens gemensamma digitala lärmiljö eOppiva.

Vi fortsatte de kompetenskartläggningar som inleddes året innan och började skapa en grund för PRS modell för vägen till kompetens.

Vi förnyade organisationen

Vi genomförde en organisationsreform där förvaltningens, ekonomins och informationsförvaltningens funktioner omorganiserades. Målet med reformen var att förtydliga ledningen och arbetsfördelningen. Ändringarna påverkade inte antalet anställda.

Den nya organisationen trädde i kraft i början av 2024.

Vi planerade ändringar i lokalerna

Tillsammans med Senatfastigheter inledde vi planeringen av övergången till gemensamma lokaler enligt statens lokalstrategi. I planeringen deltar flera andra ämbetsverk vars funktioner kommer att placeras i lokaler som för närvarande endast används av PRS och Statskontoret.

Avsikten är att planen ska bli klar 2024, och därefter fattas beslut om genomförandet.

Vi fortsatte att utveckla kommunikationen på arbetsplatsen

Efter projektet för kommunikation på arbetsplatsen som avslutades 2022 fortsatte vi att utveckla kommunikationen på arbetsplatsen i enlighet med åtgärdsplanen.

Teman för utvecklingen är kanaler för kommunikation på arbetsplatsen, arbetskultur och kommunikation mellan resultatområdena. Vi engagerade PRS-medarbetare på olika sätt, bland annat genom workshopar, enkäter och intervjuer.

Personalens könsfördelning och medelålder

År 2023 arbetade 430 personer vid PRS, varav 253 (59 %) var kvinnor och 177 (41 %) män. Personer av annat kön har inte registrerats separat. Vår medelålder var 48,6 år.

Antalet anställda uttryckt i årsverken 2023

År 2023 var antalet anställda uttryckt i årsverken 423,17. Årsverken (åv) fördelade sig enligt resultatområde enligt följande:

  • Patent och varumärken 169,67 åv
  • Företag och sammanslutningar 160,93 åv
  • Kundtjänster och kommunikation 49,80 åv
  • Gemensamma tjänster 37,77 åv
  • ICT-utvecklingsenheten 5,00 åv


Mer information i ansvarsrapporten

Läs mer om vår jämlikhet och likabehandling bland personalen samt om främjande av arbetshälsa i vår ansvarsrapport.