Gå direkt till innehållet

Hållbar användning av medel

Delområdet ekonomiskt ansvar anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling Fred och rättvisa, god förvaltning (16).

PRS mål för det ekonomiska ansvaret är:

  • Samhällelig genomslagskraft
  • PRS investeringar, upphandlingar och användning av medel görs på ett sätt som gynnar samhället på bästa sätt.
  • Risken för oegentligheter minskas genom förebyggande åtgärder.
Vårt ekonomiska ansvar är bland annat hållbar användning av medel, lagenlig verksamhet och uppdatering av våra registeruppgifter och således produktion av ett så effektivt kundvärde som möjligt för våra kunder, för företag och sammanslutningar samt för det finländska samhället.

Ekonomin har hållits stabil

Vi hade en fortsatt stabil ekonomi och uppnådde väl de ekonomiska mål som överenskommits med arbets- och näringsministeriet för 2023. På grund av underhållet och förnyelsen av de datasystem som är nödvändiga för verksamheten ökar dock våra utgifter och investeringsbehov.

Läs mer om det ekonomiska resultatet i vår årsberättelse.

Bokslutsuppgifternas täckning i handelsregistret har förbättrats ytterligare

Bokslutsuppgifternas täckning i handelsregistret har ständigt förbättrats. Det är av allmänt intresse och i intresse hos dem som behöver bokslutsuppgifter om företag att uppgifterna finns i handelsregistret så heltäckande som möjligt.

År 2023 steg uppgifternas täckning till 96,2 procent, medan den 2022 var 95,3 procent. År 2021 var täckningen 89,8 procent och 2020 var den 83,6 procent.

Riskhantering som en del av all verksamhet

PRS övergripande riskhantering och utvecklingen av den framskred under 2023. Vi införde bland annat ett nytt riskhanteringssystem. För närvarande hanteras riskerna på alla sätt enligt PRS riskhanteringspolicy och utgångspunkten är de mål som ställts upp för PRS verksamhet på dess olika nivåer.

Vi har också strävat efter att koppla riskhanteringen allt tätare till de centrala processerna för ledning, styrning och uppföljning av verksamheten. Riktlinjerna för rapporteringen om riskhantering godkändes hösten 2023.

Det väsentliga är att vi lär oss att identifiera osäkerheter och förhindra risker i anslutning till uppnåendet av målen samt att hitta effektiva sätt att hantera dem.

Ekonomiskt ansvarsfulla upphandlingar

Under 2023 vidtog vi flera åtgärder för att främja verkställandet av sanktioner i upphandlingsprocessen.

Vi uppdaterade PRS upphandlingsanvisning och anvisning om beaktande av sanktioner i upphandlingar.

Vi tog i bruk ett separat verktyg för att granska sanktioner i samband med upphandlingar. Alla leverantörer kontrolleras innan ett avtal ingås eller en beställning görs. På så sätt säkerställer vi att inga sanktioner riktas mot avtalsleverantören.

Vi inledde arbetet med att bekämpa oegentligheter i enlighet med finansministeriets verksamhetsmodell för bekämpning av korruption. Målet är att höja korruptionsbekämpningens mognadsgrad enligt modellen. I det första skedet strävar vi efter att identifiera olika former av korruption. Arbetet fortsätter under 2024.

Läs mer om sanktioner och bekämpning av oegentligheter.