Gå direkt till innehållet

Det största antalet ansökningar på tio år

Antalet nationella patentansökningar ökade klart jämfört med året innan. Antalet är störst på över tio år.

De tre största landskapen med tanke på antalet ansökningar var Nyland, Birkaland och Norra Österbotten. De bidrog alla till ökningen av antalet ansökningar och stod tillsammans för 77 procent av alla ansökningar.

Trots det ökade antalet ansökningar hölls handläggningstiderna i enlighet med kundlöftena.

Antalet nationella patentansökningar ökade

Antalet nationella patentansökningar ökade. År 2023 inkom 1 745 ansökningar, medan antalet år 2022 var 1 447.


Slutbehandlade nationella patentansökningar

Antalet behandlade nationella patentansökningar minskade. År 2023 behandlades 1 561 ansökningar, medan motsvarande siffra år 2022 var 1 731.


Behandlade PCT-ansökningar (PCT/RO)

Antalet internationella PCT-ansökningar som behandlades vid PRS uppvisade en tillbakagång. År 2023 behandlade PRS 733 ansökningar, medan antalet år 2022 var 855.


Utförda nyhetsgranskningar (PCT/ISA)

Antalet utförda nyhetsgranskningar minskade. År 2023 utfördes 208 granskningar, medan antalet år 2022 var 316.


Europeiska patent validerade i Finland (EPO)

Antalet europeiska patent som validerades i Finland minskade. År 2023 validerades 3 894 europeiska patent, medan motsvarande siffra år 2022 var 4 473.


Slutbehandlade ansökningar om nyttighetsmodell

Antalet slutbehandlade ansökningar om nyttighetsmodell var nästan oförändrat. År 2023 behandlades 250 ansökningar medan antalet år 2022 var 259.

Nya e-tjänster togs i bruk

I början av året införde vi ett nytt system för handläggning av patentansökningar som vi hade förberett i flera år. Utöver handläggningssystemet förnyade vi våra e-tjänster, och våra kunder fick tillgång till de nya informations- och tidningstjänsterna, dokumenttjänsten betaltjänsten.

Utvecklingen och införandet av handläggningssystemet möjliggjordes av samarbetsnätverk som samordnades av Europeiska patentorganisationen och EU:s immaterialrättsmyndighet. PRS utnyttjar de möjligheter som samarbetet erbjuder även för att utveckla och uppdatera systemen.

Det enhetliga patentet trädde i kraft

Det europeiska patentsystemet förnyades i början av juni 2023 när det nya enhetliga patentet trädde i kraft efter årtionden av beredningsarbete.

Det enhetliga patentet erbjuder ett nytt alternativ vid sidan av det europeiska patentet. Ett enhetligt patent innebär att en uppfinning kan skyddas på samma gång i alla länder som ingår i systemet. Det enhetliga patentsystemet omfattar 17 EU-länder. Enhetliga patent beviljas av Europeiska patentverket.

PRS har omsorgsfullt förberett sig på ikraftträdandet av det enhetliga patentet. Vi har aktivt informerat våra kunder om möjligheterna med och effekterna av det nya patentansökningssystemet.

Vi utvecklade det nordiska patentsamarbetet

PRS undertecknade ett samförståndsavtal med Patent- och registreringsverket i Sverige (PRV) samt Nordic Patent Institute (NPI), samarbetsorganisationen för patentmyndigheterna i Danmark, Norge och Island, för att utveckla samarbetet kring patenttjänster.

Målet är att öka samarbetet mellan PRS, PRV och NPI i internationella organisationer och i frågor som gäller handläggning och granskning av patentansökningar. Det gemensamma målet är att göra Norden till en ännu mer fruktbar miljö för företag, forskningsinstitut och uppfinnare som skapar ny teknik.

På bilden generaldirektörerna för de nordiska patentmyndigheterna från vänster: Kathrine Myhre (NIPO, Norge), Peter Strömbäck (PRV, Sverige), Borghildur Erlingsdottir (ISIPO, Island), Antti Riivari (PRS, Finland) och Sune Stampe Sorensen (DKPTO, Danmark). Bild: Nordic Patent Institute
-