Gå direkt till innehållet

Ekonomin förblev stabil

Vi hade en fortsatt stabil ekonomi och uppnådde väl de ekonomiska mål som överenskommits med arbets- och näringsministeriet för 2023.

Inkomsterna från kundavgifter var större än väntat. På grund av underhållet och förnyelsen av de datasystem som är nödvändiga för verksamheten ökar dock våra utgifter och investeringsbehov. Vi förberedde oss på detta genom höjningar av kundavgifterna som trädde i kraft i början av 2024 och förslag till anslag i planen för de offentliga finanserna.

År 2023 uppgick inkomsterna (inklusive nettointäkterna och anslagen från statsbudgeten) till sammanlagt 61,1 miljoner euro och utgifterna till 58,2 miljoner euro.

Finansieringens struktur

PRS är ett så kallat nettobudgeterat ämbetsverk. Det betyder att den största delen av våra verksamhetskostnader täcks med avgifter som vi tar ut till exempel för behandlingen av anmälningar och ansökningar samt för informationstjänster. Enligt lag måste avgifterna täcka och motsvara PRS kostnader som uppkommer till följd av att PRS utför sitt uppdrag.

PRS fick 3,4 miljoner euro i anslag för att täcka utgifterna för behandlingen av ärenden som gäller föreningar och religiösa samfund. Prestationerna för föreningsärenden har av samhällspolitiska skäl prissatts under självkostnadsvärdet.

Vi fick också 880 000 euro i anslag för stiftelsetillsyn, 80 000 euro för underhåll av registret över ombud för industriellt rättsskydd samt 120 000 euro för tillsynen av den kollektiva förvaltningen av upphovsrätter.

Som anslag användes också 2,3 miljoner euro för att täcka revisionstillsynen och 1,6 miljoner euro som kompensation för inkomstbortfall orsakade av gemenskapspatent. För utvecklingen av handelsregistrets funktioner fick vi 1,5 miljoner euro.
För projektet Företagets digitala ekonomi användes 1,8 miljoner euro i anslag samt 360 000 euro i reservationsanslag från 2021 och 1,6 miljoner euro från 2022.

Dessutom hade PRS tillgång till 1,3 miljoner euro i anslag för att förnya handelsregistrets system och det elektroniska anmälningsförfarandet samt 3,2 miljoner euro i reservationsanslag från 2022 för att bygga upp registret över förmånstagare.

Verksamhetskostnader och totalkostnader

Enligt intäkts- och kostnadskalkylen uppgick intäkterna från verksamheten till sammanlagt 51,2 miljoner euro, som nästan helt bestod av intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten.

Intäkterna ökade med cirka en miljon euro jämfört med året innan. Intäktsökningen berodde huvudsakligen på att antalet ändringsanmälningar till handelsregistret ökade.

Verksamhetens totala kostnader utan avskrivningar uppgick till 58,2 miljoner euro. Ökningen jämfört med året innan var 4,2 miljoner euro. Mest ökade personalkostnaderna, som ökade med 2,8 miljoner euro. Köp av tjänster ökade med 700 000 euro, vilket var måttligare än året innan.

Avskrivningarna minskade jämfört med året innan. Detta berodde på att avskrivningarna på de anläggningstillgångar vars avskrivningar upphörde 2023 var 2,5 miljoner euro mindre än året innan.

Fördelning av intäkterna enligt resultatområde 2023

År 2023 uppgick verksamhetsintäkterna till sammanlagt 51,2 miljoner euro och de fördelades på resultatområden enligt följande:

  • Företag och sammanslutningar 29,20 miljoner euro
  • Patent och varumärken 21,89 miljoner euro
  • Övriga resultatområden 0,12 miljoner euro

Utgiftsstruktur 2023

År 2023 uppgick utgifterna till sammanlagt 58,2 miljoner euro och fördelades enligt följande:

  • Personalkostnader 32,72 miljoner euro
  • Köp av tjänster 22,29 miljoner euro
  • Hyror 2,25 miljoner euro
  • Övriga kostnader 0,75 miljoner euro
  • Material, förnödenheter och varor 0,17 miljoner euro


Balansräkning

Posten "Övriga utgifter med lång verkningstid", sammanlagt 27,6 miljoner euro, i PRS balansräkning hänför sig till de datasystem som behövs i verksamheten. Av de övriga utgifterna med lång verkningstid gäller 18,8 miljoner euro handelsregistrets och föreningsregistrets system, 6,8 miljoner euro systemen för behandling av patent- och varumärkesansökningar, 1,2 miljoner euro systemet för behandling av betalningar och 800 000 euro övriga förvaltningssystem.

Investeringarna i anläggningstillgångar uppgick till 7,9 miljoner euro och de ingår i förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar i balansräkningen. De viktigaste av dessa investeringar bestod vid bokslutstidpunkten av ännu pågående utvecklingsprojekt för handelsregistrets system och elektroniska tjänster.

Under räkenskapsperioden slutfördes projekt för sammanlagt 18 miljoner euro. De tas upp i balansräkningen under övriga utgifter med lång verkningstid. De viktigaste slutförda projekten var ändringen av databasprodukten, systemet för hantering av patent, utvecklingen av testmiljöer för systemutveckling, systemet för hantering av betalningar samt förnyelsen av företags- och organisationssökningen på ytj.fi.

De kortfristiga fordringarna ökade med cirka 0,3 miljoner, vilket främst berodde på ökade kundfordringar.

De erhållna förskotten består av patentkundernas medel. Ökningen av erhållna förskott jämfört med föregående år berodde på det ökade antalet användare av patentkundkontot.
Resultatregleringarna ökade med 1,7 miljoner euro jämfört med året innan.