Gå direkt till innehållet

Intressentgruppsarbete för kundernas bästa

Delområdet Intressentgruppsansvar anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling Fred och rättvisa, god förvaltning (16).

PRS mål för intressentgruppsansvaret är:

 • Vårt arbete med intressentgrupperna är målinriktat och effektivt
 • Vi påverkar proaktivt i olika nätverk (för våra kunders bästa) och vårt intressentgruppsarbete är strategiskt och målinriktat.

Ämbetsverkets nya strategi blev klar våren 2023. Strategin består av fem mål: vi arbetar för våra kunder, vår information är till nytta, vi utvecklas och utvecklar, vi är en populär arbetsgivare och vi medverkar i nätverk. För att främja målen har strategiska program utarbetats, vilka genomförs 2023–2028.

Bakgrunden till strategiarbetet var det identifierade behovet av att kontinuerligt förnya och utveckla verksamheten i enlighet med de föränderliga externa faktorerna, kundbehoven och intressentgruppernas förväntningar.

Arbetet med intressentgrupperna har betydande effekter för våra kunder. Ett lyckat genomförande av våra uppgifter och tjänster förutsätter nära växelverkan och samarbete med våra intressentgrupper. 

Våra viktigaste intressentgrupper är andra myndigheter, ministerier, näringslivsorganisationer, nordiska myndigheter inom vårt verksamhetsområde, EU-myndigheter och andra internationella myndigheter samt ett stort antal samarbetspartner.

Intressentgrupperna deltar i utvecklingen

År 2023 fortsatte förnyelsen av vår mest använda e-tjänst, den elektroniska anmälan till handelsregistret, dvs. e-tjänsten på ytj.fi. Ändringsanmälningarna från bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som står i tur att förnyas berör många finländare, vilket innebär att arbetet har stor betydelse.

Bostadsaktiebolagens elektroniska ärendehantering i handelsregistret är också nära kopplad till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem, och därför var samarbetet med Lantmäteriverket intensivt både i planeringen och på den tekniska sidan. Målet är att skapa så smidiga fastighetsärenden som möjligt för våra gemensamma kunder.

Det omfattande samarbetet med Finlands Nyföretagarcentraler rf fortsatte också. Målet med samarbetet är att stödja företagen i alla skeden av verksamheten från och med etableringen.

PRS har ansvarat för koordineringen av projektet Företagets digitala ekonomi som inleddes 2021. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en digital ekonomi där hanteringen av affärstransaktioner och informationsöverföringen grundar sig på förmedling av definierad strukturerad information mellan olika aktörer. Övriga ansvariga myndigheter för projektet är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statistikcentralen, Statskontoret och Skatteförvaltningen.

Projektets fortsättning efter 2024 och uppnåendet av målen för projektet är beroende av den fortsatta finansieringen, om vilken det ännu inte fattats några beslut. Läs mer om projektet Företagets digitala ekonomi.

Intressentgruppsmål som härletts från strategin

Ett av våra strategiska mål är att påverka i olika nätverk.

I enlighet med programmet främjar vi effekterna av vårt arbete med intressentgrupper och nätverk under de närmaste åren bland annat på följande sätt:

 • Vi uppdaterar vår intressentstrategi och -riktlinjerna samt fastställer tydliga mål för arbetet i inhemska och internationella nätverk.
 • Intressentgruppsstrategin uppdaterades 2023, men behandlingen av den i PRS ledningsgrupp flyttades till 2024.
 • Tillsammans med andra branschaktörer påverkar vi lagstiftningen för att förenkla bestämmelserna och minska företagens administrativa börda.
 • För att uppnå målet krävs en effektivare organisering och planering av vårt nätverks- och ekosystemarbete. Vi inleder arbetet 2024.
 • Vi har ett brett samarbete för att öka medvetenheten om immateriella rättigheter (IPR), särskilt hos små och medelstora företag.
 • År 2023 samarbetade vi med flera olika intressentgrupper för att öka särskilt små och medelstora företags medvetenhet om immateriella rättigheter. Vi samarbetade med designbranschens expertorganisation Ornamo, Företagarna i Finland, Upphovsrättens informations- och övervakningscentral rf (TTVK) och Kopiosto. 
 • I samarbete med intresseorganisationer inom olika branscher genomförde vi också kommunikationskampanjen Immateriella berättelser, vars syfte är att öka företagarnas medvetenhet om vikten av att skydda formgivning och i synnerhet om mönsterrätten. Kampanjen fick betydande finansiering från Europeiska unionens materialrättsmyndighet EUIPO.
 • I syfte att ta fram bättre tjänster för kunderna och samhället mäter vi nätverksarbetets omfattning och kvalitet, hur nöjda våra samarbetspartner är och vilka resultat nätverksarbetet ger.

Personalens förslag till ansvarsfullt agerande

Som åtgärder inom intressentgruppsansvar belönades följande förslag:

 • Resultaten av intressentgruppsarbetet synliggörs tillsammans med samarbetspartnerna