Gå direkt till innehållet

År 2023 uppnådde Patent- och registerstyrelsen (PRS) huvudsakligen de uppställda målen.

Vår ekonomi förblev stabil tack vare större avgiftsintäkter än väntat. På grund av underhållet och förnyelsen av de datasystem som är nödvändiga för verksamheten ökar dock utgifterna och investeringsbehoven.

PRS nya strategi blev klar våren 2023. Utifrån en omfattande analys av verksamhetsmiljön, flera interna workshoppar och externa enkätresultat utkristalliserade vi vår vision "Allt bättre för kundens bästa".

Strategin består av fem mål:
  • Vi arbetar för våra kunder
  • Vi utvecklas och utvecklar
  • Vår information är till nytta
  • Vi är en populär arbetsgivare
  • Vi medverkar i nätverk.

För de kommande åren kommer vi att utarbeta utvecklingsprogram som innefattar flera projekt och andra åtgärder för att främja de strategiska målen.

Med hjälp av den nya strategin fortsätter vi det arbete som vi redan inlett för kundernas bästa bland annat genom att satsa ytterligare på förbättrad kundförståelse, digitala och lättanvända tjänster samt processer som fungerar ännu bättre.

Våra kunders nöjdhet med våra tjänster hölls på samma goda nivå som tidigare år. Vi fortsatte arbetet med att utveckla kundorienteringen. Vi definierade och införde en mognadsmodell för kundorientering. En mognadsmodell för att mäta vår kundorientering skapar en helhetsbild av hur kundorienterade vi är och hjälper oss att rikta in utvecklingsarbetet på de områden och funktioner som mest behöver förbättras.

Vi främjade ansvarsarbetet genom att fastställa mål för varje delområde inom ansvarsfullheten för åren 2023–2028. Personalen hade möjlighet att delta i ansvarsarbetet genom att föreslå konkreta åtgärder för att uppnå målen. En del av åtgärderna valdes ut och kommer att främjas från och med 2024.

PRS kompetenta och engagerade personal har en nyckelroll i genomförandet av arbetet. Personalens arbetstillfredsställelse steg till en rekordhög nivå.

PRS har ansvarat för koordineringen av projektet Företagets digitala ekonomi som inleddes 2021 och pågår till slutet av 2024. Målet med projektet är att skapa förutsättningar för en digital ekonomi där hanteringen av affärstransaktioner och informationsöverföringen grundar sig på förmedling av definierad strukturerad information mellan olika aktörer. År 2023 fortsatte projektarbetet bland annat med att främja eKvitton och planera ekosystemet för digital ekonomi. De fortsatta åtgärderna och uppnåendet av målen efter att projektet avslutats är beroende av erhållen finansiering.