Gå direkt till innehållet

Antalet nya företag minskade något

År 2023 startades något färre nya företag än året innan. Vi behandlade betydligt fler ändringar i företagens registeruppgifter än året innan.

Vi lyckades eliminera anhopningen av anmälningar och förkorta handläggningstiderna för i synnerhet etableringsanmälningar för nya företag.

Antalet etableringsanmälningar till handelsregistret förblev oförändrat

Antalet etableringsanmälningar till handelsregistret förblev oförändrat: År 2023 inkom 38 833 etableringsanmälningar, medan antalet år 2022 var 38 665.

Behandlade etableringsanmälningar

Antalet behandlade etableringsanmälningar minskade något. År 2023 behandlade vi 37 974 etableringsanmälningar för nya företag, medan antalet år 2022 var 38 910.

Behandlade ändringsanmälningar

Antalet behandlade ändringsanmälningar ökade betydligt. År 2023 behandlade vi 271 903 ändringsanmälningar, medan vi 2022 behandlade 230 601 anmälningar.


Behandlade anmälningar om förmånstagare

Antalet behandlade anmälningar om förmånstagare ökade klart. År 2023 behandlade vi 51 233 anmälningar om förmånstagare. År 2022 var antalet 37 088.


Företagsinteckningsärenden

Antalet företagsinteckningsärenden som infördes i handelsregistret var i stort sett oförändrat. År 2023 inkom 4 238 företagsinteckningsärenden, år 2022 var antalet 4 428.

Den nya lagen främjar uppdatering av uppgifter i handelsregistret

Den nya handelsregisterlagen trädde i kraft i början av juni 2023. Den nya lagen ger användarna av uppgifterna i handelsregistret visshet om att uppgifterna i registret är mer omfattande och har högre kvalitet än tidigare. Lagen ger PRS effektivare metoder att främja att registeruppgifterna är aktuella.

Den nya lagen tillämpas stegvis. En del av de nya bestämmelserna träder i kraft 2025–2026.
Under det gångna året förberedde vi oss på de nya bestämmelserna genom att utveckla våra system och våra e-tjänster. Läs mer om den nya handelsregisterlagen.Öppnas i en ny flik

Nya e-tjänster

Våren 2023 tog vi i bruk den förnyade informationstjänsten för företags- och organisationsdatasystemet (företags- och organisationssökning på ytj.fi). Tjänsten innehåller basuppgifter om alla företag och samfund med FO-nummer och är en av PRS mest använda e-tjänster. Vi förnyade tjänsten bland annat utifrån kundrespons.

Vi utvecklade de elektroniska anmälningarna genom att publicera en helt ny tjänst för bildande av aktiebolag. Med hjälp av den nya tjänsten kan ett aktiebolag startas elektroniskt i de flesta situationer där det inte tidigare varit möjligt.

Vi förnyade också aktiebolagets handledda etableringspaket, där tjänsten skapar ett etableringsavtal och en bolagsordning för bolaget.

Förnyelsen av de elektroniska ärende- och informationstjänsterna fortsätter under de kommande åren.

Fortsatta åtgärder bereddes inom projektet Företagets digitala ekonomi

Projektet Företagets digitala ekonomi, som koordineras av PRS, framskred enligt tidtabellen.

Under det gångna året utredde projektet bland annat företagens och samfundens digitala plånbok ur kundernas och lagstiftningens synvinkel samt främjade på olika sätt ibruktagandet av ett elektroniskt kvitto (eKvitto).

Som den första bokföringsenheten inom statsförvaltningen och i samarbete med projektet gjorde PRS det möjligt att få eKvitto. En kund som betalar vid PRS serviceställe i Helsingfors får ett eKvitto på sitt köp om hen har ingått ett avtal med den tjänsteleverantör som levererar eKvitton.

Projektet fortsatte beredningen av ekosystemet för digital ekonomi bland annat genom att genomföra verktyg med vilka samarbetet mellan omfattande helheter kan utvecklas utifrån företagens och marknadens lägesbild.

Projektet avslutas i slutet av 2024. Därefter är arbets- och näringsministeriet ansvarigt ministerium för ekosystemet för digital ekonomi och PRS är ansvarig myndighet.
Läs mer om projektet och dess resultat: www.yrityksendigitalous.fiÖppnas i en ny flik

Vi främ­ja­de di­gi­ta­la bok­slut


PRS har som mål att öka an­de­len bok­slut i di­gi­tal form.

Till han­dels­re­gist­ret an­mäls år­li­gen cir­ka 260 000 bok­slut. En li­ten del av dem är di­gi­ta­la.

Un­der det gång­na året främ­ja­de vi an­vänd­ning­en av di­gi­ta­la bok­slut som en del av pro­jek­tet Fö­re­ta­gets di­gi­ta­la eko­no­mi bland an­nat ge­nom för­sök som ge­nom­för­des till­sam­mans med två pro­gram­le­ve­ran­tö­rer.

Vi för­be­red­de oss för håll­bar­hets­rap­por­ter


Vi in­led­de för­be­re­del­ser­na för att ta emot håll­bar­hets­rap­por­ter från sto­ra fö­re­tag som en del av bok­slu­tet. Skyl­dig­he­ten att rap­por­te­ra om håll­bar­het för börs­fö­re­tag och and­ra sto­ra fö­re­tag bör­jar steg­vis från och med den rä­ken­skaps­pe­ri­od som in­leds 2024.

Med håll­bar­hets­rap­por­ten rap­por­te­rar sto­ra fö­re­tag om sin för­valt­ning och verk­sam­he­tens in­ver­kan på mil­jön och sam­häl­let. De ska i fort­sätt­ning­en an­mä­la håll­bar­hets­rap­por­ten och alla and­ra hand­ling­ar som in­går i bok­slu­tet i di­gi­tal form till han­dels­re­gist­ret.

PRS god­kän­ner de re­vi­so­rer som ve­ri­fi­e­rar håll­bar­hets­rap­por­te­ring­en och över­va­kar de­ras verk­sam­het.