Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

PRS fotavtryck oförändrat

Delområdet miljöansvar anknyter till FN:s mål 9 för hållbar utveckling: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Miljöansvaret omfattar förutom miljökonsekvenserna av våra lokaler, upphandlingar och evenemang även andra miljökonsekvenser av vår verksamhet. Dessa är bland annat användningsgraden hos de elektroniska tjänster som vi tillhandahåller och utvecklingsprojekt för främjande av digitalisering. Läs mer om främjande av digitalisering år 2022.

I miljöansvaret ingår också de patent som vi beviljar och registrerade varumärken, vilka hänför sig till hållbar utveckling.

PRS fotavtryck, dvs. verksamhetens negativa konsekvenser för verksamhetsmiljön

Våra lokaler på Sörnäs strandväg 13 har hyrts av Senatfastigheter. Senatfastigheter följer kontinuerligt upp el- och värmeförbrukningen samt annan energiförbrukning i lokalerna. Förutom PRS har även Statskontoret lokaler i byggnaden.

PRS arkiv på Anttigatan 1 är ett s.k. andrahandsuthyrningsobjekt där Senatfastigheter inte har någon uppföljning av energiförbrukningen. I Senatfastigheters lokalförvaltningssystem kan man dock också uppskattat energiförbrukningen för objekt som inte omfattas av förbrukningsuppföljningen.

Energiförbrukningen i lokalerna

Elförbrukningen i våra lokaler på Sörnäs strandväg 13 ökade 2022. Däremot var förbrukningen för uppvärmning och nedkylning något mindre än året innan.


Uppgifter om förbrukningen 2022 (motsvarande uppgifter för 2021 inom parentes):

  • el: 374,60 MWh (347,31)
  • uppvärmning: 659,29 MWh (784,12)
  • nedkylning: 117,00 MWh (124,38)
Anttigatan 1 beräknas ha samma energiförbrukning 2022 som året innan. Förbrukningsuppgifterna för vartdera året är följande:


  • el/år: 36,35 MWh
  • uppvärmning/år: 80,68 MWh

Utsläpp

Utsläppen från energiförbrukningen på Sörnäs strandväg 13 var liksom året innan 0 kg, eftersom Senatfastigheter köper koldioxidneutral fjärrvärme och el som producerats med förnybar energi. Även Helens fjärrkyla var i kategorin 0-utsläpp.

Uppskattat enligt Finlands genomsnittliga utsläppskoefficient för el (Statistikcentralen, medeltalet för de tre föregående åren 2019–2021) orsakade elförbrukningen 2 798 kg koldioxidutsläpp 2022. Beräknat på motsvarande sätt enligt utsläppskoefficienten för Helens fjärrvärme 223 g/kWh för 2022 var utsläppen från Anttigatan 17 989 kg. De totala utsläppen var således cirka 21 000 kg.

Statskontoret håller tillsammans med koncernaktörerna på att ta fram en beräkning av statsförvaltningens koldioxidavtryck och därför behandlas PRS koldioxidavtryck inte närmare i denna rapport.