Gå direkt till innehållet

Stabilt år trots minskade inkomster

PRS uppnådde väl de ekonomiska mål som överenskommits med arbets- och näringsministeriet för 2022.

Den ekonomiska situationen var fortsatt stabil. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten sjönk visserligen, men inkomstminskningen kunde jämnas ut genom att utnyttja överförda anslag och minska köp av tjänster.

År 2022 uppgick inkomsterna (inklusive nettointäkterna och anslagen från statsbudgeten) till sammanlagt 60,5 miljoner euro och utgifterna till 54,4 miljoner euro.

Finansieringens struktur

PRS är ett så kallat nettobudgeterat ämbetsverk. Det betyder att den största delen av våra verksamhetskostnader täcks med avgifter som vi tar ut till exempel för behandlingen av anmälningar och ansökningar samt för informationstjänster. Enligt lag måste avgifterna täcka och motsvara PRS kostnader som uppkommer till följd av att PRS utför sitt uppdrag.

PRS fick 3,4 miljoner euro i anslag för att täcka utgifterna för behandlingen av ärenden som gäller föreningar och religiösa samfund. Prestationerna för föreningsärenden har av samhällspolitiska skäl prissatts under självkostnadsvärdet.

Vi fick också 650 000 euro i anslag för stiftelsetillsyn, 214 000 euro för kompensationer för utlämning av information, 80 000 euro för underhåll av registret över ombud för industriellt rättsskydd samt 120 000 euro för tillsynen av den kollektiva förvaltningen av upphovsrätter.

Som anslag fanns även 2,3 miljoner euro som erhölls för att täcka kostnaderna för revisionstillsynen.

För underhållet av e-tjänsten på ytj.fi fick vi 1 miljon euro i överföring från Skatteförvaltningen.

Utöver dessa fick vi 1,2 miljoner euro för bekämpning av grå ekonomi, 500 000 euro för kompensation för avgiftsfria uppgifter om företrädande och 230 000 euro för effektivisering av tillsynen över stiftelser. Vi fick 35 000 euro i hyreskompensation.

Verksamhetskostnader och totalkostnader

Enligt intäkts- och kostnadskalkylen uppgick intäkterna från verksamheten till sammanlagt 50,2 miljoner euro, som nästan helt bestod av intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten.

Intäkterna minskade med över 4 miljoner euro jämfört med föregående år. Intäktsminskningen berodde framför allt på att antalet anmälningar till handelsregistret och i viss mån även antalet patentansökningar minskade.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 51,9 miljoner euro och minskade med cirka 1,5 miljoner euro jämfört med året innan.

Den största kostnadsposten – personalkostnaderna – var 29,9 miljoner euro, vilket är hälften av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna ökade med 400 000 euro och antalet anställda ökade med ett årsverke.

Den näst största kostnadsposten, dvs. köp av tjänster, minskade med hela 1,5 miljoner euro. Det bör observeras att köpen av tjänster hade ökat mycket snabbt under tidigare år.

Fördelning av intäkterna enligt resultatområde 2022

År 2022 uppgick verksamhetsintäkterna till sammanlagt 50,2 miljoner euro och de fördelades på resultatområden enligt följande:

  • Företag och sammanslutningar 28,3 miljoner euro
  • Patent och varumärken 21,8 miljoner euro
  • Gemensamma tjänster 0,06 miljoner euro

Utgiftsstruktur 2022

År 2022 uppgick utgifterna till sammanlagt 54,4 miljoner euro och fördelades enligt följande:

  • Personalkostnader 29,91 miljoner euro
  • Köp av tjänster 21,59 miljoner euro
  • Hyror 2,09 miljoner euro
  • Övriga kostnader 0,58 miljoner euro
  • Material, förnödenheter och varor 0,22 miljoner euro


Balansräkning

Balansomslutningen 31.12.2022 var 32,1 miljoner euro. Balansomslutningen ökade jämfört med året innan, eftersom de immateriella tillgångarnas balansvärde ökade med 3,9 miljoner euro.

Balansräkningens aktiva sida består nästan helt av aktiverade utvecklingsposter för datasystem samt tillhörande ICT-program.

På den aktiva sidan utgör immateriella tillgångar den största delen av balansräkningens sammanlagda värde.

Värdet på pågående investeringar steg under året till cirka 18 miljoner euro. I dem ingick främst delhelheter i anslutning till utvecklingen av datasystemen, som väntas bli klara 2023. Under året användes sammanlagt ca 8,5 miljoner euro för investeringar i anläggningstillgångar, främst datasystem. Investeringsbeloppet ökade med 3,8 miljoner euro jämfört med året innan.

Kortfristiga fordringar som hör till omsättnings- och finansieringstillgångarna minskade med 500 000 euro.

Till den passiva sidan hör statens eget kapital samt förändringar i kapitalet från föregående räkenskapsperioder för PRS del, sammanlagt 16,7 miljoner euro.