Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Kärnan i samarbetet är smidig användning av tjänsterna

Ekonomiförvaltningsbranschen utsätts för ständigt ökande förpliktelser. Genom aktivt samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn strävar man efter att lyfta fram företagens och bokföringsbyråernas röst redan när olika ärenden är under beredning. Det ökar den ömsesidiga förståelsen för och smidigheten i användningen av tjänsterna.

Ekonomiadministrationsförbundet är en viktig samarbetspartner för den offentliga sektorn i egenskap av en stor opartisk intressebevakare, utvecklare och utbildare inom sitt område. Företrädare för Ekonomiförvaltningsförbundet bidrar till samarbetet på olika nivåer. På så sätt säkerställs att särskilda behov beaktas till exempel när nationella tillämpningsanvisningar för EU-direktiv ska utarbetas.

"Det är viktigt att arbetskontakterna är omfattande och djupa. Då har vi som är förankrade i praktiken verkliga möjligheter att påverka", konstaterar Ekonomiadministrationsförbundets verkställande direktör Jari Seppä.


Verk­stäl­lan­de di­rek­tör Jari Seppä och le­dan­de ex­pert på bok­fö­ring Mira Me­ri­kan­to.


Fördelarna borde ses både i ett stort sammanhang och på det egna bordet

Samarbetet mellan förbundet och PRS har varit aktivt i handelsregisterfrågor redan länge och intensifierats ytterligare i och med digitaliseringsutvecklingen.

Seppä nämner det digitala bokslutet som ett bra exempel på lyckat föregripande samarbete.

Gränssnittet iXBRL, som tagits fram i samarbetet, gör det möjligt att skicka bokslutet direkt från ekonomiförvaltningens system till handelsregistret och vidare automatiskt till Skatteförvaltningen. Uppgifterna presenteras enligt standarder och klassificeringar. Det minskar risken för fel, gör arbetet smidigare och ökar också den internationella jämförbarheten. Läs mer om iXBRL-gränssnittet på prh.fi.Öppnas i en ny flik

"I främjandet av digitaliseringen glömmer man lätt att det finns många gränssnitt mellan olika system. Olika aktörers värdebildningsprocesser uppfattas inte alltid som en helhet.”

”Fördelarna borde göras mer synliga i aktörernas vardag. Det skulle uppmuntra till att ta vara på möjligheterna. Utan lagstiftning är det tyvärr ofta svårt att genomföra stora reformer.”

Tillgången till rådgivningstjänster ska säkerställas

Basuppgifterna inom ekonomiförvaltningen kan digitaliseras, men enligt Seppä är det klart att efterfrågan på rådgivningstjänster kommer att öka avsevärt och att frågorna blir allt mångsidigare. Även förbundet får många frågor från medlemmarna, cirka 1 400 per år.

Ekonomiadministrationsförbundets ledande expert på bokföring Mira Merikanto tillägger att frågorna ibland måste behandlas i grupp och med samarbetsparterna.

"PRS är till stor hjälp i handelsregisterfrågor, vilket underlättar vårt arbete mycket. Det är också bra att den nya handelsregisterlagen ger PRS effektivare metoder för att främja aktualiteten i registeruppgifterna. Det borde vara utgångspunkten.”

Det behövs mod att ta tag i gemensamma utvecklingsobjekt

Ekonomiadministrationsförbundet medverkar aktivt i projektet Företagets digitala ekonomi, som samordnas av PRS.

Seppä säger att man inom projektet har gjort stora framsteg på flera delområden, bland annat inom den elektroniska faktureringen.

"Det tar dock tid att genomföra projekten, eftersom det till exempel på kommunsidan förekommer stor spridning i den digitala beredskapen. Mycket återstår att göra. För att saker och ting ska fungera så smidigt som möjligt i praktiken behövs en omfattande dialog och samarbete, förmåga att hitta det som behöver förbättras och mod att ta tag i arbetet.”


Ekonomiadministrationsförbundet i Finland rf (Suomen Taloushallintoliitto ry)

  • En opartisk intressebevakare, utvecklare och utbildare i branschen.
  • Grundades 1968 för att stärka bokföringsbyråernas kompetens och tillhandahålla behörighetsutbildning i branschen.
  • Förbundet består av 600 auktoriserade företagsmedlemmar med över 11 000 anställda.
  • Medlemsbyråerna står för tre fjärdedelar av branschens omsättning.


Originaltext på finska: Marjo Rautvuori
Bilder: Nina Kaverinen, Ekonomiadministrationsförbundet