Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Trots den stabila situationen förberedde vi oss på risker

Delområdet ekonomiskt ansvar anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling Fred och rättvisa, god förvaltning (16).

Vårt ekonomiska ansvar är bland annat hållbar användning av medel, lagenlig verksamhet och uppdatering av våra registeruppgifter och således produktion av ett så effektivt kundvärde som möjligt för våra kunder, för företag och sammanslutningar samt för det finländska samhället.

På den här sidan kan du läsa mer om följande:

Ekonomin i balans

Vi hade en fortsatt stabil ekonomi och uppnådde väl de ekonomiska mål som överenskommits med arbets- och näringsministeriet för 2022. Läs mer om det ekonomiska resultatet i vår årsredovisning.

År 2022 inledde vi arbetet för att utveckla förfarandena för hantering av ekonomin, planering av investeringar och uppföljning av dem. I det första skedet identifierade och beskrev vi planeringsprocesserna för verksamheten, ekonomin och ICT-investeringarna samt kopplingarna mellan dem.

Vi främjade registeruppgifternas aktualitet

Aktuella, korrekta och heltäckande registeruppgifter betjänar det finländska samhället och våra kunder på många olika sätt.

Vi strävar efter att informationen ska vara mer heltäckande och aktuell bland annat genom att skicka påminnelser och uppmaningar till våra kunder. I sista hand kan underlåtenhet att meddela boksluts- och styrelseuppgifter leda till att företaget avförs ur handelsregistret.

Det är av allmänt intresse och i intresse hos dem som behöver bokslutsuppgifter om företag att uppgifterna finns i handelsregistret så heltäckande som möjligt. År 2022 förbättrade vi bokslutsuppgifternas täckning avsevärt.

Den nya handelsregisterlagen ger PRS effektivare metoder för att främja att uppgifterna är aktuella. Lagen bereddes 2022 och träder i kraft i juni 2023.

Vi förberedde oss för den nya lagen bland annat genom att förbättra våra datasystem. Avsikten är att vi i fortsättningen ska kunna automatisera övervakningen av registeruppgifter i så stor utsträckning som möjligt.

Bokslutsuppgifternas täckning i handelsregistret

Bokslutsuppgifternas täckning i handelsregistret har förbättrats kontinuerligt under 2019–2022. År 2022 steg uppgifternas täckning till hela 95,3 procent, medan den 2021 var 89,8 procent. År 2020 var täckningen 83,6 procent. År 2019 var siffran 78,7 procent.


Vi utredde bekämpningen av missbruk

Vid PRS observerades inga oegentligheter eller brott i anslutning till hanteringen av ekonomin 2022. Det förekom inte heller några oegentligheter eller återkravshändelser i anslutning till EU-finansieringen.

Enligt vår ekonomistadga är alla PRS-anställda skyldiga att anmäla observerade oegentligheter. Huvudansvaret för att bekämpa missbruk ligger hos PRS ledning.

År 2022 utredde vi vilka centrala åtgärder för att bekämpa missbruk som PRS ännu inte hade vidtagit. Det finns fyra åtgärdshelheter av vilka de två förstnämnda främjades:

  1. Utveckling av ett tillförlitligt internt rapporteringssätt så att personalen anonymt kan anmäla misstänkta oegentligheter till ett oberoende team. År 2022 beredde vi organiseringen, anvisningarna och kommunikationen i anslutning till den anonyma rapporteringskanalen. I mars 2023 togs kanalen i bruk.

  2. Riskhantering i anslutning till korruption och mutor: Vi har identifierat att korruption och mutor kan utgöra risker vid PRS. I fortsättningen är vårt mål att proaktivt säkerställa att PRS verksamhet eller beslut inte kan påverkas genom mutor eller korruption. För att vi ska kunna göra detta måste vi först utreda vilka av PRS verksamheter eller beslut man kan försöka påverka med korruption eller mutor och för det andra bedöma hur stor denna risk är. Beroende på riskbedömningen tar vi fram åtgärder för att påverkansförsök inte ska ge resultat och missbruk därmed inte ska vara möjligt.

  3. Utarbetande och införande av en handlings- och rapporteringsmodell för korruptionsbekämpning: Utgångspunkten för en fungerande verksamhetsmodell är medvetenhet om och förståelse för korruption som fenomen samt möjligheter att observera riskområden och oegentligheter.

  4. Vi ökar medvetenheten om korruption: PRS ska utarbeta tydliga anvisningar för påverkanssituationer, till exempel för hurdan gästfrihet som är godtagbar i förhållande till kunderna. Personalen måste också utbildas i kampen mot korruption.

Läs mer om bekämpning av penningtvätt år 2022.

Vi utvecklade informations- och riskhanteringen

År 2022 fortsatte vi arbetet för att förbättra planmässigheten i informationshanteringen, informationsledningen och riskhanteringen.

Vi fastställde PRS vision för informationsledning 2028. Visionen ger en strategisk riktning att ytterligare förbättra bland annat samanvändningen, användbarheten och öppenheten hos information samt utveckla kunskapsledningen och kunskapshanteringen.

Tillsammans med Statistikcentralen genomförde vi ett pilotprojekt där man bedömde Statistikcentralens kvalitetsram för information i förhållande till datalagret i PRS varumärkesregister. Utifrån erfarenheterna från pilotförsöket analyserar vi hur kvalitetskriterierna i kvalitetsramen lämpar sig för att mäta och förbättra kvaliteten på de datalager som PRS förvaltar. Dessutom utarbetade vi en plan för att förbättra informationskvaliteten.

Vi inledde en planmässig utveckling av riskhanteringssystemet 2020. År 2022 hade arbetet framskridit till den punkten att den nya riskhanteringspolicyn godkändes och riskhanteringsarbetsgruppens verksamhet inleddes.

Som stöd för den övergripande riskhanteringen skaffar vi ett system som möjliggör ett enhetligt sätt att identifiera och bedöma risker samt fastställa och fördela ansvaret för åtgärderna inom riskhanteringen. Systemet underlättar också uppföljningen och rapporteringen. Systemet tas i bruk i hela organisationen 2023.