Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Examinanderna nöjda med revisorsexamina

Vi ordnade revisorsexamina år 2022 i augusti–september. Antalet examinander backade något jämfört med föregående års rekordsiffror. År 2022 deltog 323 examinander i revisorsexamina och sammanlagt 131 examina godkändes.

Utifrån en responsenkät var de som deltog i examina som helhet mycket nöjda med examen. Med CGR-examen var man klart nöjdare än året innan. Däremot var man något missnöjdare med GR-examen jämfört med året innan.

Revisorsexamina

Godkända i GR-examen

Antalet godkända i GR-examen minskade. År 2022 var antalet godkända 73, medan 115 revisorer fick godkänt år 2021.


Godkända i CGR-examen

Antalet godkända i CGR-examen minskade likaså. År 2022 var antalet godkända 49, medan 68 revisorer fick godkänt år 2021.


Godkända i OFGR-examen

Det blev inga stora förändringar i antalet godkända i OFGR-examen. År 2022 godkändes 9, medan antalet år 2021 uppgick till 7.


Kvalitetsgranskningar och undersökningar

Samtal gjorde kvalitetsgranskningen mer begriplig

År 2022 fortsatte vi den praxis som vi inledde året innan med personliga samtal med de revisorer som var föremål för kvalitetsgranskning. Under det gångna året erbjöds 90 av dem möjlighet att diskutera kvalitetsgranskningsbeslutet.

Syftet med de frivilliga samtalen är att öka förståelsen för de observationer som gjorts vid kvalitetsgranskningen och kvalitetsgranskningens resultatbeslut.

Utifrån responsenkäten upplever revisorerna att samtalet är nyttigt och klargör observationerna. Revisorerna önskar fler diskussioner och andra kontakter, även inom ramen för själva kvalitetsgranskningsprocessen.

Godkännande som revisor och revisionssammanslutning

Antalet godkännanden ökade. År 2022 var antalet godkännanden 119, medan antalet år 2021 uppgick till 95.


Avbrytande av godkännande som revisor och revisionssammanslutning

Antalet avbrutna godkännanden var ungefär oförändrat. År 2022 avbröts 125 godkännanden och år 2021 var antalet 123.


Kvalitetsgranskningsbeslut som gäller revisorer och revisionssammanslutningar

Antalet kvalitetsgranskningsbeslut minskade. År 2022 fattades 149 kvalitetsgranskningsbeslut, medan antalet år 2021 var 180.


Revisionstillsynens avgöranden

Antalet avgöranden inom revisionstillsynen minskade något. År 2022 togs 35 avgöranden, medan antalet år 2021 var 53..


Revisionsnämndens beslut i undersökningsärenden

Antalet beslut i revisionsnämnden var ungefär oförändrat. År 2022 meddelade nämnden 31 beslut, medan siffran för år 2021 var 27.


Informationsmöten om revision

PRS revisionstillsyn ordnade informationsmöten i Teams under året. Evenemangen är avsedda för revisorer och andra som är intresserade av revisionstillsyn.

År 2022 behandlades bland annat kvalitetsgranskning, revisionsnämndens avgörandepraxis och god revisionssed.

Ny anvisning om sanktioner mot Ryssland

Vi publicerade anvisningar för revisorerna om EU:s sanktioner mot Ryssland med anledning av situationen i Ukraina.

Med tanke på revisionen är de viktigaste EU-sanktionerna ekonomiska sanktioner, som begränsningar och förbud i anslutning till frysning och överföring av tillgångar.