Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Antalet patentansökningar planades ut

Antalet nationella patentansökningar sjönk något jämfört med den höga nivån under tidigare år. Antalet ansökningar varierade dock mellan olika teknologibranscher.

Antalet internationella PCT-ansökningar som PRS granskar har minskat på senare år och så även 2022.

Antalet nationella patentansökningar minskade

Antalet nationella patentansökningar minskade. År 2022 inkom 1 447 ansökningar, medan antalet år 2021 var 1 662.


Slutbehandlade nationella patentansökningar

Antalet behandlade nationella patentansökningar ökade. År 2022 behandlades 1 731 ansökningar, medan motsvarande siffra år 2021 var 1 552.


Behandlade PCT-ansökningar (PCT/RO)

Antalet internationella PCT-ansökningar som behandlades vid PRS uppvisade en tillbakagång. År 2022 behandlade PRS 855 ansökningar, medan antalet år 2021 var 974.


Utförda nyhetsgranskningar (PCT/ISA)

Antalet utförda nyhetsgranskningar minskade något. År 2022 utfördes 316 granskningar, medan antalet år 2021 var 391.


Europeiska patent validerade i Finland (EPO)

Antalet europeiska patent som validerades i Finland minskade klart. År 2022 validerades 4 473 europeiska patent, medan motsvarande siffra år 2021 var 6 609.


Slutbehandlade ansökningar om nyttighetsmodell

Antalet slutbehandlade ansökningar om nyttighetsmodell var nästan oförändrat. År 2022 behandlades 259 ansökningar medan antalet året innan var 251.


Revidering av patentlagstiftningen under arbete

Arbets- och näringsministeriet (ANM) tillsatte i juni 2022 en arbetsgrupp för att bereda en reform av patentlagstiftningen. Arbetsgruppen bedömer behovet av att ändra patentlagen, patentförordningen och lagen om nyttighetsmodellrätt och bereder sitt förslag i form av en regeringsproposition. Arbetsgruppens mandatperiod varar till slutet av år 2023.

PRS medverkar i arbetsgruppen. Under året deltog vi aktivt i gruppens arbete.

PRS med i styrgruppen för den nationella IPR-strategin

Den övergripande reformen av patentlagstiftningen är en av åtgärderna i den nationella strategin för immateriella rättigheter (IPR). Statsrådet fattade ett principbeslut om strategin i mars 2022.

Som stöd för genomförandet av strategin tillsatte arbets- och näringsministeriet en styrgrupp med representanter för de centrala ministerierna och ämbetsverken, även för PRS.

Systemreformen nådde slutrakan

Under 2022 blev systemet för behandling av patent- och nyttighetsmodellansökningar och de nya elektroniska tjänsterna nästan klara för publicering.

Utöver behandlingssystemet omfattar den förnyade helheten informations-, tidnings-, dokument- och betaltjänster. Systemet och de nya tjänsterna togs i bruk i början av 2023.

Jubileumsår för patent och nyttighetsmodeller

År 2022 firade vi jubileumsåren för de finländska patenten och nyttighetsmodellerna. Det första finska patentet beviljades för 180 år sedan och den första nyttighetsmodellen beviljades 1992.

År 1842 beviljade Kejserliga senaten för Finland det första patentet på basis av manufakturdirektionens utlåtande. Det första finländska "minipatentet", dvs. den första nyttighetsmodellen, beviljades 1992.

Skyddstiden för nyttighetsmodeller är kortare än för patent. Den uppfinningsnivå som krävs för en nyttighetsmodell kan vara lägre än för patent.

Vi publicerade artiklar med temat nyttighetsmodell i en blogg under jubileumsåretÖppnas i en ny flik (på finska).

Det förs­ta fin­länds­ka pa­ten­tet be­vil­ja­des 1842 för blås­mas­kin av järn. Den förs­ta nyt­tig­hets­mo­del­len be­vil­ja­des 1992.


Ikraftträdandet av det enhetliga patentet bereddes

År 2022 fortskred förberedelserna inför det enhetliga patentet och den enhetliga patentdomstolen till det praktiska genomförandet. Införandet av ett gemensamt patentsystem och en gemensam domstol förutsätter dock ytterligare att Tyskland ratificerar avtalet om detta.

Det enhetliga patentet erbjuder ett nytt alternativ vid sidan av det europeiska patentet. Patenthavaren kan välja att sätta patentet i kraft på en gång i alla länder som omfattas av det enhetliga patentsystemet.

Efter att det enhetliga patentsystemet har trätt i kraft kommer antalet patent som gäller Finland att börja öka.