Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Arbetstillfredsställelsen hölls på rekordhög nivå

Svarsprocenten i statsförvaltningens årliga enkät om arbetstillfredsställelse (VM Baro) var bra, liksom tidigare år. Den totala arbetsnöjdheten bland PRS-anställda nådde det bästa resultatet någonsin precis som året innan – 4,02.

Läget beträffande arbetshälsan följs upp med hjälp av enkäter och nyckeltal i enlighet med årsklockan. Målet är att arbetshälsan ska följas upp och främjas oftare och med större framförhållning än bara en gång per år.

Under 2022 genomfördes utöver den egentliga arbetshälsoenkäten två så kallade minienkäter. Dessutom genomfördes en 360-utvärdering för alla chefer som stöd för den egna utvecklingen.

Distansarbete har sedan coronapandemin varit den huvudsakliga arbetsformen för vår personal. Detta gäller även 2022.

Enligt enkäterna upplevdes det ökade distansarbetet förbättra arbetshälsan. Å andra sidan önskade en del anställda mer gemenskap och växelverkan ansikte mot ansikte. Stödet från arbetskamraterna och chefen upplevdes som viktigt både när man arbetade på distans och på plats.

Resultaten från enkäten om arbetstillfredsställelse 2021–2022 (VM Baro)

Arbetstillfredsställelse som helhet

Personalens totala arbetstillfredsställelse var 4,02 både 2021 och 2022 (skala 1–5).


Chefsarbete och ledning

Helhetsbetyget för chefsarbete och ledarskap var 3,98 både 2021 och 2022.


PRS är en bra arbetsplats

Vitsordet för påståendet "PRH är en bra arbetsplats" steg något. År 2022 var betyget 4,39, medan det 2021 var 4,37.


Rättvis behandling av chefen

År 2022 fick chefen betyget 4,55 för rättvis behandling, medan det 2021 var 4,51.

Rättvis behandling av arbetskamrater

År 2022 fick rättvis behandling av arbetskamraterna betyget 4,53. Vitsordet för 2021 var 4,54.


Utvecklandet av kommunikationen på arbetsplatsen fortsatte

Det tvååriga utvecklingsprojektet för arbetskulturen och kommunikationen på arbetsplatsen slutfördes. Projektets tyngdpunkter var bland annat att öka gemenskapen, göra kommunikationen mellan resultatområdena smidigare samt säkerställa att kommunikationsverktygen och kommunikationskanalerna fungerar.

Vi utarbetade en utvecklingsplan som baserar sig på projektets resultat och vars åtgärder ska genomföras 2023–2026.

Stort antal rekryteringar

Antalet rekryteringar hölls på en hög nivå 2022 på grund av den klart ökade avgångsomsättningen. Avgångsomsättningen är dock fortfarande på en rimlig nivå till exempel jämfört med olika branscher inom den privata sektorn.

Personalens könsfördelning, medelålder och utbildningsbakgrund

År 2022 arbetade 428 personer vid PRS, varav 253 (59 %) var kvinnor och 175 (41 %) män. Personer av annat kön har inte registrerats separat. Vår medelålder var 48,2 år.

Personalens utbildningsbakgrund varierade enligt uppgifterna. Över hälften, 62 procent, hade avlagt forskarutbildning eller högre högskoleexamen. 11,4 procent hade en lägre högskoleexamen och 11,2 procent hade en lägre högskoleexamen. 0,5 procent hade avlagt examen på specialyrkesutbildningsnivå, 11,5 procent hade avlagt examen på andra stadiet och 1,6 procent hade avlagt examen på grundskolenivå. För 1,4 procent var utbildningsbakgrunden okänd.

Antalet anställda uttryckt i årsverken 2022

År 2022 var antalet anställda uttryckt i årsverken 419,94. Årsverken (åv) fördelade sig enligt resultatområde enligt följande:

  • Patent och varumärken 175,45 åv
  • Företag och sammanslutningar 154,91 åv
  • Kundtjänster och kommunikation 46,95 åv
  • Gemensamma tjänster 36,64 åv
  • ICT-utvecklingsenheten 5,99 åv
-


Ytterligare information i vår ansvarsrapport

Läs mer om vår jämlikhet och likabehandling bland personalen samt om främjande av arbetshälsa i vår ansvarsrapport.