Siirry suoraan sisältöön

Työtyytyväisyys pysyi ennätyskorkealla tasolla

Valtionhallinnon vuosittaisen työtyytyväisyyskyselyn (VM Baro) vastausprosentti oli aiempien vuosien tapaan hyvä. Prh:laisten kokonaistyötyytyväisyys saavutti kaikkien aikojen parhaan arvion 4,02 kuten edellisenäkin vuonna.

Työhyvinvoinnin tilaa seurataan kyselyiden ja tunnuslukujen avulla vuosikellon mukaisesti. Tavoitteena on, että työhyvinvointia seurataan ja edistetään ajantasaisemmin ja ennakoidummin kuin kerran vuodessa.

Vuoden 2022 aikana tehtiin varsinaisen työhyvinvointikyselyn lisäksi kaksi nk. minikyselyä. Lisäksi kaikille esihenkilöille toteutettiin 360-arviointi oman kehittymisen tueksi.

Etätyö on ollut koronapandemiasta lähtien henkilöstömme pääasiallinen työskentelymuoto. Näin myös vuonna 2022.

Kyselyjen perusteella lisääntyneen etätyön koettiin parantavan työhyvinvointia. Toisaalta osa henkilöstöstämme kaipasi enemmän yhteisöllisyyttä ja kasvokkaista vuorovaikutusta. Työkavereiden ja esihenkilön antama tuki koettiinkin tärkeäksi niin etätöissä kuin paikan päällä työskennellessä.

Työtyytyväisyyskyselyn tulokset 2021–2022 (VM Baro)

Kokonaistyötyytyväisyys

Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys oli 4,02 sekä vuonna 2021 että vuonna 2022 (asteikolla 1–5).

Esimiestyö ja johtaminen

Esimiestyön ja johtamisen kokonaisarvosana oli 3,98 sekä vuonna 2021 että vuonna 2022.


PRH on hyvä työpaikka

Väitteen ”PRH on hyvä työpaikka” arvosana nousi hieman. Vuonna 2022 arvosana oli 4,39, kun se vuonna 2021 oli 4,37.

Oikeudenmukainen kohtelu esihenkilöltä

Oikeudenmukainen kohtelu esihenkilöltä sai vuonna 2022 arvosanan 4,55, kun vuonna 2021 se oli 4,51.

Oikeudenmukainen kohtelu työtovereilta

Oikeudenmukainen kohtelu työtovereilta sai vuonna 2022 arvosanan 4,53. Vuoden 2021 arvosana oli 4,54.

Työyhteisöviestinnän kehittäminen jatkui

Kaksivuotinen työkulttuurin ja työyhteisöviestinnän kehittämishanke saatiin päätökseen. Hankkeen painopisteitä olivat muun muassa yhteisöllisyyden lisääminen, tulosalueiden välisen viestinnän sujuvoittaminen sekä viestintätyökalujen ja -kanavien toimivuuden varmistaminen.

Laadimme hankkeen tuloksiin ja tuotoksiin perustuvan kehittämissuunnitelman, jonka toimenpiteet toteutamme vuosina 2023–2026.

Paljon rekrytointeja

Rekrytointien määrä pysyi vuonna 2022 korkealla tasolla selvästi nousseen lähtövaihtuvuuden vuoksi. Lähtövaihtuvuus on kuitenkin esimerkiksi yksityisen sektorin eri aloihin verrattuna edelleen kohtuullisella tasolla.

Henkilöstön sukupuolijakauma, keski-ikä ja koulutustausta

Vuonna 2022 PRH:ssa työskenteli 428 henkilöä, joista 253 (59 prosenttia) oli naisia ja 175 (41 prosenttia) miehiä. Muunsukupuolisia henkilöitä ei ole kirjattu erikseen. Keski-ikämme oli 48,2 vuotta.

Henkilöstön koulutustaustat vaihtelivat tehtävien mukaan. Tutkijakoulutuksen tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita oli selvästi yli puolet, 62 prosenttia. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita oli 11,4 prosenttia ja alimman korkea-asteen tutkinnon suorittaneita 11,2 prosenttia. Erikoisammattikoulutusasteen tutkinnon suorittaneita oli 0,5 prosenttia, toisen asteen tutkinnon suorittaneita 11,5 prosenttia ja perusasteen suorittaneita 1,6 prosenttia. Lisäksi 1,4 prosentilla koulutustausta oli tuntematon.

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina 2022

Henkilöstön määrä henkilötyövuosina vuonna 2022 oli 419,94. Henkilötyövuodet (htv) jakautuivat tulosalueittain seuraavasti:

  • Patentit ja tavaramerkit 175,45 htv
  • Yritykset ja yhteisöt 154,91 htv
  • Asiakaspalvelut ja viestintä 46,95 htv
  • Yhteiset palvelut 36,64 htv
  • ICT-kehitysyksikkö 5,99 htv.


Lisätietoja vastuullisuusraportissa

Lue lisää henkilöstömme tasa-arvoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta sekä työhyvinvoinnin edistämisestä vastuullisuusraportistamme.