Siirry suoraan sisältöön

IQM valmistautuu kvanttihyppyyn

Suomalainen startup-yritys IQM valmistaa ja toimittaa kvanttitietokoneita asiakkaille. Aineettomien oikeuksien suojaaminen edistää rahoituksen saamista ja varmistaa tulevaisuuden tulovirrat.

Aalto-yliopisto ja VTT ovat tehneet yhteistyötä kvanttiteknologian alalla vuosikymmeniä. Vuonna 2018 neljä tutkijaa perusti IQM Quantum Computers -yhtiön (IQM), joka valmistaa kvanttitietokoneita asiakkailleen. Tutkimus- ja koulutusyhteistyö VTT:n ja Aallon kanssa on jatkunut, ja yritys työllistää nykyisin yli 230 henkilöä Suomessa ja ulkomailla.

Käänteentekevät kvanttisovellukset ovat tulossa

”IQM:stä on tullut varsin itsenäinen. Esimerkiksi oma kvanttiprosessoreiden tuotantolaitoksemme Espoossa edustaa alan huippua, ja tarkoitus on aloittaa valmistus muuallakin”, sanoo tekniikan tohtori Kuan Yen Tan, IQM:n perustaja ja CTO.

Valtaosa IQM:n asiakkaista on tutkimus- tai datakeskuksia, joiden laskentatehoa voidaan kvanttitietokoneilla kasvattaa.

”Asiakkaat valmistautuvat kvanttiherruuden saavuttamiseen. Emme tiedä tulevan läpimurtosovelluksen alaa, mutta onpa kyse molekyylien kvanttisimuloinnista, koneoppimisesta tai tekoälystä, se mullistaa tietojenkäsittelyn”, Tan sanoo.

IQM:n pe­rus­ta­ja ja CTO Kuan Yen Tan


IP-suojauksella varmistetaan kehitysrahoitus ja tulevaisuuden tuotot

Uudella teknologian alalla toimiva startup-yritys tarvitsee merkittävää rahoitusta liiketoimintansa kasvattamiseen. IQM on saanut noin 200 miljoonaa euroa julkisista ja yksityisistä rahoituslähteistä.

”Patentointi on ollut yksi keino saada sijoittajat vakuuttuneiksi IQM:n mahdollisuuksista”, sanoo tekniikan tohtori Anna Vainio, IP Manager.

Kuan Yen Tan mukaan patentoinnin sisällyttäminen innovaatioprosesseihin pakotti ajattelemaan asioita uudella tavalla. IQM:n Head of IP Jatta Toro muistuttaa, että aineettoman omaisuuden (IP) johtamista tulisi katsoa kokonaisuutena.

Kaikki painottavat, että yrityksen kannattaa investoida IP-asiantuntijaan varhaisessa vaiheessa.

”On tärkeää ymmärtää, miten IP tukee yrityksen liiketoimintaa”, Toro täydentää.

IP Ma­na­ger Anna Vai­nio ja Head of IP Jat­ta Toro


Kesäkuusta 2023 alkaen yhtenäispatentilla voidaan suojata keksintö useassa Euroopan maassa. Toro ja Vainio huomauttavat, että yhtenäisvaikutuksen saanut eurooppapatentti - samoin kuin sen mitätöinti - on voimassa Suomessakin, mikä vaikuttaa IQM:n toimintaan. IQM jättää usein omat prioriteettipatenttihakemuksensa Patentti- ja rekisterihallituksen kautta.

”Patentointistrategiamme perustuu maantieteellisesti merkityksellisiin markkinoihin. Kansainvälinen patenttihakemus antaa meille aikaa nähdä, miten arvokkaaksi keksintö osoittautuu”, Toro sanoo.

Teknologian lisensointi kuuluu IQM:n pitkän tähtäyksen tavoitteisiin. Aineettoman omaisuuden (IP) strategia ratkaisee, miten aineettomien oikeuksien salkku rakennetaan ja mitä keinoja kulloinkin käytetään. Yrityksessä luotetaan siihen, että panostukset IP-suojaan tuovat jatkossa tulovirtaa ja muuta liiketoimintahyötyä.


Kvant­ti­tie­to­ko­neet avaa­vat uusia nä­ky­miä

  • Klas­si­nen tie­to­ko­ne tai sen rin­nak­kai­set pro­ses­so­rit suo­rit­ta­vat an­ne­tut teh­tä­vät yksi ker­ral­laan, kun taas kvant­ti­pro­ses­so­rin omi­nai­suus on ha­kea rat­kai­su rin­nak­kais­ta­mal­la ope­raa­tiot.
  • Kvant­ti­tie­to­ko­neen (QC) in­for­maa­tio­yk­sik­kö on ku­bit­ti eli kvant­ti­bit­ti.
  • En­sim­mäi­set 2-ku­bit­ti­set tie­to­ko­neet ra­ken­net­tiin 1998.
  • Kun kvant­ti­tie­to­ko­ne lii­te­tään su­per­tie­to­ko­neen rin­nal­le, yh­dis­tet­ty las­ken­ta­te­ho on hui­kea tark­kuu­den kär­si­mät­tä.
  • Kun ku­bit­tien mää­rä nousee yli 50, kvant­ti­tie­to­ko­neen suo­ri­tus­ky­ky voi ylit­tää su­per­tie­to­ko­neen te­hon, jol­loin saa­vu­te­taan “kvant­ti­her­ruus”.
  • Toi­miak­seen oi­kein kvant­ti­tie­to­ko­ne tar­vit­see häi­riöt­tö­män ym­pä­ris­tön, joka ny­kyi­sin tur­va­taan ym­pä­röi­mäl­lä pro­ses­so­ri lä­hes ab­so­luut­ti­seen nol­la­pis­tee­seen jääh­dy­te­tyl­lä kuo­rel­la.
  • Vuo­teen 2024 men­nes­sä IQM ar­vioi voi­van­sa esi­tel­lä 54-ku­bit­ti­sen lait­teen.

Al­ku­pe­räi­nen englan­nin­kie­li­nen teks­ti: Päi­vi He­lan­der

Ku­vat: IQM