Siirry suoraan sisältöön

Yhteistyön ydin on palveluiden käytön sujuvuus

Taloushallintoala elää kasvavien velvoitteiden puristuksessa. Julkisen ja yksityisen puolen aktiivisella yhteistyöllä pyritään tuomaan esiin yritysten ja tilitoimistojen ääni jo asioiden valmisteluvaiheessa. Se lisää molemminpuolista ymmärrystä ja sujuvuutta palveluiden käyttöön.

Taloushallintoliitto on alansa isona puolueettomana edunvalvojana, kehittäjänä ja kouluttajana tärkeä julkisen puolen yhteistyökumppani. Sen edustajat ovat eri tasoilla mukana monessa. Tällä varmistetaan, että erityistarpeet huomioidaan esimerkiksi tehtäessä EU-direktiivien kansallisia sovellusohjeita.

”On tärkeää, että työkontaktit ulottuvat laajalle ja syvälle. Silloin meillä käytännön toimijoilla on oikeasti vaikutusmahdollisuuksia”, toteaa Taloushallintoliiton toimitusjohtaja Jari Seppä.


Toi­mi­tus­joh­ta­ja Jari Sep­pä ja kir­jan­pi­don joh­ta­va asian­tun­ti­ja Mira Me­ri­kan­to


Hyödyt pitäisi nähdä isossa kuvassa ja omalla pöydällä

Liiton ja PRH:n yhteistyö on ollut aktiivista kaupparekisteriasioissa jo pitkään ja tiivistynyt entisestään digitalisoitumiskehityksen mukana.

Hyvänä esimerkkinä onnistuneesta ennakoivasta yhteistyöstä Seppä mainitsee digitaalisen tilinpäätöksen.

Yhdessä toteutettu iXBRL-rajapinta mahdollistaa tilinpäätöksen toimittamisen suoraan taloushallinnon järjestelmästä kaupparekisteriin ja sieltä automaattisesti Verohallintoon. Tiedot esitetään standardien ja luokitusten mukaisesti. Se pienentää virhemahdollisuutta, sujuvoittaa työtä ja lisää myös kansainvälistä vertailtavuutta. Lue lisää iXBRL-rajapinnasta prh.fi-sivulta.Avautuu uuteen välilehteen

”Digitaalisuuden edistämisessä unohtuu helposti, että erilaisten järjestelmien välisiä rajapintoja on paljon, eikä eri toimijoiden arvonmuodostusprosesseja nähdä kokonaisuutena", Seppä sanoo.

"Hyödyt pitäisi saada näkymään paremmin suoraan tekijöiden arjessa. Se kannustaisi tarttumaan mahdollisuuksiin. Ilman lainsäädäntöä isoja uudistuksia on valitettavasti usein vaikea toteuttaa.”

Neuvontapalveluiden saatavuus on varmistettava

Taloushallintoalan perusasiat voidaan digitalisoida, mutta Sepän mukaan on selvää, että neuvontapalveluiden kysyntä toimialalla lisääntyy merkittävästi ja kysymysten kirjo laajenee entisestään. Myös liitolle tulee jäseniltä paljon kysymyksiä, vuosittain noin 1 400.

Taloushallintoliiton kirjanpidon johtava asiantuntija Mira Merikanto lisää, että joskus kysymyksiä joudutaan pohtimaan joukolla ja yhteistyökumppanien kanssa.

”Kaupparekisterikysymyksissä apua löytyy vaivattomasti PRH:stä, mikä helpottaa suuresti työtämme. On myös hyvä, että uusi kaupparekisterilaki antaa PRH:lle tehokkaampia keinoja edistää rekisteritietojen ajantasaisuutta. Sen pitäisi olla lähtökohta.”

Tarvitaan rohkeutta tarttua yhteisiin kehityskohteisiin

Taloushallintoliitto osallistuu aktiivisesti PRH:n koordinoiman Yrityksen digitalous -hankkeen työhön.

Hankkeessa on Sepän mielestä otettu isoja askeleita useilla osa-alueilla, muun muassa sähköisessä laskutuksessa.

”Hankkeiden toteuttaminen vie kuitenkin aikaa, sillä esimerkiksi kuntapuolella on digivalmiuksissa suurta hajontaa. Työtä riittää. Saadaksemme asiat toimimaan käytännössä mahdollisimman sujuvasti, tarvitaan laajaa vuoropuhelua ja yhteistyötä, kykyä löytää kehitettäviä asioita ja rohkeutta tarttua työhön.”‍

Suomen Taloushallintoliitto ry


  • Alan puo­lu­ee­ton edun­val­vo­ja, ke­hit­tä­jä ja kou­lut­ta­ja
  • Pe­rus­tet­tu 1968 vah­vis­ta­maan ti­li­toi­mis­to­jen osaa­mi­sen laa­tu ja tar­joa­maan alal­le pä­te­vöit­tä­vää kou­lu­tus­ta.
  • Liit­toon kuu­luu 600 auk­to­ri­soi­tua yri­tys­jä­sen­tä, jois­sa työs­ken­te­lee yli 11 000 am­mat­ti­lais­ta.
  • Jä­sen­toi­mis­tot te­ke­vät kol­me­nel­jäs­osan alan lii­ke­vaih­dos­ta.
-

Teks­ti: Mar­jo Raut­vuo­ri

Ku­vat: Nina Ka­ve­ri­nen, Taloushallintoliitto