Siirry suoraan sisältöön

Tulojen laskusta huolimatta vakaa vuosi

PRH saavutti hyvin työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuodelle 2022 sovitut taloudelliset tavoitteet.

Taloudellinen tilanne pysyi vakaana. Maksullisen toiminnan tulot tosin laskivat, mutta tulojen lasku saatiin tasoitettua käyttämällä siirtomäärärahoja ja vähentämällä palvelujen ostoja.

Vuonna 2022 tulot (sisältäen nettotuotot ja valtion budjetista saatavat määrärahat) olivat yhteensä 60,5 miljoonaa euroa ja menot 54,4 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rakenne

PRH on ns. nettobudjetoitu virasto. Tämä tarkoittaa, että suurin osa toimintakuluistamme katetaan maksuilla, joita perimme esimerkiksi ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä ja tietopalveluista. Lain mukaan maksujen tulee kattaa PRH:lle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut kustannuksia vastaavasti.

PRH sai 3,4 miljoonaa euroa määrärahaa kattamaan yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä aiheutuvia menoja. Yhdistysasioiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon.

Määrärahoina saimme myös säätiövalvontaan 650 000 euroa, tietoluovutusten kompensaatioita 214 000 euroa, teollisoikeusrekisterin ylläpitoon 80 000 euroa sekä tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaan 120 000 euroa.

Määrärahana oli käytössä myös tilintarkastusvalvonnan kattamiseen saatu 2,3 miljoonaa euroa.

YTJ-palvelun ylläpitoon saimme 1 miljoonaa euroa siirtona Verohallinnolta.

Näiden lisäksi saimme 1,2 miljoonaa euroa harmaan talouden torjuntaan, 500 000 euroa edustamistietojen maksuttomuuden kompensaatioon sekä 230 000 euroa säätiövalvonnan tehostamiseen. Vuokrakompensaatiota saimme 35 000 euroa.

Toiminnan tuotot ja kokonaiskulut

Tuotto- ja kululaskelmalla toiminnan tuotot olivat yhteensä 50,2 miljoonaa euroa, jotka koostuivat lähes kokonaan maksullisen toiminnan tuotoista.

Tuotot laskivat edellisvuodesta yli 4 miljoonaa euroa. Tuottojen lasku johtui ennen kaikkea kaupparekisteri-ilmoitusten ja jonkin verran myös patenttihakemusten määrän vähenemisestä.

Toiminnan kokonaiskulut olivat yhteensä 51,9 miljoonaa euroa ja laskivat edellisvuodesta noin 1,5 miljoonaa.

Suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 29,9 miljoonaa euroa eli puolet kokonaiskuluista. Henkilöstökulut nousivat 400 000 eurolla, ja henkilöstön määrä kasvoi yhdellä henkilötyövuodella.

Toiseksi suurin kuluerä eli palvelujen ostot vähenivät peräti 1,5 miljoonalla eurolla. On huomattava, että aiempina vuosina palvelujen ostot ovat kasvaneet erittäin nopeasti.

Tuottojen jakautuminen tulosalueittain 2022

Vuonna 2022 toiminnan tuotot olivat yhteensä 50,2 miljoonaa euroa, ja ne jakautuivat tulosalueittain seuraavasti:

  • Yritykset ja yhteisöt 28,3 miljoonaa
  • Patentit ja tavaramerkit 21,8 miljoonaa
  • Yhteiset palvelut 0,06 miljoonaa.

Menorakenne 2022

Vuonna 2022 menot olivat yhteensä 54,4 miljoonaa euroa jakautuen seuraavasti:

  • Henkilöstökulut 29,91 miljoonaa
  • Palvelujen ostot 21,59 miljoonaa
  • Vuokrat 2,09 miljoonaa
  • Muut kulut 0,58 miljoonaa
  • Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0,22 miljoonaa


Tase

Taseen loppusumma 31.12.2022 oli 32,1 miljoonaa euroa. Taseen loppusumman kasvoi edellisvuodesta, koska aineettomien hyödykkeiden tasearvo kasvoi 3,9 miljoonaa euroa.

Taseen vastaavaa-puoli muodostuu lähes kokonaan tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämiseristä sekä niihin liittyvistä ICT-ohjelmistoista.

Taseen vastaavaa-puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta.

Keskeneräisten investointien arvo nousi vuoden aikana noin 18 miljoonaan euroon. Niissä oli lähinnä tietojärjestelmien kehittämiseen liittyviä osakokonaisuuksia, joiden odotetaan valmistuvan vuoden 2023 puolella. Käyttöomaisuusinvestointeihin, lähinnä tietojärjestelmiin, käytettiin vuoden aikana yhteensä noin 8,5 miljoonaa euroa. Investointien määrä nousi edellisvuodesta 3,8 miljoonalla eurolla.

Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset laskivat 500 000 euroa.
Taseen vastattavaa-puolelle kuuluvat valtion oma pääoma sekä edellisten tilikausien pääoman muutokset PRH:n osalta, yhteensä 16,7 miljoonaa euroa.