Siirry suoraan sisältöön

Huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta

Sosiaalisen vastuun osa-alue liittyy seuraaviin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin:
  • Sukupuolten välinen tasa-arvo (5)
  • Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (8)

PRH:n sosiaalinen vastuu on ennen kaikkea vastuuta henkilöstön työolosuhteiden, työterveyden ja -turvallisuuden ja osaamisen kehittämisestä sekä vastuuta vähentää eriarvoisuutta ja lisätä sukupuolten tasa-arvoa.

Haluamme varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet

Haluamme olla työpaikka, jossa kaikilla on tasa-arvoiset työskentelyolosuhteet ja tasapuoliset mahdollisuudet kehittyä kannustavassa ja hyväksyvässä ilmapiirissä.

Haluamme varmistaa kaikille yhtäläiset osallistumis- ja johtamismahdollisuudet seuraavilla toimilla:

  • Kiinnitämme tulevaisuudessa aikaisempaa enemmän huomiota henkilöstön monimuotoisuuteen.
  • Huolehdimme siitä, että työryhmien kokoonpanoissa noudatetaan tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
  • Varmistamme rekrytoinneissa ja henkilöstön urakehityksessä tasa-arvon toteutumisen.

Etniseltä taustaltaan henkilöstömme on varsin homogeenista. Tulevien vuosien tavoitteena onkin vähitellen kasvattaa työntekijöiden moninaisuutta myös tästä näkökulmasta. Moninaisuuden lisäämisen haasteena ovat kuitenkin esimerkiksi valtionhallinnon lakisääteiset kielitaitovaatimukset.

Henkilöstö tyytyväistä yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun PRH:ssa

Asetamme tavoitteemme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämiseksi joka toinen vuosi laadittavassa tasa-arvosuunnitelmassa sekä joka neljäs vuosi laadittavassa yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Molemmat suunnitelmat päivitettiin vuonna 2022.

Seuraamme henkilöstömme kokemusta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta vuosittaisella VM Baro -kyselyllä sekä erillisillä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyillä.

Tasa-arvon toteutuminen PRH:ssa 2019–2022 (VM Baro)

Arvosana tasa-arvon toteutumisesta PRH:ssa on pysynyt korkealla tasolla. Vuosina 2022 ja 2021 arvosana oli 4,5, ja vuosina 2020 ja 2019 se oli 4,4 (asteikolla 1–5).


Yhdenvertaisuuden toteutuminen PRH:ssa 2019–2022 (VM Baro)

Arvosana yhdenvertaisuuden toteutumisesta PRH:ssa on noussut hieman vuosien mittaan. Vuosina 2022 ja 2021 arvosana oli 4,4, kun vuosina 2020 ja 2019 se oli 4,2 (asteikolla 1–5).


Palkkatasa-arvo toteutuu edelleen hyvin

Seuraamme naisten ja miesten palkkauksen kehitystä PRH:ssa vuosittaisessa palkkauksen vertailuraportissa. Siinä tarkastelemme naisten ja miesten palkkoja eri vaativuustasojen sisällä ja naisten ja miesten jakautumista eri vaativuustasoille.

Naisten ja miesten samapalkkaisuutta vaativuustasojen sisällä mitataan nk. samapalkkaisuusindeksillä. Se on ollut viime vuosina PRH:ssa hyvin lähellä lukua 100, eli naisilla ja miehillä on ollut jokseenkin saman tasoinen palkkaus vaativuustasojen sisällä. Vuonna 2022 samapalkkaisuusindeksi oli lähempänä tasa-arvoa kuin edeltävänä vuonna.

Samapalkkaisuusindeksin perusteella teemme mahdollisesti tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Valtion samapalkkaisuusindeksiä ei valitettavasti saa PRH:n vaativuustasoluokituksella, joten sitä ei ole tässä mielekästä käyttää vertailukohtana. 

Samapalkkaisuusindeksi PRH:ssa 

Samapalkkaisuusindeksi PRH:ssa (vertailukuukausi elokuu) oli vuonna 2022 101,7. Vuonna 2021 indeksi oli 101,9 ja vuonna 2020 se oli 100,9. Vuoden 2019 indeksi oli 101,0.


Huolehdimme työhyvinvoinnista

Haluamme taata jokaiselle työntekijällemme työpaikan, jossa työhyvinvoinnista aidosti huolehditaan.

Pidämme huolta työolosuhteista, työterveydestä ja -turvallisuudesta, osaamisen kehittämisestä, eriarvoisuuden vähentämisestä sekä toiminnan vakaudesta ja lainmukaisuudesta.

Varmistamme työhyvinvointia monin eri keinoin. Meillä on kattavat työterveyspalvelut ja seuraamme säännöllisesti työhyvinvointia erilaisilla tunnusluvuilla ja säännöllisillä kyselyillä. Vuosittaisen laajemman työtyytyväisyyskysely VM Baron lisäksi teemme lyhyempiä minikyselyitä.

Näin pidämme yllä tilannekuvaa johtamis- ja esihenkilötyöstä, työolosuhteista, työkuormituksesta ja muista työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.

Käsittelemme tuloksia eri tasoilla, edistämme hyvinvoivaa työyhteisöä ja puutumme ajoissa poikkeamiin korjaavilla toimenpiteillä. Tuemme työntekijöitämme työkyvyn ollessa uhattuna ja haemme yhdessä ratkaisuja ongelmiin.

Lue lisää työtyytyväisyyskyselyn tuloksista vuonna 2022 vuosikertomuksestamme.