Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Vi sörjer för personalens välbefinnande, jämlikhet och jämställdhet

Delområdet socialt ansvar anknyter till följande av FN:s mål för hållbar utveckling:
  • Jämställdhet mellan könen (5)
  • Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8)

PRS sociala ansvar består framför allt av ansvar för att utveckla personalens arbetsförhållanden, arbetshälsa, arbetssäkerhet och kompetens samt ansvar för att minska ojämlikheten och öka jämställdheten mellan könen.

Vi vill säkerställa lika möjligheter

Vi vill vara en arbetsplats där alla har jämlika arbetsförhållanden och jämlika möjligheter att utvecklas i en uppmuntrande och accepterande atmosfär.

Genom följande åtgärder vill vi säkerställa lika möjligheter för alla att delta och leda:

  • I framtiden kommer vi att fästa större uppmärksamhet än tidigare vid personalens mångfald.
  • Vi ser till att arbetsgruppernas sammansättning iakttar jämställdhet och likabehandling.
  • Vi säkerställer att jämlikheten förverkligas i rekryteringen och personalens karriärutveckling.

Vår personal har en mycket homogen etnisk bakgrund. Målet för de kommande åren är att så småningom öka mångfalden bland de anställda även ur denna synvinkel. En utmaning när det gäller att öka mångfalden är dock till exempel statsförvaltningens lagstadgade språkkunskapskrav.

Personalen nöjd med det jämlika bemötandet vid PRS

Vi ställer upp våra mål för utvecklingen av jämställdhet och likabehandling i den jämställdhetsplan som utarbetas vartannat år samt i den likabehandlingsplan som utarbetas vart fjärde år. Båda planerna uppdaterades 2022.

Vi följer upp personalens erfarenhet av jämställdhet och likabehandling med hjälp av den årliga enkäten om arbetstillfredsställelse (VM Baro) samt fristående jämställdhets- och likabehandlingsenkäter.

Jämställdheten vid PRS 2019–2022 (VM Baro)

Vitsordet för jämställdhet vid PRS har hållits på en hög nivå. Åren 2022 och 2021 var betyget 4,5 och 2020 och 2019 var det 4,4 (skala 1–5).


Likabehandlingen vid PRS 2019–2022 (VM Baro)

Vitsordet för likabehandling vid PRS har stigit något under årens lopp. Åren 2022 och 2021 var betyget 4,4, medan det 2020 och 2019 var 4,2 (skala 1–5).


Fortsatt bra nivå på lönejämställdheten

Vi följer upp löneutvecklingen för kvinnor och män vid PRS i den årliga jämförelserapporten om lönesättningen. I rapporten följer vi upp både kvinnors och mäns löner inom olika kravnivåer samt fördelningen av kvinnor och män på olika kravnivåer.

Lika lön för kvinnor och män inom kravnivåerna mäts med det s.k. likalönsindexet. Den har under de senaste åren vid PRS legat mycket nära talet 100, dvs. kvinnor och män har haft ungefär samma lönenivå inom kravnivåerna. År 2022 var likalönsindexet närmare jämställdhet än året innan.

Utifrån likalönsindexet vidtar vi eventuella behövliga korrigerande åtgärder.

Statens likalönsindex är tyvärr inte tillämpligt på PRS klassificering av kravnivåer och bör därför inte heller användas som jämförelseobjekt. 

Likalönsindexet vid PRS

Likalönsindexet vid PRS var 101,7 år 2022 (jämförelsemånad augusti). År 2021 var indexet 101,9 och 2020 var det 100,9. Indexet för 2019 var 101,0.


Vi sörjer för arbetshälsan

Vi vill garantera varje arbetstagare en arbetsplats där man verkligen ser till arbetshälsan.

Vi tar hand om arbetsförhållandena, arbetshälsan och -säkerheten, kompetensutvecklingen, minskningen av ojämlikheten samt verksamhetens stabilitet och lagenlighet.

Vi säkerställer välbefinnandet i arbetet på många olika sätt. Vi har omfattande företagshälsovårdstjänster och följer regelbundet upp arbetshälsan med olika nyckeltal och regelbundna enkäter. Utöver den årliga mer omfattande VM Baro-enkäten om arbetstillfredsställelse gör vi också kortare minienkäter.

På så sätt upprätthåller vi en lägesbild av lednings- och chefsarbetet, arbetsförhållandena, arbetsbelastningen och andra faktorer som påverkar arbetshälsan.

Vi behandlar resultaten på olika nivåer, främjar en välmående arbetsgemenskap och ingriper i avvikelser i tid genom korrigerande åtgärder. Vi stöder våra anställda om arbetsförmågan äventyras och söker tillsammans lösningar på problemen.

Läs mer om resultaten från enkäten om arbetstillfredsställelse i vår årsberättelse.