Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Under jubileumsåret fortsatte det aktiva samarbetet med intressentgrupperna

År 2022 fyllde PRS 80 år. Den nuvarande Patent- och registerstyrelsen grundades under krigsåret 1942.

Vår historia börjar emellertid mycket tidigare, för redan år 1835 grundade Kejserliga Senaten för Finland en manufakturdirektion att administrera den växande manufaktur- och fabriksverksamheten.

Även många av de register vi upprätthåller är äldre än det nuvarande ämbetsverket: varumärkesregistret inrättades 1889, handelsregistret 1896 och föreningsregistret 1919.

Under årens lopp har vårt verksamhetsfält i företags- och organisationsfrågor utvidgats. Samarbetet med våra intressentgrupper, såsom myndigheter och intressebevakare, blir också allt tätare.

På nordisk, europeisk och global nivå är samarbetet omfattande särskilt i patent-, varumärkes- och handelsregisterärenden.

År 2022 fanns det många anledningar att fira: det finländska patentet fyllde 180 år och nyttighetsmodellen 30 år. Läs mer om jubileumsåret för patent och nyttighetsmodeller.

Den nu­va­ran­de Pa­tent- och re­gis­ters­ty­rel­sen grun­da­des un­der krigså­ret 1942, då då­va­ran­de han­dels- och in­du­stri­mi­nis­te­ri­ets pa­tent- och han­dels­re­gis­te­rav­del­ning blev ett självs­tän­digt äm­bets­verk.


Intressentgrupperna önskar att PRS ska ha ett aktivt grepp

Under jubileumsåret började vi förnya vår strategi. När vi inledde arbetet hörde vi också representanter för våra intressentgrupper. De önskade bland annat aktivitet av PRS.

Responsen från våra intressentgrupper inspirerar och uppmuntrar oss att ta tag i saker på ett förutseende sätt och ännu bättre än tidigare sköta vår uppgift till förmån för företag och sammanslutningar.

Vi belönade meriterade företag

PRS delade ut ett hedersomnämnande och ett pris på 5 000 euro för framgångsrikt utnyttjande av immateriella rättigheter (IPR) i designtävlingen Fennia Prize 2022. Hedersomnämnandet IPR Excellence beviljades denna gång två företag, Genelec Oy och Mysoda Oy.

PRS var med i prisjuryn i den riksomfattande tävlingen Årets nyföretagare. Bistro Holvi från S:t Michel valdes till Årets nyföretagare 2022.

PRS generaldirektör Antti Riivari var ordförande för juryn i tävlingen Quality Innovation Award 2022. Målet med tävlingen är att öka antalet innovationer i Finland och höja nivån på dem. PRS har varit med om att ordna i tävlingen i flera år.


Världs­da­gen för in­tel­lek­tu­ell ägan­de­rätt (World IP Day) fi­ras 26. april. PRS var en av ar­ran­gö­rer­na ba­kom den fins­ka världs­da­gen för in­tel­lek­tu­ell ägan­de­rätt i Uleå­borg.