Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Det internationella säkerhetsläget förändrades på ett avgörande sätt 2022. Rysslands angrepp på Ukraina och den osäkerhet som detta medförde påverkade verksamheten i det finländska näringslivet och medborgarsamhället.

Den växande osäkerheten i ekonomin återspeglades också i Patent- och registerstyrelsen (PRS) och ämbetsverkets inkomster.

Antalen anmälningar och ansökningar, som hade varit relativt stabila under coronaepidemin, minskade och därmed minskade även inkomsterna till PRS. Vår ekonomi förblev dock god tack vare inbesparade anslag från tidigare år.

Kundnöjdheten hölls liksom tidigare år på en god nivå. Särskilt personalens tjänstvillighet och sakkunskap får år efter år mycket höga betyg.

Vi började förnya PRS strategi. Den nya strategin och tillhörande genomförandeprogram färdigställs under våren 2023. I den nya strategin får skapande av kundvärde, kunskapsbaserad ledning, arbetsgivarbilden, ansvarsfullhet och nätverksbaserade verksamhetssätt en allt viktigare roll.

Vi fortsatte ansvarsarbetet. Vi publicerade vår första ansvarsrapport, som beskriver 2021. Vid PRS tillsattes också en ansvarsgrupp med uppgift att koordinera och utveckla vårt ansvarsarbete samt kommunicera kring det.

Vi fastställde sex ansvarsmål för PRS:

  1. Mångsidig personal
  2. En populär och ansvarsfull arbetsgivare
  3. Största samhälleliga genomslagskraften
  4. Koldioxidavtrycket på en hållbar nivå
  5. Arbetet med intressentgrupperna är målinriktat och effektivt
  6. PRS skapar ett utmärkt kundvärde.

År 2023 utarbetar vi en tidtabell och kartlägger metoderna för att uppnå dessa mål.

Under pandemin fick man så goda erfarenheter av distansarbetet att största delen av personalen även 2022 arbetade i stor utsträckning någon annanstans än i våra lokaler. Flexibla arbetsrutiner bidrog positivt till att arbetstillfredsställelsen och arbetshälsan hölls på en mycket god nivå. För att stärka gemenskapen vidtog vi flera nya åtgärder.

Till gemenskapstemat hörde också utvecklingsprojektet för arbetskulturen och arbetsgemenskapskommunikationen som inleddes året innan och som nu slutfördes med framgång.

Det första hela verksamhetsåret för projektet Företagets digitala ekonomi, som koordineras av PRS, framskred enligt planerna. Projektet främjade bland annat användningen av nätfakturor och andra digitala dokument och utarbetade beskrivningar av den digitala ekonomins ekosystem.