Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Utvecklingen av registret över förmånstagare framskred

Delområdet bekämpning av penningtvätt anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling Fred och rättvisa, god förvaltning (16).

Företagen förknippas med en förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom de personer som ligger bakom företagens verksamhet inte alltid agerar i eget namn.

För att minska risken är företagen skyldiga att anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och hålla uppgifterna uppdaterade. PRS har registrerat uppgifter om förmånstagare sedan juli 2019.

År 2022 fortsatte vi att på olika sätt utveckla ett omfattande, uppdaterat och till kvalitetsinnehållet säkrat register över förmånstagare. Utöver aktualitet och täckning strävar vi bland annat efter att digitalisera myndigheternas processer och öka den automatiska behandlingen av uppgifter.

Utvecklingen av registret över förmånstagare är en del av EU:s digitaliseringsprojekt, som finansieras ur faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF).

Vi automatiserar övervakningen

År 2022 skickade vi en påminnelse till över 30 000 aktiebolag och andelslag om anmälan av uppgifter om förmånstagare.

Samtidigt beredde vi automatiseringen av förfarandet så att handelsregistrets behandlingssystem i fortsättningen automatiskt skickar en anmärkning om de uppgifter om förmånstagare som saknas.

Vi främjade anmälningsgraden

Vi började omarbeta de elektroniska etableringsanmälningarna där nya aktiebolag kan anmäla sina uppgifter om förmånstagare genast i samband med etableringen och inte först efter registreringen.

När de förnyade anmälningarna tas i bruk under 2023 är målet att graden av anmälda uppgifter om förmånstagare i aktiebolag ska öka avsevärt.

Vi utvecklade utbytet av uppgifter om förmånstagare

Tidigare har EU-länderna inte kunnat hämta uppgifter från andra medlemsländers förmånstagarregister. För detta ändamål har EU skapat ett system för informationsförmedling (BORIS, Beneficial Ownership Registers Interconnection System). 

År 2022 byggde vi upp funktioner i PRS datasystem för att andra EU-länder i fortsättningen ska kunna söka uppgifter om finländska förmånstagare och tvärtom.

Vi kartlade också vilka behov de finländska myndigheterna har av uppgifter om förmånstagare. Utifrån detta började vi bereda nya elektroniska informationstjänster. Arbetet fortsätter under de närmaste åren.

För närvarande är det inte möjligt att jämföra de uppgifter om förmånstagare som PRS samlar in och Skatteförvaltningens ägaruppgifter sinsemellan för att säkerställa att uppgifterna om förmånstagare är korrekta. År 2022 utredde vi vilka lagändringar och funktioner informationsutbytet skulle kräva.


Vi övervakade och handledde revisorer

Revisorerna har en central roll när det gäller att upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner och därmed också i bekämpningen av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Penningtvättslagen ålägger revisorerna skyldigheter vars efterlevnad övervakas av PRS. År 2022 utövade vi tillsyn över revisorernas verksamhet genom att utföra sammanlagt tio granskningar enligt penningtvättslagen. Antalet var detsamma som året innan.

PRS har också till uppgift att ge råd till revisorerna. År 2022 ordnade vi det första informationsmötet om penningtvättslagen. Mötet var öppet för alla revisorer. I fortsättningen ordnar vi motsvarande evenemang var sjätte månad.

År 2022 var PRS representant ordförande för samarbetsgruppen för övervakare enligt penningtvättslagen. Gruppen fokuserar på informationsutbytet mellan övervakarna.