Gå direkt till innehållet
ÅRSREDOVISNING 2022

Vi främjade effektiviteten i arbetet med intressentgrupperna

Delområdet Intressentgruppsansvar anknyter till FN:s mål för hållbar utveckling Fred och rättvisa, god förvaltning (16).

Arbetet med intressentgrupperna har betydande effekter för våra kunder. Ett lyckat genomförande av våra uppgifter och tjänster förutsätter nära växelverkan och samarbete med våra intressentgrupper. 

Våra viktigaste intressentgrupper är andra myndigheter, ministerier, näringslivsorganisationer, nordiska myndigheter och EU-myndigheter inom vårt verksamhetsområde samt ett stort antal samarbetspartner.

Som en del av vår strategiprocess kartlade vi 2022 också målen för de kommande årens arbete med intressentgrupperna, så att vi i samarbete kan erbjuda ännu bättre tjänster och smidigare servicekedjor för våra kunder.

Vi frågade efter intressentgruppernas synpunkter

Hösten 2022 kartlade vi våra viktigaste intressentgruppers synpunkter på PRS strategiska insatsområden och ansvarsteman. 

Vi genomförde en webbenkät som besvarades av 82 företrädare för intressentgrupperna och intervjuade 25 företrädare för arbets- och näringsministeriet, syskonmyndigheterna, olika organisationer och andra samarbetspartner.

Våra intressentgrupper ansåg att samarbetet är den viktigaste förutsättningen för produktionen av smidiga digitala tjänster som betjänar samhället på bred front. 

PRS upplevdes i stor utsträckning som en kunnig och bra, men i viss mån försiktig samarbetspartner. Av PRS önskade man mer synlighet och mod att delta i olika gemensamma projekt.

Intressentgrupperna ansåg att våra preliminära ansvarsmål är ganska anspråkslösa och självklara. De tre viktigaste målen som lyftes fram var emellertid att våra myndighetsbeslut är lagenliga och jämlika, att PRS tjänster digitaliseras och den digitala mognadsnivån hos dem höjs samt att våra registeruppgifter är aktuella.

Nya mål

Utifrån responsen från intressentgrupperna bearbetade vi våra strategiska mål och ansvarsmål i en mer konkret riktning med tonvikt på samarbete och nätverkande. Som en av våra strategiska programhelheter valde vi "Vi påverkar i nätverk/En proaktivare PRS".

I enlighet med programmet främjar vi effekterna av vårt arbete med intressentgrupper och nätverk under de närmaste åren bland annat på följande sätt:

  • Vi uppdaterar vår intressentstrategi och -riktlinjerna samt fastställer tydliga mål för arbetet i inhemska och internationella nätverk.
  • Tillsammans med andra branschaktörer påverkar vi lagstiftningen för att förenkla bestämmelserna och minska företagens administrativa börda.
  • Vi har ett brett samarbete för att öka medvetenheten om immateriella rättigheter (IPR), särskilt hos små och medelstora företag.
  • I syfte att ta fram bättre tjänster för kunderna och samhället mäter vi nätverksarbetets omfattning och kvalitet, hur nöjda våra samarbetspartner är och vilka resultat nätverksarbetet ger.