Gå direkt till innehållet

Kunder

Aktiv kundservice under undantagsförhållanden

Coronapandemin orsakade förändringar i vår kundservice. Vårt serviceställe i Helsingfors hade under en betydande del av året antingen stängt eller öppet med kortare öppettider. Antalet besökare minskade till följd av detta, men telefon- och e-postrådgivningen ökade däremot avsevärt.

Trots det exceptionella året fick PRS personal åter beröm för sin sakkunskap och serviceanda. I våra enkäter gav telefon- och chattkunderna samt de kunder som besökt ett serviceställe vitsordet 4,7 för tjänstvillighet och vitsordet 4,6 för sakkunskap i kundservice. Helhetsvitsordet för kundnöjdhet var 4,0 (på skalan 1–5).

Vi förbättrade tillgängligheten till våra tjänster

År 2020 satsade vi mycket på att göra våra elektroniska tjänster och webbsidor tillgängliga för alla användare, oberoende av eventuella begränsningar i syn och hörsel. Kravet på tillgängliga webbtjänster grundar sig på lagen om digitala tjänster.

Alla våra elektroniska tjänster och informationstjänster granskades och nödvändiga förbättringar i tillgänglighet utfördes antingen under året eller schemalades att utföras under de närmaste åren. Huvuddelen av webbplatserna prh.fi och ytj.fi, med tillhörande filer och blanketter gjordes tillgängliga inom den lagstadgade tidsfristen fram till september 2020.

Vi förberedde en chattbot-tjänst på finska

Under året började vi ta fram en finskspråkig chattbot-tjänst som fokuserar på ärenden som gäller handelsregistret. Avsikten är att chattboten, som använder artificiell intelligens, ska tas i bruk 2021.