Gå direkt till innehållet

Föreningar och stiftelser

Fler elektroniska tjänster för föreningar

Föreningsregistrets tjänster förnyades 2019 och vi fortsatte att utveckla de elektroniska tjänsterna 2020. Vi tog i bruk tre nya e-tjänster: handlett bildande av förening, korrigering av anmälan och anmälan av förhandsgranskade stadgar.

De nya tjänsterna gör det lättare för kunderna att uträtta ärenden och underlättar anmälningarnas handläggning vid PRS.

Antalet anmälningar i föreningsregistret var ungefär lika många som 2019. Antalet nya föreningar fortsatte dock att minska för femte året i rad.

De registrerade föreningarna klassificeras i nio klasser. De populäraste klasserna är år efter år kulturbranschen samt idrott och motion.

Registrerade nya föreningar

Antalet registrerade nya föreningar minskade: 1 689 nya föreningar år 2020 och 1 868 föreningar år 2019

Ändringar och upplösningar i föreningsregistret

Antalet ändringar och upplösningar i föreningsregistret ökade: 26 914 ändringar och upplösningar år 2020 och 25 790 år 2019

Små förändringar i antalet anmälningar från stiftelser

Antalet anmälningar och ansökningar minskade något i stiftelseregistret jämfört med 2019. Antalet nya stiftelser var på samma nivå som året innan.

Vi övervakar att stiftelserna i sin verksamhet iakttar stiftelselagen och bestämmelserna i sina stadgar. Tillsynen grundar sig på stiftelsernas årsrapporter. De flesta stiftelserna lämnade in sin årsrapport inom utsatt tid.

Vi kan skicka ett uppmaningsbrev eller förelägga stiftelsens ledning vite om stiftelsen inte rättar till bristerna i årsrapporten eller inte lämnar in någon årsrapport alls. Förra året skickade vi ut fler uppmaningsbrev än 2019. Däremot minskade antalet viten.

Registrerade nya stiftelser

Antalet registrerade nya stiftelser ökade: 30 nya stiftelser år 2020 och 27 år 2019

Registrerade årsrapporter

Antalet registrerade årsrapporter minskade: 2 682 årsrapporter år 2020 och 2 778 år 2019

Vi registrerade över 10 000 registreringsförbud

Förra hösten införde vi över 10 000 registreringsförbud på två veckor i handels-, förenings- och stiftelseregistren. Det stora antalet förbud berodde på dataintrånget i Vastaamo, som ledde till att tusentals personers personuppgifter spred sig på nätet.

Antalet registrerade förbud år 2020 är betydande, eftersom endast cirka 200–350 ansökningar om registreringsförbud lämnades in till PRS på årsnivå innan dataintrånget avslöjades.

Registreringsförbud innebär att PRS inte antecknar en person som ansvarsperson för ett företag, en förening eller en stiftelse utan dennes särskilda samtycke.