Gå direkt till innehållet

Verksamhet

Vi stärkte inverkan av revisionstillsyn

Under det gångna året hade vi som mål att stärka inverkan av revisionstillsyn på flera olika sätt.

För våra revisionskunder medförde lagen om penningtvätt nya skyldigheter från 1 juli 2019. Vi informerade revisorer och revisionssammanslutningar om dessa nya skyldigheter.

Revisionskommittéerna i PIE-sammanslutningar (sammanslutningar av allmänt intresse) har flera uppdrag när det gäller att säkra kvaliteten på den ekonomiska rapporteringen och revisionen. Vi genomförde en enkät till revisionskommittéerna tillsammans med Finansinspektionen. Resultaten från enkäten behandlades på revisionskommittéernas aktualitetsdag.

Vi publicerade årsrapporter över kvalitetsgranskningar och undersökningsärenden.

I årsrapporten om kvalitetsgranskningar 2018 redogörs för resultaten och de mest betydande iakttagelserna vid kvalitetsgranskningarna.

Syftet med årsrapporten om undersökningsärenden 2018 är att förmedla information till kunder och intressentgrupper om undersökningsärenden och om tillämpningen av lagstiftningen i dessa ärenden.

Vi fäste uppmärksamhet vid kvaliteten på revision inom offentlig förvaltning. En kvalitetssektion för revision inom offentlig förvaltning tillsattes. Sektionen behandlar iakttagelser som påverkar kvalitetsgranskningens resultat och iakttagelsernas effekt på revisionen som helhet.

Vi startade också ett samarbete med finansministeriet som syftar till att förbättra kvaliteten på revision inom offentlig förvaltning.

Revisorsexamina