Gå direkt till innehållet

Handelsregistret

Rekordår för anmälningar till handelsregistret

Den goda stämningen på företagssektorn kom till uttryck särskilt i antalet anmälningar till handelsregistret, som ökade klart jämfört med föregående år. Knappt 36 000 nya företag etablerades, vilket är det högsta antalet på 5 år.

Till handelsregistret lämnades också avsevärt fler bokslut än året innan. Vårt fortsatt aktiva övervakningsarbete bidrog till det.

Att det var ett livligt år på handelsregistret berodde också på att flera nya projekt var på gång.


Nya tjänster för bostadsaktiebolag

Under året beredde vi nya tjänster för elektroniska anmälningar som lämnas av bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag. De nya tjänster som infördes i början av 2019 hör samman med det nya informationssystemet för bostadslägenheter som upprätthålls av Lantmäteriverket.

I informationssystemet samlas uppgifter om innehav av bostadsaktier och pantsättning av sådana. På samma gång blir handelns med bostadsaktier elektronisk och bostadsaktiebolagen upphör med hanteringen av aktiebrev på papper.

Överföringen av företags- och organisationsdatasystemet var under beredning

PRS övertog företags- och organisationsdatasystemet (FODS) av Skatteförvaltningen vid ingången till 2019. Överföringen bereddes under det gångna året.

Överföringen påverkade inte tjänsterna. Företag och organisationer kan alltjämt meddela sina uppgifter på en anmälan både till PRS och till Skatteförvaltningen.

Generaldirektör Antti Riivari utsågs till ordförande för den nya europeiska handelsregisterorganisationen EBRA.

Digitaliseringen av ekonomisk information fortskrider

Under det gångna året byggde vi upp beredskap att ta emot bokslutsuppgifter i digitalt IXBRL-format. IXBRL-språket (Inline eXtensible Business Reporting Language) gör det möjligt att skapa, behandla, bearbeta och visualisera ekonomiska rapporter maskinellt.

För att kunna dra fördel av elektronisk ekonomisk information startades även ett nordiskt samarbetsprojekt, Nordic Smart Government 3.0. Från Finland medverkar förutom PRS även Skatteförvaltningen, Statskontoret, Teknologiindustrin rf:s RTECKO-projekt och Ekonomiadministrationsförbundet i Finland till projektet.

Förmånstagare

Registreringen av förmånstagare började planeras

Vi började bereda förfarandet för anmälan av uppgifter om förmånstagare till handelsregistret. PRS registrerar uppgifter om företagens s.k. verkliga förmånstagare (ägare) från och med juli 2019.

Skyldigheten att meddela förmånstagarna till handelsregistret berör ca 300 000 företag. Registreringen av uppgifter om förmånstagare grundar sig på lagen om penningtvätt och EU-direktivet om penningtvätt.