Gå direkt till innehållet

Föreningar och stiftelser

Föreningsregistrets nya tjänster under arbete

Under det gångna året beredde vi förnyelserna i föreningsregistrets e-anmälningstjänst och informationstjänst. Handläggningssystemet för anmälningar håller också på att förnyas. I det sammanhanget får varje förening ett FO-nummer.

De nya tjänsterna syftar till att underlätta anmälningen, förbättra informationstjänsten och förkorta handläggningstiderna. De tas i bruk stegvis från juli 2019.

Ungefär lika många nya föreningar grundades som under föregående år. De flesta av de nya föreningarna är verksamma inom kultur, motion och fritid.

På det hela taget sjönk antalet anmälningar om föreningsfrågor något från de höga siffrorna 2017. En allt större del av anmälningarna gjordes på nätet. Handläggningstiderna förkortades till tre arbetsdagar i snitt.


Stiftelseregistret

Övergångstiden i stiftelselagen gick ut

En övergångstid ingick i den nya stiftelselagen som trädde i kraft i december 2015. Stiftelser hade tid fram till december 2018 att anpassa sina stadgar till den nya lagen och anmäla nya stiftelser för registrering.

Att utöva tillsyn över stiftelser hör till PRS uppgifter. För att kunna bedöma behovet av lagstiftning utredde justitieministeriet 2018 hur stiftelselagen fungerar. Enligt den enkät som genomfördes för utredningen ansåg majoriteten dvs. 73 procent av dem som svarade att nivån på laglighetsövervakningen i stiftelserna är ändamålsenlig.