Gå direkt till innehållet

Stiftelsen Emil Aaltosen Säätiö

Forskning behöver stiftelser

Varje år delar ut stiftelsen som grundades av fabrikör Emil Aaltonen 1937 cirka 6 miljoner euro i stipendier för forskning inom olika vetenskapsgrenar. De nio professorer i stiftelsens styrelse behandlar ansökningarna, vid behov med stöd av utomstående experter. Av ansökningarna godkänns ungefär en tiondel, vilket kommer att vara cirka 300 år 2019.

I Finland uppgår privata stiftelsers understöd för forskning och kultur till över en halv miljard euro varje år. Allmännyttiga stiftelsers rätt till skattelättnader ökar stipendiebeloppen.

Ordförande för Emil Aaltosen Säätiös styrelse Sirpa Jalkanen och vice ordförande Tuula Tamminen understryker stiftelsernas möjlighet att stöda sådan forskning som de anser betydelsefull.

"Innovativt utövande av vetenskap skulle torka ut utan stiftelsernas insatser som kompletterar den offentliga finansieringen för akademisk forskning", säger Tamminen.

Styrelsens ordförande Sirpa Jalkanen, styrelsens vice ordförande Tuula Tamminen och stiftelsens ombud Kari Mustakallio.

PRS utövar tillsyn över stiftelser

Stiftelsernas ställning som självständiga juridiska personer fastställdes i 1930 stiftelselagen. Lagen innehöll också en bestämmelse om inskrivning i stiftelseregistret. År 1995 övertog Patent- och registerstyrelsen underhållet av detta register av justitieministeriet.

Registret omfattar ca 2 700 stiftelser. Med hjälp av de årsredovisningar som stiftelserna lämnar in övervakar PRS att stiftelserna följer lagen och sina egna stadgar. Kraven på öppenhet blev striktare i lagen som trädde i kraft i december 2015. De ändringar i stadgarna som lagändringen medförde skulle anmälas till PRS senast i december 2018.

"Vi har iakttagit samma principer hittills också, så den nya stiftelselagen medförde bara smärre ändringar för oss. Vi har nu skrivit in mer detaljerade bestämmelser om närståendekretsen", berättar Kari Mustakallio, ombud för Emil Aaltosen Säätiö och dottersonson till grundaren.

Aaltonen värdesatte vetenskap och konst

Hur kunde sonen från en fattig familj i Birkaland, som redan som 13-åring började som skomakarlärling, bli en mecenat för finländsk vetenskap och konst?

Skomakarverkstaden som Aaltonen grundade i tjugoårsåldern expanderade till en skofabrik, och senare gick han även med i en ny plastfabrik (Sarvis) och en maskinverkstad (Lokomo). År 1917 köpte han ett stort lantbruk som gav mat åt såväl Aaltonens arbetsfolk som många andra finländare.

Aaltonen lät sig inte slås ned av motgångar utan fortsatte utveckla affärsidéer och samla konst under flera årtionden.

I varje stiftelse styr grundarens vilja all verksamhet. Emil Aaltonen ville stödja finskspråkig forskning. Språkbestämmelsen tolkades en gång i tiden tillsammans med PRS och stiftelsens styrelse förutsätter nuförtiden att alla som ansöker om stipendier kan finska.

Aaltonens företag har lagts ned eller sammanslagits med andra, men den stiftelse som skapats med förmögenheten fortsätter Aaltonens arbete för vetenskap.
Stiftelsen Emil Aaltosen Säätiö

Bergsrådet Emil Aaltonen (1869–1949) ville dela det materiella resultatet av sitt arbete för folkets intellektuella välbefinnande och utveckling. Han understödde kultur och konst, och hans år 1937 grundade stiftelse understöder vetenskaplig forskning på ett omfattande sätt.

Stiftelsen Emil Aaltosen Säätiö driver verksamheten i Pyynikinlinna, Tammerfors. År 1932 köpte Aaltonen hemmet som idag är ett museum där man ordnar utställningar och evenemang.


Finsk text: Päivi Helander
Bilder: Stiftelsen Emil Aaltosen Säätiö, Nina Kaverinen