Gå direkt till innehållet

Ekonomi 2020

Den ekonomiska situationen var stabil

PRS nådde väl upp till de ekonomiska mål som hade fastställts för 2020 i resultatavtalet mellan arbets- och näringsministeriets och PRS.

Den ekonomiska situationen var stabil tack vare det ökade antalet ansökningar och anmälningar. Inkomsterna från den avgiftsbelagda verksamheten och budgetfinansieringen räckte till för att täcka verksamhetens utgifter.

År 2020 uppgick inkomsterna till sammanlagt 54 miljoner och utgifterna till 53,3 miljoner euro. Överskottet utifrån inkomster och utgifter uppgick till cirka 700 000 euro.

Finansieringens struktur

PRS är ett så kallat nettobudgeterat ämbetsverk. Det betyder att största delen av våra verksamhetskostnader täcks med avgifter som vi tar ut till exempel för behandlingen av anmälningar och ansökningar samt för informationstjänster. Enligt lag måste avgifterna täcka och motsvara de kostnader som uppdragen orsakar PRS.

PRS fick 1,7 miljoner euro i anslag för att täcka utgifterna för behandlingen av ärenden som gäller föreningar och religiösa samfund. Prestationerna för föreningsärenden har av samhällspolitiska skäl prissatts under självkostnadsvärdet.

Vi fick också 650 000 euro i anslag för stiftelsetillsyn, 214 000 euro för kompensationer för utlämning av information, 80 000 euro för upprätthållande av registret över ombud för industriellt rättsskydd och 120 000 euro för tillsyn av den kollektiva förvaltningen av upphovsrätter samt 2,3 miljoner euro för revisionstillsynen.

För underhåll av e-tjänsterna på ytj.fi fick vi 1 miljon euro i överföring från Skatteförvaltningen och 1 miljon euro i tilläggsbudgeten. I tilläggsbudgeten fick vi dessutom 250 000 euro för att förbättra tillgängligheten av föreningsregistrets datasystem.

Fördelning av intäkter enligt resultatområde 2020

År 2020 var intäkterna totalt 54,85 milj. euro. Fördelning av intäkter enligt resultatområde: företag och sammanslutningar 30,93 milj. euro, patent och varumärken 22,95 milj. euro och stödtjänster 0,97 milj. euro

Verksamhetsintäkter och totalkostnader

Enligt intäkts- och kostnadskalkylen uppgick intäkterna från verksamheten till sammanlagt 54 miljoner euro, som nästan uteslutande bestod av intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten.

Intäkterna ökade med 1,4 miljoner euro från föregående år. Ökningen beror i synnerhet på att antalet anmälningar till handelsregistret har ökat och på att efterfrågan på föreningars stadge- och namnteckningsändringar samt informationstjänster har ökat.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 60,1 miljoner euro och ökade med cirka sju procent jämfört med året innan.

Den största kostnadsposten, personalkostnaderna, uppgick till 28,9 miljoner euro, dvs. till cirka 48 procent av de totala kostnaderna. Minskningen av personalkostnadernas relativa andel beror på att andra kostnadsposter, såsom köptjänster och avskrivningar, har ökat.

Den näst största kostnadsposten, 20,9 miljoner euro, gick till köp av externa tjänster, som ökade med ca 2,3 miljoner euro jämfört med året innan. Ökningen beror på de ökade underhållskostnaderna för systemen samt på de ökade utgifterna för småskalig utveckling av systemen.

Utgifter 2020

År 2020 var utgifterna totalt 60,1 milj. euro. Fördelning av utgifter: personalkostnader 28,9 milj. euro, inköp av tjänster 23,3 milj. euro, avskrivningar 5,3 milj. euro, hyror 1,8 milj. euro, övriga kostnader 0,6 milj euro, material, förnödenheter och varor 0,2 milj. euro samt interna kostnader 0 milj. euro

Balansräkning

Balansomslutningen 31 december 2020 var 29,5 miljoner euro. Slutsumman steg med cirka 200 000 euro, eftersom de växande investeringarnas utgifter med lång verkningstid ökade i förhållande till avskrivningarna.

Balansräkningens aktiva sida består nästan helt av aktiverade poster för utveckling av datasystem och tillhörande ICT-program.

Till den passiva sidan hör statens eget kapital samt förändringar i kapitalet från föregående räkenskapsperioder för PRS del, sammanlagt 14,4 miljoner euro.

Under året användes sammanlagt ca 5,5 miljoner euro för investeringar i anläggningstillgångar, främst datasystem. Investeringsbeloppet minskade med 1,8 miljoner euro jämfört med föregående år.

De kortfristiga fordringarna under omsättnings- och finansieringstillgångarna hölls på samma nivå som föregående år.