Gå direkt till innehållet

Personal 2020

Arbetstillfredsställelse på rekordnivå

Rekordmånga arbetstagare vid PRS svarade på statsförvaltningens VMBaro-enkät, som mäter arbetstillfredsställelsen. Den genomsnittliga arbetstillfredsställelsen, som grundar sig på enkäten, fick vitsordet 3,97 (på skalan 1–5), vilket var rekordhögt.

Styrkorna som togs upp i enkätsvaren gällde i synnerhet verksamhetskulturen, arbetets innehåll, möjligheterna att påverka samt arbetsgivarbilden och värdegrunden.

Undantagstillståndet som orsakades av coronapandemin gjorde att nästan hela personalen övergick till distansarbete inom loppet av några dagar i mars 2020. Digitala verktyg, arbetsarrangemang och tidigare praxis för distansarbete underlättade övergången avsevärt.

Att övergången upplevdes som smidig framgår av att arbets- och verksamhetsmiljön fick 4,05 i VMBaro-enkäten, som ordnades i slutet av hösten.

Resultat från arbetsklimatenkäten 2019−2020 (VM Baro, skala 1−5)

Total arbetstillfredsställelse

Den totala arbetstillfredsställelsen, som grundar sig på arbetsklimatenkäten, ökade: den fick  vitsordet 3,97 år 2020 och 3,87 år 2019

Kännedom om PRS mål

Kännedom om PRS mål ökade: det fick vitsordet 4,48 i enkäten år 2020 och 4,45 år 2019

Ledningens verksamhet som föredöme och trendsättare

Ledningens verksamhet som föredöme och trendsättare ökade: det fick vitsordet 3,65 i enkäten år 2020 och 3,49 år 2019

Ledningens framgång i organiseringen av arbetet

Ledningens framgång i organiseringen av arbetet ökade: den fick vitsordet 3,62 i enkäten år 2020 och 3,47 år 2019

PRS är en bra arbetsplats

“PRS är en bra arbetsplats” fick vitsordet 4,35 i enkäten år 2020 och 4,17 år 2019

Fortsatt arbete för verksamhetskulturen

Av enkäten framkom också att personalen var väl förtrogen med de principer för vår verksamhetskultur (öppen, respektfull, sakkunnig), som hade valts det föregående året. Man ansåg också att principerna förvekligades bättre än tidigare i vardagen.

Verksamhetskulturen mättes i en separat enkät. Utgående från resultatet kommer vi att fortsätta utveckla verksamheten i en riktning som ännu bättre än förut stöder arbetshälsan och smidigt arbete.

Mot ett coachande ledarskap

År 2020 tog vi i bruk statsförvaltningens gemensamma kompetenshanteringstjänst. Osaava är en elektronisk tjänst som stöder kompetensledning. Med hjälp av den kan man också öka responsen och effektivera uppföljningen av målen.

I och med införandet av Osaava har man samtidigt övergått till ett nytt verksamhetssätt och fört coachande utvecklingssamtal flera gånger under året. Med hjälp av Osaava främjar vi övergången till ett coachande ledarskapsgrepp som grundar sig på förtroende.

Antal anställda i årsverken 2020

Den totala antal anställda i årsverken år 2020 var 412,5 åv. Följande var årsverken enligt resultatområde: patent och varumärken 175,0 åv, företag och sammanslutningar 137,3 åv, kundservice och kommunikation 48,4 åv, gemensamma tjänster 35,9 åv, revisionstillsyn 10,8 åv, ICT-utvecklingsenhet 5,0 åv