Gå direkt till innehållet

Ekonomi

Vi uppnådde de ekonomiska målen

PRS nådde bra upp till de ekonomiska målen som hade fastställts för 2019 i resultatavtalet mellan arbets- och näringsministeriet och PRS.

År 2019 uppgick inkomsterna till sammanlagt 52,5 miljoner och kostnaderna till 51,4 miljoner euro. Beräknat utifrån inkomsterna och utgifterna blev överskottet 1,1 miljoner euro.

Finansieringens struktur

PRS är ett så kallat nettobudgeterat ämbetsverk. Det betyder att största delen av våra verksamhetskostnader täcks med avgifter som vi tar ut till exempel för behandlingen av anmälningar och ansökningar och för informationstjänsterna. Enligt lag måste avgifterna täcka de kostnader som uppdragen orsakar PRS men de ska inte fortlöpande ge ett betydande överskott.

Vi täckte utgifterna för handläggning av föreningarnas och religionssamfundens ärenden med anslaget i rambudgeten, 919 000 euro. Prestationerna för föreningsärenden har av samhällspolitiska skäl prissatts under självkostnadsvärdet. Anslaget har dimensionerats bara för skötseln av verksamhetskostnaderna i anslutning till föreningsregistret, och i det har inte beaktats finansiering för investeringar, såsom datasystemprojekt.

I anslag fick vi därtill också 650 000 euro för stiftelsetillsyn, 214 000 euro för kompensationer för utlämning av information, 80 000 euro för registret över ombud för industriellt rättsskydd samt 120 000 euro för tillsynen av den kollektiva förvaltningen av upphovsrätter och 2,3 miljoner euro för att täcka revisionstillsynen.

För underhåll av tjänsterna på ytj.fi, som vi övertog av Skatteförvaltningen, fick vi 1 miljon euro i anslag.

Fördelning av intäkter och utgifter 2019 enligt intäkts- och kostnadskalkylen. Anslagsfinansiering ingår inte i siffrorna.


Verksamhetsintäkter och totalkostnader

Enligt intäkts- och kostnadskalkylen uppgick intäkterna från verksamheten till sammanlagt 52,6 miljoner euro. De bestod nästan uteslutande av intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten.

Intäkterna minskade med 6,5 miljoner euro jämfört med föregående år. Nedgången förklaras bland annat av de exceptionellt stora LEI-avgiftsinkomsterna 2018 och av att vi sänkte handelsregistrets avgifter från början av 2019.

De totala kostnaderna för verksamheten uppgick till 56,2 miljoner euro, vilket var en ökning på cirka 8 procent från föregående år.

Den största kostnadsposten – personalkostnaderna – var 28,2 miljoner euro, vilket är något över hälften av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna ökade med 2 miljoner euro. Förutom avtalsförhöjningarna ökades personalutgifterna av nyrekryteringar.

Den näst största kostnadsposten, 20,9 miljoner euro, gick till köp av externa tjänster. I denna post redovisas en ökning på cirka 2 miljoner euro jämfört med föregående år.

Balansräkning

Balansomslutningen 31 december 2019 var 29,3 miljoner euro. Balansomslutningen ökade med cirka 2 miljoner euro i och med ökningen i de växande investeringarnas utgifter med lång verkningstid.

På den aktiva sidan utgör immateriella tillgångar den största delen av balansräkningens sammanlagda värde, cirka 28 miljoner euro. Värdet av pågående investeringar sjönk med cirka 5 miljoner euro eftersom en stor del av föreningsregistrets investeringar aktiverades.

Den aktiva sidan består nästan helt av aktiverade poster för utveckling av PRS datasystem och relaterad mjukvara.

Till den passiva sidan hör statens eget kapital samt förändringar i kapitalet från föregående räkenskapsperioder för PRS del, sammanlagt 13,8 miljoner euro.

Under året användes sammanlagt cirka 7 miljoner euro för investeringar i anläggningstillgångar, främst datasystem. Investeringsbeloppet minskade med 1 miljon euro jämfört med föregående år.

Kortfristiga fordringar som hör till omsättnings- och finansieringstillgångarna samt övriga finansiella tillgångar minskade med cirka 1,1 miljoner euro, vilket främst berodde på en minskning i kortfristiga fordringar och resultatregleringar.