Gå direkt till innehållet

Generaldirektör

Generaldirektörens hälsning

Patent- och registerstyrelsen (PRS) gjorde ett bra resultat 2019.

Antalet anmälningar till handelsregistret fortsatte att öka, även om osäkerhetsfaktorerna kring landets ekonomiska läge och näringslivets omvärld blev allt tydligare.

Även om antalet anmälningar ökade uppnådde vi målen för handläggningstiderna i fråga om ansökningar och anmälningar. Vi lyckades också förkorta handläggningstiderna i de fall kundernas situation krävde det.

Vi uppnådde målen också i fråga om antalet elektroniska anmälningar. Ändringarna i lagstiftningen som trädde i kraft 2019 om att varumärkesansökningar och anmälningar om förmånstagare bara kan lämnas in elektroniskt, främjade användningen av våra e-tjänster.

Vi fortsatte att utveckla våra e-tjänster. Under året införde vi e-tjänster för etablering av bostadsaktiebolag och anmälning av förmånstagaruppgifter. I fråga om varumärkesansökningar introducerade vi nya e-tjänster. Också föreningsregistret fick nya e-tjänster.

Alla våra digitaliseringsprojekt bottnar i våra strategiska mål: att våra kunder lyckas och att våra data och informationstjänster är öppna och enkla att använda. Feedbacken från kunderna och intressentgrupperna är av största vikt i detta arbete. Kunderna medverkar allt mer systematiskt i utvecklingen av e-tjänsterna.

PRS är en kundservicemyndighet. Vi har en bred kundkrets som bland annat omfattar hela näringslivet och föreningslivet i Finland. Vi mäter kundnöjdheten varje år med hjälp av enkäter och andra instrument. Också den kundnöjdhetsenkät som genomfördes 2019 nådde det uppsatta målet 4,0 (på skalan 1–5).

Personalnöjdheten var på en fortsatt bra nivå. PRS är alltjämt en attraktiv arbetsgivare, vilket är ytterst viktigt för att upprätthålla ämbetsverkets experttjänster.