Siirry suoraan sisältöön

Talous

Saavutimme taloudelliset tavoitteet

PRH saavutti hyvin taloudelliset tavoitteet, jotka oli sovittu vuodelle 2019 työ- ja elinkeinoministeriön ja PRH:n välisessä tulossopimuksessa.

Vuonna 2019 tulot olivat yhteensä 52,5 miljoonaa euroa ja menot 51,4 miljoonaa euroa. Ylijäämä tuloista ja menoista laskien oli 1,1 miljoonaa euroa.

Rahoituksen rakenne

PRH on ns. nettobudjetoitu virasto. Tämä tarkoittaa, että suurin osa toimintakuluistamme katetaan maksuilla, joita perimme esimerkiksi ilmoitusten ja hakemusten käsittelystä ja tietopalveluista. Lain mukaan maksujen tulee kattaa PRH:lle tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kulut mutta ei tuottaa merkittävää ylijäämää jatkuvasti.

Saimme normaalin kehysbudjetin suuruisen määrärahan, 919 000 euroa, kattamaan yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä aiheutuvia menoja.

Yhdistysasioiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Määräraha on mitoitettu vain yhdistysrekisterin toimintakulujen hoitamiseen eikä siinä ole otettu huomioon investointien, kuten tietojärjestelmähankkeiden rahoitusta.

Saimme määrärahoja myös säätiövalvontaan 650 000 euroa, tietoluovutusten kompensaatioita 214 000 euroa, teollisoikeusrekisterin ylläpitoon 80 000 euroa sekä tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaan 120 000 euroa sekä tilintarkastusvalvonnan kattamiseen 2,3 miljoonaa euroa.

Lisäksi saimme määrärahoja 1 miljoonaa euroa YTJ-palvelun ylläpitoon, joka oli siirto Verohallinnolta.

Tuottojen jakautuminen ja kulurakenne vuonna 2019 tuotto- ja kululaskelman mukaan. Luvut eivät sisällä määräraharahoitusta.

Toiminnan tuotot ja kokonaiskulut

Tuotto- ja kululaskelmalla toiminnan tuotot olivat yhteensä 52,6 miljoonaa euroa, jotka koostuivat lähes kokonaan maksullisen toiminnan tuotoista.

Tuotot laskivat edellisvuodesta 6,5 miljoonaa euroa. Laskua selittävät muun muassa vuoden 2018 poikkeavan suuret kertaluonteiset LEI-maksutulot ja se, että alensimme kaupparekisterin maksuja vuoden 2019 alusta lähtien.

Toiminnan kokonaiskulut olivat yhteensä 56,2 miljoonaa euroa ja kasvoivat edellisvuodesta noin kahdeksan prosenttia.

Suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 28,2 miljoonaa euroa eli hieman yli puolet kokonaiskuluista. Henkilöstökulut kasvoivat kaksi miljoonaa euroa. Henkilöstömenoja korottivat sopimuskorotusten lisäksi uusrekrytoinnit.

Toiseksi eniten, 20,9 miljoonaa euroa, käytettiin ulkopuolisten palvelujen ostoihin, jotka kasvoivat noin kaksi miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Tase

Taseen loppusumma 31.12.2019 oli 29,3 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma kasvoi noin kaksi miljoonaa euroa, koska kasvaneiden investointien pitkävaikutteiset menot lisääntyivät.

Taseen vastaavaa-puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä noin 28 miljoonaa euroa. Keskeneräisten investointien arvo laski noin viisi miljoonaa euroa, koska iso osa yhdistysrekisterin investoinnista aktivoitiin.

Vastaavaa-puoli muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämiseristä sekä niihin liittyvistä IT-ohjelmistoista.

Taseen vastattavaa-puolelle kuuluvat valtion oma pääoma sekä edellisten tilikausien pääoman muutokset PRH:n osalta, yhteensä 13,8 miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointeihin, lähinnä tietojärjestelmiin, käytettiin vuoden aikana yhteensä noin 7 miljoonaa euroa. Investointien määrä laski edellisvuodesta 1 miljoonalla eurolla.

Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat laskivat noin 1,1 miljoonaa euroa, mikä johtui lähinnä lyhytaikaisten ja siirtosaamisten laskusta.