Gå direkt till innehållet

Ekonomi 2018

Ett lukrativt år

PRS nådde väl upp till de ekonomiska mål som hade fastställts i arbets- och näringsministeriets och PRS resultatavtal för 2018.

Enligt intäkts- och kostnadskalkylen uppgick intäkterna från verksamheten till 59,1 miljoner euro. Intäkterna bestod nästan helt av intäkter från den avgiftsbelagda verksamheten, 54,5 miljoner euro. De övriga intäkterna var hyresintäkter och bruksersättningar samt övriga intäkter från verksamheten, vilka sammanlagt uppgick till ca 4,6 miljoner euro.

Intäkterna ökade med 7,5 miljoner euro från föregående år. Uttryckt i euro ökade intäkterna främst inom resultatområdet Företag och sammanslutningar, där ersättningar för systemutveckling från Lantmäteriverket och Skatteförvaltningen, ansökningsavgifter för LEI-nummer 2017 och en allmän uppgång i efterfrågan på service ökade intäkterna.


De totala verksamhetsutgifterna ökade med ca 3 procent och uppgick till sammanlagt 52,1 miljoner euro. Jämfört med föregående år ökade de totala kostnaderna med ca 1,5 miljoner euro.

Den största kostnadsposten – personalkostnaderna – var 26,2 miljoner euro, vilket är något över hälften av de totala kostnaderna. Personalkostnaderna ökade med 1,7 miljoner euro. Utöver de avtalsenliga löneförhöjningarna bidrog nya rekryteringar till denna ökning.

Den näst största kostnadsposten, 17,4 miljoner euro, gick till köp av externa tjänster. I denna post redovisas en ökning på ca 3 miljoner euro jämfört med föregående år.

De köpta tjänsterna ökade med ca 3 miljoner euro, vilket berodde på större utgifter för bland annat flyttning, företagshälsovård och smärre systemutvecklingsprojekt.

Avskrivningarna minskade med ca 400 000 euro eftersom ämbetsverkets investeringar varit på en exceptionellt låg nivå på senare år.

För material, förnödenheter och varor samt andra kostnader användes 344 000 euro, vilket är 250 000 euro mindre än föregående år. Förändringen berodde på flyttningen till hyrda lokaler. Tack vare flyttningen minskade hyrorna med 2,3 miljoner euro.


PRS är ett nettobudgeterat ämbetsverk. Under det gångna året uppgick inkomsterna till sammanlagt 58,3 miljoner och kostnaderna till 50,2 miljoner euro. Beräknat utifrån inkomsterna och utgifterna blev överskottet 8,1 miljoner euro.

Ett anslag på 1,1 miljoner euro enligt PRS normala rambudget erhölls för att täcka kostnader som uppstår vid handläggningen av ärenden rörande föreningar och religiösa samfund, eftersom deras avgifter av samhällspolitiska anledningar har prissatts under självkostnadsvärde. Dessutom erhölls ett anslag om 650 000 euro för stiftelsetillsyn, 214 000 euro för kompensationer för utlämning av information, 80 000 euro för underhåll av registret över ombud för industriellt rättsskydd samt 120 000 euro för tillsynen av den kollektiva förvaltningen av upphovsrätter.

Som anslag fanns även 2,4 miljoner euro som erhölls för att täcka kostnaderna för revisionstillsynen.

Dessutom erhölls anslag av engångskaraktär på 2 miljoner euro för utvecklingen av förmånstagarregistret och övertagandet av företags- och organisationsdatasystemet från Skatteförvaltningen.

Balansomslutningen 31.12.2018 var 27,2 miljoner euro. Balansomslutningen ökade med ca 4,5 miljoner euro, allteftersom pågående nyanläggningar ökade till följd av ökningen i investeringar. Den aktiva sidan i balansräkningen består nästan helt av aktiverade poster för utveckling av PRS datasystem och relaterad mjukvara.

På den aktiva sidan utgör immateriella tillgångar den största delen av balansräkningens sammanlagda värde, ca 25 miljoner euro. Värdet av pågående investeringar ökade med ca 5 miljoner euro.

Under året användes sammanlagt ca 8 miljoner euro för investeringar i anläggningstillgångar, främst datasystem. Beloppet av investeringarna ökade med 4,7 miljoner euro jämfört med året innan. Kortfristiga fordringar bland omsättnings- och finansieringstillgångar samt övriga finansieringstillgångar ökade med ca 1,9 miljoner euro. Det berodde närmast på en ökning i kortfristiga fordringar och resultatregleringar.