Gå direkt till innehållet

Generaldirektörens hälsning 2018

2018 var ett aktivt och arbetsfyllt år för Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Det gynnsamma ekonomiska läget i Finland hade en positiv inverkan även på efterfrågan på våra tjänster. I synnerhet antalet anmälningar till handelsregistret ökade klart och nådde den högsta nivån på fem år.

Vi uppnådde alla mål som hade ställts om handläggningstiderna för anmälningar och ansökningar. Särskilt positivt var det att vi för första gången uppnådde målet om handläggningstiden för nationella patentansökningar som är 2,4 år. Som ett resultat av ett långsiktigt utvecklingsarbete är patentansökningarnas handläggningstider nu på en internationellt konkurrenskraftig nivå.

Året präglades av arbete i olika digitala projekt. Projekten handlade om att bilda bostadsaktiebolag på nätet, att förnya föreningsregistersystemet och föreningstjänsterna, att ta emot bokslut elekroniskt och att förbättra handläggningssystemet för patentärenden. Vi förberedde också övertagandet av företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Dessutom tog vi i bruk vår första tillämpning som drar nytta av artificiell intelligens.

Kundnöjdheten har länge hört till våra viktigaste resultatmål. Även 2018 motsvarade den kundnöjdheten som mättes i kundenkäter det uppsatta målet. Resultaten från kundenkäterna bevisar på vårt långsiktiga utvecklingsarbete för att förbättra kundinriktningen i våra tjänster. Vi fortsatte utvecklingsarbetet som en del av verkställandet av vår nya strategi.

I slutet av 2017 flyttade vi till nya flerfunktionslokaler och införde samtidigt nya tekniker och arbetsrutiner. Bland annat de här förnyelserna bidrog till ökad produktivitet och sänkta kostnader.

PRS är en expertmyndighet och därför är personalens sakkunskap, motivation och välbefinnande avgörande för att målen ska uppnås. Vi mäter personalnöjdheten regelbundet med hjälp av VMBaro-enkäten. År 2018 var den övergripande arbetstillfredsställelsen högre än någonsin tidigare. På grund av dessa resultat placerar PRS sig utmärkt i statsförvaltningens jämförelse.

I början av året offentliggjorde vi vår nya strategi för 2018–2022 under rubriken "Utmärkt kundupplevelse – bästa myndighetsservice i samverkan". Arbetet för att uppnå de strategiska målen är i full fart, men mycket återstår att göra under kommande år.