Gå direkt till innehållet

Personal 2018

Arbetstillfredsställelsen överträffade målet

Under det gångna året var tillfredsställelsen bland personalen större än någonsin: i statsförvaltningens VMBaro-enkät steg det övergripande resultatet till 3,9 (på skalan 1–5). Resultatet överträffade målet.

I enkätsvaren nämndes bland annat verksamhetskulturen, arbetets innehåll, möjligheterna att påverka, arbetsgivarbilden och den etiska värdegrunden som PRS styrkor.

Det var endast nöjdheten med arbetslokalerna och med ett resultatrikt arbetande som minskade jämfört med föregående enkät. Förändringarna i arbetsmiljön och arbetssätten kan antas ha påverkat resultatet eftersom 2018 var det första hela året vi arbetade i de nya flerfunktionslokalerna. Utifrån responsen gjorde vi förbättringar i lokalerna och spelreglerna för dem.


Fler rekryteringar än tidigare

År 2018 ökade antalet rekryteringar betydligt. Vi publicerade dubbelt fler platsannonser jämfört med föregående år. Rekryteringarna gällde främst uppgifter på expertnivå.


Strategi

Vi förnyar vår verksamhetskultur

Våren 2017 startade vi ett projekt kring verksamhetskultur. Projektet är en del av verkställandet av den nya strategin som offentliggjordes 2018.

Inom ramen för projektet genomförde vi i september en enkät som riktade sig till hela personalen. Nästan två tredjedelar av de anställda vid PRS besvarade enkäten.

Resultaten från enkäten var i huvudsak mycket goda. Aktiv kompetensutveckling och -delning fick särskilt goda vitsord, liksom det förtroende som ges personalen. Däremot bör vi vidta åtgärder göra våra arbetssätt enhetligare.

Utvecklingen av verksamhetskulturen fortsätter bland annat med workshopar och LEAN-träningar.