Siirry suoraan sisältöön

Talous 2018

Tuottoisa vuosi

PRH saavutti hyvin työ- ja elinkeinoministeriön ja PRH:n välisessä tulossopimuksessa vuodelle 2018 sovitut taloudelliset tavoitteet.

Tuotto- ja kululaskelman toiminnan tuotot olivat yhteensä 59,1 miljoonaa euroa. Tuotot koostuivat lähes kokonaan maksullisen toiminnan tuotoista, joita oli 54,5 miljoonaa euroa, sekä vähäisistä vuokrista ja käyttökorvauksista sekä muista toiminnan tuotoista, joita oli noin 4,6 milj. euroa.

Tuotot nousivat edellisestä vuodesta 7,5 miljoonaa euroa. Euromääräisesti eniten tuotot nousivat yritykset ja yhteisöt -tulosalueella, missä tuottoja kohottivat Maanmittauslaitokselta ja Verohallinnolta saadut järjestelmien kehittämiskorvaukset, LEI-tunnusten edelliseltä vuodelta kertyneet hakemusmaksut sekä yleinen kysynnän nousu.


Toiminnan kokonaiskulut tuotto- ja kululaskelmalla kasvoivat noin kolme prosenttia ja olivat yhteensä 52,1 miljoonaa euroa. Kokonaiskulut nousivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,5 miljoonaa euroa.

Suurin kuluerä, henkilöstökulut, oli 26,2 miljoonaa euroa eli hieman yli puolet kokonaiskuluista. Henkilöstökulut kasvoivat 1,7 miljoonaa euroa. Sopimuskorotusten lisäksi henkilöstökuluja korottivat uusrekrytoinnit.

Toiseksi eniten, 17,4 miljoonaa euroa, käytettiin ulkopuolisten palvelujen ostoihin, jotka kasvoivat noin kolme miljoonaa euroa edellisvuodesta.

Palvelujen ostot kasvoivat noin kolme miljoonaa euroa, mikä johtui muun muassa muuttokustannusten, työterveyshuollon sekä järjestelmän pienkehittämisen kohonneista menoista.

Poistot laskivat noin 400 000 euroa, koska viraston investoinnit ovat olleet aiempina vuosina poikkeuksellisen matalla tasolla.

Aineisiin, tarvikkeisiin, tavaroihin ja muihin kuluihin käytettiin 344 000 euroa, joka on 250 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Muutos johtuu vuokratiloihin siirtymisestä.
Vuokrat laskivat 2,3 miljoonaa euroa toimipaikkamuutoksen vuoksi.


PRH on nettobudjetoitu virasto. Kuluneena vuonna tulot olivat yhteensä 58,3 miljoonaa euroa ja menot 50,2 miljoonaa euroa. Ylijäämä tuloista ja menoista laskien oli 8,1 miljoonaa euroa.

PRH:n normaalin kehysbudjetin suuruinen määräraha 1,1 miljoonaa euroa saatiin kattamaan yhdistysten ja uskonnollisten yhdyskuntien asioiden käsittelystä koituvia menoja, koska niiden suoritteet on hinnoiteltu yhteiskuntapoliittisista syistä alle omakustannusarvon. Lisäksi määrärahoja saatiin säätiövalvontaan 650 000 euroa, tietoluovutusten kompensaatioita 214 000 euroa, teollisoikeusrekisterin ylläpitoon 80 000 euroa sekä tekijänoikeuksien yhteishallinnoinnin valvontaan 120 000 euroa.

Määrärahana oli käytössä myös tilintarkastusvalvonnan kattamiseen saatu 2,4 miljoonaa euroa.

Lisäksi saatiin kertaluontoisia määrärahoja 2 miljoonaa edunsaajarekisterin rakentamiseen ja yritys- ja yhteisötietojärjestelmän siirtoon Verohallinnolta.

Taseen loppusumma 31.12.2018 oli 27,2 miljoonaa euroa. Taseen loppusumma nousi noin 4,5 miljoonaa euroa, koska keskeneräiset hankinnat lisääntyivät kasvaneiden investointien vuoksi. Taseen vastaavaa-puoli muodostuu lähes kokonaan PRH:n tietojärjestelmien aktivoiduista kehittämiseristä sekä niihin liittyvistä it-ohjelmistoista.

Taseen vastaavaa-puolella aineettomat hyödykkeet muodostavat suurimman osan taseen kokonaisarvosta, yhteensä noin 25 miljoonaa euroa. Keskeneräisten investointien arvo kasvoi noin 5 miljoonaa euroa.

Käyttöomaisuusinvestointeihin, lähinnä tietojärjestelmiin, käytettiin vuoden aikana yhteensä noin 8 miljoonaa euroa. Investointien määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,7 miljoonaa euroa. Vaihto- ja rahoitusomaisuuteen kuuluvat lyhytaikaiset saamiset sekä muut rahoitusvarat kasvoivat noin 1,9 miljoonaa euroa. Tämä johtui lähinnä lyhytaikaisten ja siirtosaamisten noususta.